Dags för omfattande rivningar, igen? Insändare i UNT

INSÄNDARE  Efter genomfört plansamråd hotas flera byggnader i kvarteret Hugin i södra stadskärnan av omfattande rivningar. Det handlar om Vasakronans byggnader vid det vackert utsmyckade Kungsängstorg med idag lokaler för Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och IFO Barn och Unga – tidigare även Länsstyrelsen och Livsmedelsverket 

Som huvudskäl för aviserade rivningar anförs dels det bristande sambandet mellan centrala stadskärnan och området söder om Strandbodgatan, Industristadenområdet samt dels behovet av nya bostäder. Ännu finns inget klart planförslag men mycket tyder på att större delen av Vasakronans bebyggelse är hotad.

En byggnad, utmed å-rummet, där Länsstyrelsen tidigare satt, med högklassig arkitektur från 1970-talet har t.ex. i tidskriften Arkitektur i ett urval av landets främsta byggnader lyfts fram som exempel på exklusiva arbetsplatser med god kontakt med den gröna utemiljön. 

Kommande eventuella rivningar kommer enligt Föreningen Vårda Uppsala på ett uppseendeväckande sätt att strida såväl mot flera kommunala styrdokument bland annat översiktsplan, Innerstadsstrategi och Arkitekturpolicy som mot Uppsala kommunfullmäktiges enhälliga beslut år 1980 (efter alla uppmärksammade ringar) att utse centrala å- rummet i stadskärnan till ett bevarandeområde. Istället för återanvändning av relativt ny bebyggelse med hög kvalitet förutsätts statliga Vasakronan komma att få bygga flera hundra nya lägenheter, en ny byggnad för barnomsorg samt verksamhetslokaler i ett uppdelat kvarter med i praktiken en hushöjd av 8-9 våningar. Till formen illustrerade som mörka bostadsschakt i stället för dagens ljusa arbetsplatser. Endast en mindre del av bebyggelsen förutsätts bevarad. 

Ökat samband med Industristadenområdet kan genom ett mindre ingrepp i befintlig byggnad längs Kungsängsgatan åstadkommas med mycket små medel. Omgivande kvartersmark är dessutom förorenad vilket förutom ökade hälsorisker och andra olägenheter medför framtida kostnadsökningar som sannolikt ökar kvarterets hushöjder med mörka gårds- och gaturum som följd. Samma omvandling av stadskärnan till renodlade bostadskvarter föreslås i praktiken för näraliggande kvarteret Ångkvarnen. Det är därför nu hög tid för beslutet om konstmuseets med flera kulturinstitutioners framtida lokalisering!

Södra stadskärnan domineras sedan länge av bostadsbebyggelse. Den föreslagna omvandlingen av kvarteret Hugin samt kvartet Ångkvarnen till bostadskvarter förstärker den inriktningen och är därför mycket kortsiktig och synnerligen olycklig. En samlad analys och en helhetssyn saknas. Kanske kan lämpliga markbyten vara en konstruktiv väg? Sydöstra stadskärnan måste på ett mer varsamt sätt ges en långsiktig utveckling som stärker en växande stads och regions attraktivitet och gemensamma behov. Föreningen Vårda Uppsala uppmanar därför alla goda krafter att motsätta sig planerade rivningar i kvarteret Hugin samt planerad ensidig omvandling av kvarteret Ångkvarnen. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *