Angående ansökan om rivning av bostadshus, Flogsta 11:12(3) Uppsala stad

Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun
Plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
2020-02-03

Med anledning av Planansökan från Skolfastigheter AB, Uppsala kommun för Flogsta 19:2 m.fl. har rivning föreslagits för att kunna uppföra en ny grundskola, förskola, matsal samt idrottshall mm.

Med anledning härav får Föreningen Vårda Uppsala anföra följande:

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) är positiv till att nya skolors uppförs i Uppsala. Föreningen ser dock som en av sina huvuduppgifter att säkra den långsiktiga kvaliteten i Uppsalas snabba tillväxt vad avser bl.a. goda mötesplatser, tillvaratagande av grönytor, kulturmiljö mm. Stadens värdefulla årsringar måste värnas för framtiden. FVU vill med hänvisning härtill och till Upplandsmuseets yttrande i ärendet (Dnr 37-2020) avstyrka föreslagen rivning av byggnaden på fastigheten Flogsta 19:2, Uppsala kommun.

Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde både genom sin ålder och sitt sammanhang med Ekebybruk. Det är ett tydligt urskiljbart och ett av de få äldre hus som ännu finns bevarade. Härmed visas för framtiden hur långt åt nordväst som Upsala-Ekebys område en gång sträckte sig. Vi tycker vidare att det ur ett helhetsperspektiv är intressant rent arkitekturhistoriskt med dess för verksamheten något speciella karaktär. Särskilt som nya bostadskvarter i dess närhet uppenbart inspirerats av den unika äldre bruksarkitekturen. Det senare särskilt värdefullt i sitt lokala sammanhang i enlighet med PBL 8 kap. 13§ och för vilka förvanskningsförbud gäller. Med hänvisning härtill bör enligt FVU rivningslov inte medges, bl.a. med hänvisning till PBL 9 kap 34§ andra stycket.

 

För Förening Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *