Förslag till detaljplan för kv. Ubbo

2024-01-11

Till Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@uppsala.se, Plan- och byggnadsnämnden,
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se, samt Kulturnämnden, kulturnamnden@uppsala.se

Förslag till Detaljplan för Kvarteret Ubbo

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) får med anledning av pågående samråd angående rubricerade detaljplan anföra följande:

Utgångspunkter

Kvarteret Ubbo ligger vid Odinslund som tillsammans med intilliggande Slottet, Domkyrkan, Carolina Rediviva, Helga Trefaldighets kyrka, Ärkebiskopsgården, Dekanhuset, Gustavianum, Universitetshuset och Universitetsparken utgör centrala delar av Uppsala stad C 40 A, riksintresseområde för kulturmiljövården, vilket ska tillförsäkras det starka skydd mot påtagligt skadliga åtgärder som stadgas i 3 kap. 6 § miljöbalken. Planområdet gränsar till det historiska processionsstråket, Kröningsstråket, mellan Slottet och Domkyrkan. 

Den aktuella detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av tre nya byggnader för hotell, utställningslokaler och tillfällig vistelse på fastigheten Fjärdingen 20:3. De nya byggnaderna får enligt planförslaget uppföras till en höjd motsvarande två, tre och fyra våningar, dessutom med källare. Byggnaden utmed gränsen mot Odinslund är avsedd att innehålla någon form av publik verksamhet i bottenvåningen. 

Föreningen har senast 2021 yttrat sig över detaljplanen för kvarteret Ubbo och framhållit betydelsen av såväl en bredare folklig förankring av planförslaget som en tydlig politisk förankring i närmast berörda nämnder samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Synpunkter

Planförslaget innehåller vissa förbättringar jämfört med tidigare planomgångar, den senaste från 2021, men svarar inte alls upp till platsens speciella krav. Det handlar om att säkerställa helhetsmiljön i och kring Odinslund såväl vad gäller gatu- och parkrummen som de historiskt värdefulla byggnaderna. Här har planförslaget stora brister och det måste därför avvisas.

Det gamla brygghuset har ett uppmärksammat bevarandevärde redovisat i bl.a. Upplandsmuséets tidigare remissvar. Byggnaden är troligen från 1700-talet och av ett slag som nu är sällsynt i Uppsala. Brygghuset beviljades rivningslov 2015-03-06 under förutsättning att en ny detaljplan vinner laga kraft. FVU motsätter sig rivning.

Offentliga byggnader och miljöer som hör samman med Uppsalas funktion som residens-, förvaltnings- och regementsstad ger karaktär åt stadsbilden genom siktlinjer och vyer längs gator, från torg- och parkrum och från Fyrisån. Det är främst i området kring Domkyrkan och Slottet som den äldre bebyggelsen finns kvar i stor utsträckning. Ett genomförande av planförslaget skulle medföra ett oacceptabelt intrång i denna riksintressanta historiska kulturmiljö.

Långsiktigt är det inte rimligt att Stiftelsen Ubbo ensam ska svara för den framtida utformningen av kvarteret. Det är helt klart ett långsiktigt kommunalt och statligt planansvar.

Kommunen bör tillsammans med regionen, berörda statliga organ samt ansvariga fastighetsägare, snarast möjligt och med en varsamhet som saknas i planförslaget, ta sig an kvarteret Ubbo. Detta för att säkra de kulturhistoriska värdena i Odinslund och kvarteret Ubbo som en betydelsefull offentlig historisk plats i Uppsala. Här brister det framlagda planförslaget. Det saknas ett nytt, brett och ekonomiskt förankrat planprogram, där kvarteret Ubbo ses i ett större sammanhang, och som också innefattar nödvändiga satsningar på den omgivande offentliga bebyggelsen, kultur- och parkmiljön. Planförslaget saknar en historisk kontinuitet och de föreslagna byggnaderna saknar den karaktär och profil som krävs i en riksintressanta historiska kulturmiljö som den aktuella. För upplevelsen av de kulturhistoriska värdena är samspelet mellan den äldre bebyggelsen och dess omgivning av stor betydelse.

Ambitionen bör vara att skapa en historisk offentlig miljö, gärna med tydliga beskrivningar av objekten och deras historiska roll och deras nationellt viktiga läge. Det kan bli en värdefull tillgång för grundskole- och vuxenundervisningen, för stadens universitet och inte minst för stadens näringsliv inklusive besöksnäringen. Det vore konsekvent att kvarteret Ubbo och Odinslund fick ett innehåll av nationellt och internationellt kultur- och besöksintresse. Att för framtiden säkra bevarandet av detta riksintressanta offentliga rum skulle vara en förtroendeskapande handling i samklang med Uppsala kommuns ambition att bli Europeisk kulturhuvudstad år 2029.

Genomförande av planförslaget med sina ovan redovisade brister skulle medföra påtaglig skada på riksintresset. Det strider därmed mot miljöbalken samt, genom sitt påtagliga intrång i den historiska stadsbilden, också mot plan-och bygglagen. Dessutom uppfyller planförslaget varken kraven i det nationella miljökvalitetsmålet eller kraven i kommunens Arkitekturpolicy. Föreningen Vårda Uppsala avstyrker därför planförslaget.

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund Ordförande
Tomas Klang Styrelseledamot
Mats Franzén Styrelseledamot
PO Sporrong Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *