Höstbrev

Föreningen Föreningen Vårda Uppsala

Kära medlemmar i Föreningen Vårda Uppsala!

Den soliga sommaren sjunger på sista versen, och föreningens styrelse har börjat tänka på höstens verksamhet och i synnerhet det traditionella höstmötet. Denna gång har vi tänkt bjuda medlemmarna på en visning av det gamla seminariet, som snart kommer att tömmas på lärare och lärarkandidater. Lärarutbildningen kommer att flytta till kv Blåsenhus, där den pedagogiska utbildningen i sin helhet skall samlas. Som semi-nariebyggnaden är ett av få exempel i Uppsala på denna tidiga 1900-talsstil och då flyttningen äger rum kommer att stå utan funktion, kommer föreningen att uppmärksamt följa den fortsatta utvecklingen av detta ärende. Som vi ser det skulle det vara olyckligt, om denna bygg-nad som så många andra märkesbyggnader skulle förvandlas till kontor. Hjärtligt välkomna till en guidad visning av seminariet

söndagen den 24 september kl 14.00

Samling utanför seminariets huvudingång.
Seminariegatan 1

*

Många uppsalabor minns säkert, hur okänslig exploatering för några decennier sedan hotade att omintetgöra en oersättlig uppsalamiljö vid Övre Slottsgatan och hur boende i området bildade ett ännu existerande byalag och ställde upp till dess försvar. Tack vare byalagets oförtröttliga kamp begränsades exploateringen i betydande grad, och området utgör idag en sevärdhet. Byalaget har sammanställt en DVD-film om denna bragd, och det är ett nöje för föreningen, att med benäget bistånd från några av pionjärerna i byalaget kunna visa denna film. Vi hälsar med-lemmarna välkomna till en stunds tillbakablick på hur kamp för miljön kan löna sig

lördagen den 21 oktober kl 14.15

Ekmansalen i Uppsala Stadsbibliotek

Hjärtligt välkomna till ovanstående arrangemang!

Aktuella frågor

Bland de ärenden som engagerat föreningen under den tid som gått sedan årsmötet är det några som särskilt skall kommenteras.

Linnéträdgården

Föreningen har sedan snart ett år varit synnerligen aktiv i frågan om de omskrivna servicebygg-naderna som är tänkta att uppföras innanför grindarna till Linnéträdgården. Först planerades som bekant ett par pastischer, inspirerade av ett tryck från Linnés egen tid. Föreningen hade ingenting att invända mot dem, och även övriga berörda instanser var positiva. Kommunen antog också en plan utifrån detta, där det slogs fast, att eventuella nybyggnader skulle anpassas till befintlig bebyggelse inom kvarteret samt att dessa skulle ha tak av lertegel. Mot slutet av föregående år presenterade byggherren, dvs Statens fastighetsverk, en helt ny plan som bröt mot båda de nyssnämnda bestämmelserna. Den nya planen visade en helt modern byggnads-ensemble, som enligt arkitekterna var inspirerad av japansk arkitektur och svensk lada. Det mest
påfallande draget var de båda motställda pulpettaken. Föreningen ansåg, att den nya byggnads-ensemblen skulle konkurrera om uppmärksamheten med de äldre byggnaderna i stället för att underordna sig dessa och föreslog en mer anspråkslös framtoning samt att täckning med sadeltak borde tillämpas. Planen antogs emellertid av Byggnadsnämnden. Den har därefter överklagats av ett par närboende, först till Länsstyrelsen och sedan till Länsrätten, där ärendet för närvarande befinner sig. Den plan som för närvarande överklagas är fortfarande det nyritade projektet, som nu för att stämma med planbestämmelserna har försetts med tegeltak, en utveckling av ärendet som väl ingen kan vara glad åt. De nyritade byggnadernas pulpettak och karaktär i övrigt rimmar illa stilmässigt med tegeltäckning. Dessutom uppfylls inte planbestäm-melserna med denna åtgärd. Anpassningen till tidigare byggnader brister fortfarande.

Odinslund

Ett annat ärende som påkallat föreningens engagemang är Odinslund, där sedan några år byggherren, dvs Studentkåren och Stiftelsen Ubbo önskar utnyttja marken i nedre delen av kvarteret för nybyggnad. Det som planeras är en långsträckt byggnad längs vägen upp mot Carolina samt en vinkelställd byggnad invid den nuvarande parkeringen nära Lindska skolan.
Föreningen verkar för att byggherren skall inse de negativa verkningar en sådan hantering av den nu öppna parkmiljön skulle få. Idag är sikten upp mot Carolina fri och öppen på båda sidor. Med den långa byggnaden längs vägen på höger sida skulle hela intrycket förvandlas och kvarteret slutas för inblick. Föreningen har i artiklar och i sitt remissvar anmärkt på detta samt på den användning som planeras, nämligen som hotell för gästforskare samt med anslutande service med bland annat kaféverksamhet. Föreningen anser, att det rör sig om en officiell miljö, som inte skall användas för bostadsändamål. Miljön i nedre delen av kv Ubbo bör i stället utvecklas till en attraktion för hela staden, en mötesplats. Föreningen skulle se det som mycket positivt, om konsten fortsatt kunde få rum i kvarteret, och denna inriktning kunde förstärkas med en byggnad för utställningar eller liknande nära Lindska skolan på den numera så fula parkeringen nedanför studentkårens hus. Föreningen har i sitt remissvar ställt sig positiv till uppförandet av en mindre byggnad på denna plats.

Kv Blomman
Ytterligare ett ärende som bekymrar föreningen, är utvecklingen i kv Blomman, som gränsar till Botaniska trädgården och ligger vid Villavägen mellan Norbyvägen och Thunbergsvägen. De två fastigheter som ligger närmast Thunbergsvägena användes tidigare av universitetet men är numera sålda. Den nye ägaren har omfattande planer för en omdaning av dem och vill bl a riva Villavägen 5 och uppföra ett nytt hus på platsen samt på resten av tomten bl a bygga radhus. Det är framför allt dessa ingrepp, som föreningen vänder sig mot och i remissvar försökt avstyra. Uppsala har inte mycket kvar av denna typ av bebyggelse, dvs stora villor på mycket stora, parkliknande tomter. Utvecklingen av ärendet ter sig för närvarande osäker.

Ovanstående frågor är de för närvarande mest brännande. Mer om föreningens ställnings-taganden i dessa och andra ämnen kan läsas på föreningens hemsida www.vardauppsala.se under rubrikerna ”Skrivelser” och ”Aktuellt”.

Ditt medlemskap betyder mycket för föreningen. Tack för att du stöder oss!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *