Förslag till dpl Österleden/fyrislundsgatan

050915
angående förslag till detaljplan för Österleden / Fyrislundsgatan. Dnr 03/20023-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande:

Syfte
Föreslagen detaljplan har till syfte att skapa planmässiga förutsättningar för en upprustning och ombyggnad av Österleden/Fyrislundsgatan. Uppgraderingen är föranledd av ny E4 och Bärbyleden 3, vila kommer att väsentligt öka betydelsen av Österleden.

Förutsättningar i planens närområde.

• Gränby Centrum utgör den dominerande verksamheten. Planer finns för att utveckla
handelsområdet och att förbättra tillgängligheten.

• Sport och evenemangsarena. Förslag finns avseende en anläggning, sannolikt placerad
norr om Gränby C, med kapacitet för ca. 8.000 besökare.

• Infartsparkering kombinerad med omstigning för buss. Lokaliseras söder om Gränby C.

• 4H-gården består tillsammans med Linnéminnet.

• Högspänningsledningarna ges ett nytt läge eller förläggs under jord.

• Brillinge småhusområde ligger i dag inom störavstånd från Österleden.

• Ny rondell i korsningen Marknadsgatan/Vaksalagatan.

• Ny bostadsbebyggelse längs Fyrislundsgatan. Enligt ÖP 2002 är området under den nuvarande kraftledningsgatan avsatt som omvandlingsområde för bostäder. Tidigare förslag i form av illustrationer tyder på att ca. 500 bostäder kan tillkomma mellan Vaksalagatan och Fålhagsleden.

Planförslag till nya gatusträckningar. Söder om Marknadsgatan vinklas Österleden åt väster till en ny rondell vid Vaksalagatan, där Fyrislundsgatans nya sträckning ansluter.

Föreningens synpunkter
De nya sträckningarna av Österleden och Fyrislundsgatan där dessa möts i en rondell innebär flera fördelar mot nuvarande situation och tidigare förslag.

• Avsevärt förenklad körgeometri för färd som korsar Vaksalagatan.

• Rondellen ger ökad kapacitet och är samtidigt hastighetsdämpande, vilket sannolikt minskar köbildning och olycksrisk.

• Österledens nya dragning minskar trafikstörningarna i Brillinge.

Föreningen Vårda Uppsala har dock några synpunkter som främst gäller infrastrukturen och planeringen i planens när- och upptagningsområde:

• Prognosen för trafikflödena 2020 synes vara underskattade för Vaksalagatan och Fyrislundsgatan, även om en ny E4 beräknas avlasta dessa gator. Trafikflödena bör öka om nya bostadsområden tillkommer längs Fyrislundsgatan, i Slavsta och Norra Fyrislund samt handel och verksamheter i Fyrislund/Kumla och Boländerna, speciellt som prognoser visar minst samma trafikflöden som i dag på Tycho Hedéns väg.

• Bussangöringen vid Gränby Centrums södra gavel ger en geometri som orsakar onödigt lång körtid för kollektivtrafiken. En bättre lösning för genomgående stomlinjer och regionalbussar, är sannolikt en komfortabel hållplats i Vaksalagatan där en befintlig gång- och cykeltunnel kan utrustas med klimatskydd samt rulltrappor och hissar åtminstone på den södra sidan. Om centrumet byggs ut åt söder kan hållplatsen på lämpligt sätt integreras med tillbyggnaden.

• Fortsatt högt trafikflöde på Vaksalagatan motiverar att denna förses med egna körfält för kollektiv trafiken från Fyrislundsgatan in mot City.

Sammanfattning
Föreningen Vårda Uppsala finner att föreliggande förslag är bättre än de tidigare, beaktat anpassning till omgivande bebyggelse, trafiksäkerhet och framkomlighet.
Föreningen ställer sig positiv till förslaget, men vill framhålla betydelsen av att kollektivtrafiken ges en prioriterad framkomlighet och god angöring:

– Komfortabel och handikappanpassad hållplats i Vaksalagatan i anslutning till befintlig GC-tunnel.

– Separata kollektivfiler längs Vaksalagatan.

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Vice ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *