Bostadsprogram för Rödbergsparken, Eriksberg

2005-01-07

Yttrande om program för bostäder i Rödbergsparken, Eriksberg (Dnr. 2003/20054-1)

Rödbergsparken är ett cirka 100 x 200 m stort, kuperat skogsparti med på grund av bebyggelse oregelbunden form. Den innehåller inga anordningar för lek eller rekreation (t.ex. soffor), endast ett antal naturligt upptrampade stigar, och är snarare ett stycke närnatur än park. En kuriositet är dock ett förvildat bestånd av bergenia i områdets södra del.

Nybebyggelsen föreslås i områdets östligaste del ovanpå och intill ett befintligt bergrum. Ett par tomter kan komma att avstyckas direkt söder därom. Föreningen Vårda Uppsala har inget att invända mot detta begränsade ingrepp, förutsatt att inte andra delar av området skadas genom bygget, t.ex genom upplag av sprängsten, dragning av arbetsvägar o. dyl. Den föreslagna omdragningen av nuvarande stig genom parken bör resultera i bättre framkomlighet och ses som positiv.

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala dag som ovan

Anna Nilsén Bengt Jonsell
v. ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *