Kronåsen, överklagande till länsstyrelsen


2005-01-07

angående nybyggnad av flerbostadshus, Kronåsen 1:27 (BN dnr 2003/11753-1).

Föreningen Vårda Uppsala ber med stöd av nedanstående argument som framförts i bifogade skrivelse till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 041109 att få överklaga det av Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2004-06-10 fattade beslutet att ge tillstånd till nybyggnad av flerbostadshus på tomten Kronåsen 1:27. Tomten ligger inom ett område som av kulturhistoriska skäl bör undantas från exploatering.

Uppsala gamla regementsområde, Polacksbacken, är en enhet för sig och bör så förbli. Det är inte ett bostadsområde vilket som helst där man utan vidare kan lägga till ett par kvarter. De omfattande anpassningar och ombyggnader som skett då MIC skapats för universitetet har genomförts på ett respektfullt sätt i medvetande om platsens unika karaktär. T o m Ångströmlaboratoriet är trots sin storlek väl placerat och harmonierande med Bodins kaserner.
Bebyggelsen från olika epoker i vårt försvars historia ligger här utefter lägergatan, från gamla sjukhuset från 1860 över arrest, tvätthus och kokhuset från 1877 till Josephsons prismaformade lägerhyddor, som härbärgerade de värnpliktiga medan etablissementet uppfördes. Bodins putsade vakt- och arrestbyggnad från 1912 utgör början och slut på gatan. Här tar åsen vid och sluttningen mot Geijersdalen med Eklundshof. Här bör en gräns för bebyggelse sättas. Inga inbrytningar bör tillåtas i området.
Lägergatan med dess olika byggnader är en tillgång för Uppsala och kan i en framtid utgöra scen för alla möjliga evenemang av historisk karaktär, såväl karoliner till häst, hemvärnsmän, lottor och marknadsstånd som idrottstävlingar och naturstigar. I Malmcronas nya sjukhus från 1916, som är en tegelbyggnad, skulle man t ex kunna visa föremål utlånade från Armémuseum.

Kronåsen 1:27 bör av ovan angivna skäl inte bebyggas. Föreningen Vårda Uppsala ber alltså, att beslutet om byggnadstillstånd för denna tomt återkallas.

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala dag som ovan

Anna Nilsén Kristina Dahlberg
v. ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *