Lyckad höstexkursion!

Föreningen Vårda Uppsala företog söndagen den 9 oktober i bästa tänkbara väder en bussexkursion till stadens omgivningar med sikte framför allt på att besiktiga nybyggnadsområden, planerade och pågående, i stadens ytterområden. Vice ordförande Anna Nilsén hälsade välkommen och bussen kunde starta på utsatt tid kl 13. På vägen ut mot stadens omgivningar och på vägen in besöktes ett antal innerstadsobjekt, på utresan t ex kv Idun, där en omdaning är på väg (se under Skrivelser) och övriga nybyggnadsprojekt längs Svartbäcksgatan. Vidare besöktes kv Herrhagen m fl nybyggnadsområden i stadens nordliga delar. Därefter bar det iväg ut ur staden mot Rickomberga, Starbo och Stenhagen, vilka alla expanderar kraftigt, samt därifrån vidare mot Eriksberg och Norby, där i båda fallen förtätningar genomförts, pågår eller är planerade. Föreningen är negativ till de förtätningar som planeras i Norby (se Skrivelser).
Så småningom anlände exkursionen till Bergsbrunna, där en paus för förfriskningar gjordes. Bergsbrunna är för närvarande det största utbyggnadsprojektet, om också ännu inte påbörjat. Denna stadsdel skall så småningom få en lokaltågsstation. När det gäller denna utbyggnad har Föreningen bestämda åsikter bl a till förmån för siktlinjernas bevarande mot staden och Linnés Hammarby samt bevarandet av en stor del av det slättland som riskerar att bebyggas. Här fäster Föreningen ett visst hopp vid att linnéminnena skall bromsa en alltför negativ exploatering. Föreningen har också uppmärksamheten fäst på det som är tänkt att bli en lokal huvudgata genom nybyggnadsområdet. Det måste undvikas att denna på sikt blir en genomfartsväg till arbetsområdena i sydvästra Uppsala.
Från Bergsbrunna gick färden mot Slavsta, där vikten av att behålla det lilla slättland som ännu är bevarat mellan denna ort och Skölsta betonades. Därefter fortsattes med studium av Österleden (se nylig samrådsskrivelse). Här är det viktigt, att den öppna marken väster om Vaksala kyrka respekteras. Färden gick sedan vidare mot Nyby, Berget och Börjetull. Vid passerandet av flygfältet berättade styrelseledamoten, arkitekt Anders Bexelius om aktuella planer på en flygplats vid Ärna, som tycks kunna komma till stånd, även om inte ännu alla beslut tagits i frågan. Föreningen är mycket positiv till en framtida flygplats här. Resan avslutades vid centralstationen med en redogörelse för utvecklingen av planerna på ett nytt resecentrum.

Sakkunniga huvudguider under resan var Lars Bagge, samhällsplanerare, och PO Sporrong, arkitekt, båda styrelseledamöter. Därtill medverkade styreledamöterna Anders Bexelius (se ovan) och namnforskaren Mats Wahlberg. Den senare bidrog med intressanta historiska tillbakablickar och förklaringar till diverse ortnamn längs routen. Cirka 35 personer deltog i exkursionen./AN 051010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *