Detaljplan, del av kv Kransen

Detaljplan för del av kv. Kransen. Diarienr 2002/20095-1.

Föreningen Vårda Uppsalas styrelse har tagit del av samrådshandlingen som avser ny entré med trappa, ramp och planteringar under skärmtak. Den mark som tas i anspråk sträcker sig från nuvarande fasad ut till grannhusets fasadliv, som är S:t Persgatans tidigare fasadliv, och längs drygt halva fastighetens längd.Vidare byggs delen med kyrkorummet på med en våning och en indragen takvåning, dvs till samma höjd som de båda hörnhusen i Dragarbrunnsgatan och Svartbäcksgatan.
Föreningens styrelse vill framföra följande synpunkter: Bottenvåningens nuvarande fasad mot S:t Persgatan känns sluten och en smula livlös där den ligger, omgiven av butiker och stora entréer. Att öppna upp den kan vara av värde för gaturummet. Skärmtak och trapparrangemang kommer inte att upplevas som inkräktande på gaturummet, eftersom man ändå håller sig inom den tidigare tomtmarken. Dock är det viktigt att höga krav ställs på trapparrangemangen på den nya “förgårdsmarken“, både vad gäller stadsmässig utformning och materialval.
Viktigast är dock hur den nya entréfasaden utformas. Kyrkobyggnadens nuvarande fasad har med sina smala fönsterslitsar en massiv murverkan. Då bottenvåningen glasas upp är det nöd-vändigt att muren förs ned på ett harmoniskt sätt, förslagsvis var tredje murpelare med samma bredd som mellan fönsterslitsarna. Detta skulle svara mot tyngden i fasaden ovanför och dess-utom ge samma rytm åt den nya fasaden. I samrådshandlingens illustration ser det ut som om hela den tunga fasaden vilar osäkert på en glasvägg.
Även om det rör sig om en ordinär 60-talsbyggnad, har kyrkobyggnaden genom sin enkla form och tyngd en viss egen monumentalitet som svarar väl mot dess innehåll. Den föreslagna påbyggnaden skulle förstöra den upplevelsen. Kvar blir bara ett kors på en vanlig kontorsfasad.
Ser man på sektionen på sidan 8 anar man en tekniskt komplicerad påbyggnad, som
ändå ger ganska lite ny byggnadsvolym. Vi vill alltså bestämt avråda från denna påbyggnad.

Uppsala den 21 februari 2005

Anna Nilsén PO Sporrong
v ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *