Förslag till nya koloniområden i Uppsala

040817

ang.förslag till nya koloniområden i Uppsala.

Föreningen Vårda Uppsala har mottagit samrådshandling angående förslag till nya koloniom-råden i Uppsala. Föreningen ser det som positivt att kommunen försöker tillgodose stadsboen-des behov av odlingsytor och har inga invändningar mot de framlagda förslagen utom i ett fall. Det gäller den nya förläggningen av koloniområdet ”Gränbyodlarna”, som i planen anvisas en plats på fältet mellan Vaksala kyrka och Fyrislundsgatan (Vaksala 1:1). Detta förslag vill Föreningen Vårda Uppsala bestämt avstyrka. Fältet ingår i området kring Vaksala kyrka och har hittills utgjort en enhetligt odlad yta, vanligtvis besådd med spannmål. Det utgör som förgrund för Vaksala kyrka och tillsammans med detta monument ett betydande skönhetsvärde. Fältet bör ses som del av det friområde som omger kyrkan och skyddas från all exploatering. Uppsplitt-ring av en del av fältet i små enheter och nödiga funktionella arrangemang för denna form av odling, skulle påverka den sällsynt vackra miljön synnerligen negativt. Som planen anvisar ett alternativ i anslutning till föreningen ”Engströmodlarnas” område i Gränby, föreslår Föreningen Vårda Uppsala, att detta alternativ (2) väljs för ”Gränbyodlarnas” nya lokalisering.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *