Detaljplan för Del av Edshammar 9:1, sydöstra Vattholma (PBN2019-000146)

2024-03-25 

Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag till detaljplan som är  utsänt för granskning. FVU vill med anledning därav framföra följande. 

FVU avgav ett yttrande, daterat 2022-04-12, i samband med det tidigare samrådet enligt 5 kap.  12 § PBL Vi kan i den samrådsredogörelse som följer granskningsförslaget inte se att detta  yttrande har noterats och därmed inte vare sig kommenterats eller beaktats. Enligt 5 kap. 17 § PBL ska kommunen redovisa de synpunkter som har kommit fram i samrådet samt de  kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna. Så har alltså  inte skett. Noterbart är också att den i innehållsförteckningen på sidan 44 utlovade översikten över inkomna samrådsyttrande saknas. 

Det granskningsförslag som nu har upprättats överensstämmer i allt väsentligt med det tidigare  samrådsförslaget. Vi hänvisar därför även i detta skede till de av oss vid samrådet framförda  synpunkterna (yttrandet bifogas). Vi vill dock återigen understryka att det redovisade  radhusområdet skulle vinna på att delas upp i mindre delområden integrerade med  villabebyggelsen. Förutom att skapa ett mer balanserat socialt sammanhang skulle en sådan  utformning innebära en bättra anpassning till skalan på bebyggelsen i Vattholma. Vidare  skulle det med hänsyn till brandsäkerheten sannolikt vara bättre med inte bara kortare längor  utan även att dessa inte är koncentrerade inom en större, sammanhängande yta. 

Avslutningsvis vill vi tillägga att vi ställer oss bakom de av de lokala föreningarna Vattholma i Samverkan och Wattholma kultur- och hembygdsförening framförda synpunkterna att en  utbyggnad hade varit mer fördelaktig i ett stationsnära läge. 

För Föreningen Vårda Uppsala 

Sten Åke Bylund ordförande
Bo Aronsson 
 vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *