24 mars: Har Föreningen Vårda Uppsala gjort någon skillnad?

Arkitekt PO Sporrong, mångårig medlem i FVU, att ge en exposé över föreningens verksamhet sedan bildandet 1961 då det s.k. Carl Wilhelm Scheele’s apotek vid Stora torget revs till förmån för Åhlénshuset.

Träffpunkten, Storgatan 11, 24 mars kl. 18.30 – 20.00.

Föredraget följer efter FVU’s årsmöte kl. 18.00 – 18.30 och är öppet för alla. Kostnadsfritt!

25 februari: Riksintresset Uppsala stad C40A

Stora delar av Uppsala stad ingår i ett s.k. riksintresseområde. Vad innebär det och vad betyder det i förhållande till det kommunala planmonopolet? Varför är områdets gränser dragna som de är? Och vad betyder de för Uppsalas del så viktiga siktlinjerna? Länsantikvarie Roger Edenmo kommer att klargöra dessa och andra begrepp.

Träffpunkten, Storgatan 11, kl. 18.30 – 20.00.

Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

29 januari Upplandsmuseet – mer än bara utställningar

Upplandsmuseets kulturmiljöverksamhet inskränker sig inte bara till att producera intressanta utställningar. Man arbetar också med kunskapsuppbyggnad rörande äldre bebyggelse och tar ställning i bevarandefrågor. Per Lundgren, bebyggelseantikvarie vid museet, kommer och berättar mer om detta och kommer också att ta upp några aktuella fall från Uppsala.

Träffpunkten, Storgatan 11, 29/1 kl. 18.30 – 20.00.

Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Medlemsmöte 5 december

Arenabyggen längs Södra Åstråket som en del i Uppsalas utveckling

Torsdagen 5 december.

Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30-20.30.
Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.
Arenabyggen längs Södra Åstråket som en del i Uppsalas utveckling.
Eva Sterte, VD, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Höstprogram 2019

Torsdag 12 september. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30- 20.00.  Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Bortträngning pågår: Renovräkning som kulturellt trauma
Åse Richard, doktorand vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala Universitet.

Åse Richard studerar hyresgästers erfarenheter av så kallad renovräkning. Med renovräkning menas att hyresgäster flyttar efter en renovering, där hyran höjs så att en inte har råd att bo kvar. Åse är även medförfattare till handboken ”Renovräkt! Hyresvärdars maktspel och hur du tar striden”.

Torsdag 17 oktober. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30 – 20.00.      Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Integration och grannskap – hur kan staden hålla samman?
Susanne UrbanUniversitetslektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Integration och grannskap – hur kan staden hålla samman

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs samt vilka empiriska stöd det finns för dem. Forskning om segregation och grannskapseffekter främst från Sverige presenteras. Genom att teori och forskning om integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på hur 
staden och samhället ska kunna hålla samman.

Torsdag 14 november. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30 – 20.00.   Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Kampen om Övre Slottsgatsområdet på 70-talet                     
Carl-Gustaf Thornström professor SLU.

Torsdagen 5 december. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30-20.30.
Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Arenabyggen längs Södra Åstråket som en del i Uppsalas utveckling.
Eva Sterte, VD, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Meddela din epost till agneta@gotlind.se  så får du uppdaterad information och påminnelser.

Program för våren 2019

Program för våren 2019

Programmet ordnas i samarbete med   Folkuniversitetet

 

Mamma Mari Simmulson.

Mari Saretok berättar om Mari Simmulsons liv och konstnärskap ur en dotters perspektiv.

Mari Saretok, f d medarbetare i Uppsala kommun. Uppväxt i Luthagen och bor i Lasseby Gärde.

Torsdag 7 februari. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30- 20.00.

Medlemmar i FVU gratis, övriga 50 kr.

 

Effekter av förtätning av stadsmiljöer.

Förtätningen ska baseras på kunskap. Per Berg har visat att det går att ta fram ett bra kunskapsunderlag där både hårda och mjuka data ingår baserat på faktorer om hur människor trivs och mår bra.

Per G. Berg, professor i landskapsarkitektur, SLU.

Torsdag 14 mars. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30 – 20.00.

Medlemmar i FVU gratis, övriga 50 kr.

 

Årsmöte.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med redovisning av verksamheten och val av funktionärer.

Torsdagen 11 april. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18 – ca 18.30. Årsmöte.

 

Uppsala – stad i ständig förändring.

En återblick på planeringsideal och stadsbyggande under 50 år.

Sten Åke Bylund, ordförande i Föreningen vårda Uppsala.

Torsdagen 11 april. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30-20.30.
Medlemmar i FVU gratis, övriga 50 kr.

 

Visionen om sammanhängande grönstråk i Uppsala. 

Anders Larsson, Stadsträdgårdsmästare Uppsala kommun.

Torsdag 9 maj. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30 – 20.00.

Medlemmar i FVU gratis, övriga 50 kr.