Program för hösten 2018

Program för hösten 2018


Programmet ordnas i samarbete med
Armarium Natura. Roland Perssons skulptur i Vasaparken i Uppsala.

Torsdagen 4/10 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30- 20.00
Staden genom konsten.
Lisen Hessner, f.d. kulturstrateg, Uppsala Kommun, berättar om offentlig konst i Uppsala
Rosendal, Uppsala Lindbacken, Uppsala

Torsdagen 25/10 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30- 20.00

Vad bygger vi för stad? – Pågående stadsbyggnadstrender i Uppsala och Sverige.
Anna Micro Vikstrand är ordförande i FVU och FD i konstvetenskap med inriktning mot
arkitekturhistoria och stadsplanering.

Torsdagen 22/11 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30- 20.00
Uppsalas Gatunamn.
Översikt av namn på gator, torg och broar från äldsta tid fram dags dato
Mats Wahlberg är docent i nordiska språk, med inriktning mot ortnamnsforskning. Han har
tidigare varit styrelsemedlem i FVU i många år.

Vårens program 2018

Vårens program 2018

Tisdagen 20/2 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30
Hur ser representanter för AB Uppsalahem och några berörda byggentreprenörer på möjligheterna att förverkliga sina visioner inom de ramar som kommunens politiker ger? Du inbjuds härmed att ta del av berörda aktörers erfarenheter och komma med Dina egna synpunkter på Uppsalas tillväxt.
Tillfälle ges till frågor och diskussion.
Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Tisdagen 20/3 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30
Uppsalas fortsatta tillväxt. Kan Uppsala förtätas och växa på ett långsiktigt hållbart sätt och med bibehållen god kvalitet i boendet? Arkitekt SAR Torbjörn Einarsson kommenterar några av Uppsalas aktuella planer för fortsatt utbyggnad.
Torbjörn Einarsson arbetar på Arkitektkontoret Arken och är redaktör för handboken Kajer mot det gröna som Delegationen för hållbara städer finansierat. Kajer mot det gröna handlar om hur man kan sätta gränser för spridningen av staden och planera så att bland annat grönområden blir intressantare. Torbjörn Einarsson har även medverkat i inledningsskedet av planeringen av Rosendal i ett nordiskt parallellt uppdrag/tävling.
Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Torsdagen 26/4 Träffpunkt Storgatan 11 18.30-20.30 Politisk debatt
Föreningen Vårda Uppsala bjuder in till en utfrågning och politisk diskussion om hur vi ska kunna förena fortsatt förtätning med de politiska visionerna om en hållbar attraktiv stad med en stärkt identitet.
Medverkande är kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C) 
och Hanna Victoria Mörck (V). Mörck är ledamot av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ersättare i kommunstyrelsen.

Panelsamtal Klarar Uppsalas kulturmiljöer att växa?

Klarar Uppsalas kulturmiljöer att växa?


Stadsbiblioteket tisdag 5 september kl. 18
Hur kan Uppsala fortsätta att växa och utvecklas utan att vi förlorar stadens själ? Välkommen till ett samtal
om balansgången mellan att bevara och att utveckla våra kulturmiljöer i allmänhet och om Odinslund,
Svartbäcksgatan och Eriksberg i synnerhet. Medverkande: Per Lundgren chef för kulturmiljöavdelningen
på Upplandsmuseet, Anna Micro Vikstrand forskningsledare för Urban and Rural Space vid Uppsala
universitet, Niklas Malmfors, affärschef NCC, Sven Georg Zeitler arkitekt från Tengbom.

Fri entré. Boka biljett i Stadsbibliotekets reception, 018-727 17 00. Hämta ut biljetten senast 30 min. före programmets
start. Plats: Mallas sal. Samarr: Stadsbiblioteket, Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet, Fyriskällan.

Program för hösten 2017

Program för hösten 2017

5 september kl. 18.00 • Stadsbiblioteket: Mallas sal
Klarar Uppsalas kulturmiljöer att växa?
Hur kan Uppsala växa och utvecklas utan att staden förlorar sin själ? Panelsamtal mellan Per Lundgren, chef för Upplandsmuseets kulturmiljöavdelning, Niklas Malmfors, affärschef på NCC, Sven Georg Zeitler, arkitekt på Tengbom och Anna Micro Vikstrand, Föreningen Vårda Uppsalas ordförande.
Samarrangemang med Uppsala stadsbibliotek och Fyriskällan.

Fri entré, men biljett måste bokas på stadsbiblioteket.

Tors 9 november kl. 18:15 • Lokal: Stadsbiblioteket: Mallas sal
”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala
Föredrag av fil. dr Magnus Alkarp, arkeolog och författare

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Sön 26 november kl. 14.00 Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3
Studiebesök i Humanistiska teatern
Konstvetenskapliga institutionen bjuder in till ett studiebesök. Professor Jan von Bonsdorff och FD Thomas Hård af Segerstad kommer att visa lokalerna och berätta om byggnadens tillkomst. Vi möts vid den uppglasade entrén som vetter mot Carolinaparken.

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Program Våren 2017

PROGRAM VÅREN 2017

Måndag 6 februari kl 18:15 i Stadsbibliotekets Mallasal

Uppsala slott – en misshandlad byggnad

Föredrag av docent Torbjörn Fulton, konsthistoriker och specialist på Vasatidens arkitektur

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Torsdag 30 mars kl 18:15 i Upplandsmuseets hörsal

”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala

Föredrag av fil dr Magnus Alkarp, arkeolog och författare.

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Torsdag  6 april kl 18.15 i Stadsbibliotekets Mallasal

Universitetet i Uppsala – på gott och ont

Föredrag av akademiintendent Per Ström

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Onsdag 19 april, ca 17:30 i Stadsbibliotekets Mallasal

Uppsala bygger mest i landet. Vart är Uppsala på väg?

Efter föreningens årsmöte kl 17 är medlemmar och allmänhet välkomna till en debatt med representanter för Uppsala kommun och Föreningen Vårda Uppsala om den forcerade utbyggnad av staden som pågår. Fortsätta förtäta centrum, ta dyrbar åkermark i anspråk eller bygga i kransorterna? Vilka blir konsekvenserna?

Se vidare annons under Föreningsnytt när dagen närmar sig!

Fritt inträde

Program hösten 2016

Program för hösten 2016

20 oktober kl 18:15 • Stadsbiblioteket: Kerstin Ekman-salen

John Ljungkvist

Nya undersökningar och nya perspektiv på Gamla
Uppsalas centrala delar under
järnålder och medeltid

John Ljungkvist är arkeolog vid Institutionen för arkeologi och antik
historia, Uppsala universitet, och engagerad inom projektet Gamla
Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum.

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

___________________________________________________

17 november kl. 18:15 • Lokal: Stadsbiblioteket: Malla-salen

Ronnie Carlsson

Uppsala domkyrkas omgivningar –
litet nytt och litet gammalt

Ronnie Carlsson är medeltidsarkeolog, verksam vid Länsstyrelsen i
Gävleborgs län. Han är en av huvudförfattarna i det stora åttabandsverket
Uppsala domkyrkas historia, som utkom 2010–2015.

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Föreningen Vårda Uppsalas program för våren 2016

Föreningen Vårda Uppsalas program för våren 2016

Torsdag 25 februari kl 18.15

Daniel Werkmäster: Uppsala konstmuseum och konsten i Uppsala

Daniel är chef för Uppsala konstmuseum. Han berättar om museets historia och hur han ser på dess framtid. Vilken konst kommer vi att få se på slottet de närmaste åren? Det blir också några utblickar på konstlivet i Uppsala i stort, bland annat synpunkter på äldre och nytillkommen konst i den offentliga miljön. Det kommer också att vara öppet för frågor och diskussion.

Torsdag 7 april kl 18.15

Marika Hedin: Konsten att förnya varsamt – Vasamuseet och Gustavianum

Marika är historiker och chef för Museum Gustavianum vid Uppsala universitet och har tidigare bl.a. varit chef för Vasamuseet i Stockholm. Hon menar att ett bra museum ska ha en dynamisk och föränderlig verksamhet, men att det är viktigt att förändra både verksamhet och hus varsamt och med eftertanke. Hur dessa tankar kan tillämpas på Gustavianum kommer att utvecklas närmare i föredraget.

Torsdag 21 april ca 17.30 ( Obs tiden! )

Kristina Berglund: Bygga tätt, högt och utstickande? Det finns alternativ!

Efter Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte som beräknas avslutas ca 17.30 är allmänheten välkommen att lyssna till Kristina, arkitekt SAR/MSA, tidigare ordförande i Föreningen Vårda Uppsala, numera vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

I Uppsala liksom andra svenska städer reagerar många medborgare mot en nyckfull stadsutveckling utan hänsyn till stadens egenart och kulturarv. Måste all tillväxt ske i innerstaden? Finns det ingen gräns för hur tätt och högt man får bygga? Är det hållbart med rivningar i 1960-talsstil? Måste modern arkitektur sticka ut, utan samspel med omgivningen? Viktiga aspekter att begrunda och diskutera i demokratisk process med medborgarna om man vill  uppnå en långsiktigt attraktiv stadsmiljö. FRITT INTRÄDE!

Onsdag 11 maj kl 18.15 (Samling vjd Geijer, nedanför universitetets stora trappa.)

Henrik Williams: Runstenspromenad i Universitetsparken.

Henrik är professor i nordiska språk vid Uppsala universitet med runforskning som specialitet.

Han kommer att avslöja vad runstenarna i Universitetsparken har att berätta om vikingatidens människor och deras språk.

Inträdet är 40 kr för medlemmar och 60 kr för övriga utom föredraget 21 april som är gratis.

Lokal för samtliga föreläsningar utom den 11 maj är Stadsbibliotekets Kerstin Ekmansal.

Föreläsningar hösten 2015

Föreläsningar hösten 2015

Som vanligt arrangerar Föreningen Vårda Uppsala ett program på hösten om två föreläsningstillfällen och tre på våren. Den här hösten har vi inbjudit ett par välkända uppsalabor som på olika sätt  kommer att bekanta oss med staden, i ena fallet utifrån sina egna erfarenheter, i det andra med utgångspunkt från en av de åtskilliga berömda författare som tillbringat ungdoms- och studieår i Uppsala.

Onsdag 14 oktober

Jacke Sjödin: Uppsalabo – tillfälligt sedan 25 år tillbaka

Jacke Sjödin torde inte behöva någon närmare presentation i Uppsala, välkänd som han är för uppsalaborna både som underhållare på scenen och som varmhjärtad skildrare av vardagens glädjeämnen och frustrationer i UNT.

Torsdag 5 november

Johan Svedjedal: Karin Boyes Uppsala

Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap med sociologisk inriktning. Bland författare utöver Karin Boye som intresserat honom intar Carl Jonas Love Almqvist första platsen, men också P G Wodehouse och Bob Dylan ryms i hans intressesfär.

Båda föreläsningarna:

Plats: Stadsbibliotekets Kerstin Ekman-sal

Tid: 18.15 – 19.45

Inträde: Medlemmar 40 kr ––– Övriga 60 kr

Program våren 2015

PROGRAM VÅREN 2015

12 mars kl 18.15–19.45 i Stadsbibliotekets Kerstin Ekmansal

Från påven till dagens byggbolag – aktörer på Uppsalas namngivningsarena genom tiderna.

Olika intressen har påverkat Uppsalas namnflora, inte bara påven. Varför Skitnafjärdingen fick behålla sitt namn medan Kamphavstorg fick vika för Martin Luther Kings plan och varför Gökabo blev Nåntuna backe är bara några exempel. Detta och mycket annat får du veta av ortnamnsforskaren Mats Wahlberg. Ett tillfälle att framföra din åsikt!

Inträde: Medlemmar 40 kr, övriga 60 kr.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

19 mars kl 18.15–19.45 i Stadsbibliotekets Kerstin Ekmansal

Att måla Uppsala – staden med Eric Österlunds ögon!

Varje konstnär ser motiven genom sitt eget temperament. Eric Österlund (1812–1907) har förmedlat till eftervärlden den idylliska småstad som Uppsala en gång var. Helena Harnesk, antikvarie och kulturhistoriker, ger oss en bild av ett uppsaliensiskt 1800-tal som idag till större delen är för alltid försvunnet.

Inträde: Medlemmar 40 kr, övriga 60 kr.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

23 april kl 18.00 (precis) – 19.45 i Upplandsmuseets Kerstin Ekman-sal

UPPSALABYGDEN – EN UNIK MÖTESPLATS FÖR KULTUR OCH HISTORIA I FRAMTIDEN:

Utveckla kulturturismen norr om Gamla Uppsala!

Kristina Berglund, ordförande i Föreningen Vårda Uppsala, presenterar föreningens idé att utveckla besöksnäringen i områdena utmed Fyris- och Vendelåarnas dalgångar. Här finns en stor potential för kultur- och naturturism som bör locka både Uppsalabor och långväga besökare, som bör kunna ge arbetstillfällen till bygden och också bidra till kransorternas tillväxt.

Därefter

Salsta slott, ett av vår tids bäst bevarade adelspalats från stormaktstiden.

Ylva Sohlman, Salstas slottsarkitekt, berättar om slottets historia och senare tids renoveringsinsatser. Salsta slott är ett av bygdens stora besöksmål, ett arkitektoniskt mästerverk förknippat med bland annat berättelsen om dess byggherre, Nils Bielke, en av sin tids mest lysande gestalter.

Efter föredragen är det fritt fram att komma med synpunkter och förslag på hur kulturturismen skulle kunna utvecklas. Missa inte detta tillfälle att bidra till att utveckla idén!

Fritt inträde