Naturreservat Årike Fyris, dnr PBN 2018-0001. Samråd.

2018-03-15

Till
Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Naturreservat Årike Fyris, dnr PBN 2018-0001. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU), som tagit del av förslaget från Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun 2018 avseende bildande av ett naturreservat Årike Fyris, vill anföra följande synpunkter på förslaget.
Förslaget är i och för sig inte nytt. Det har funnits tider då ambitionerna från kommunens sida vad gäller natur- och kulturminnesvård varit högre än idag och under en period fanns rent av ett förslag om en nationalstadspark Uppsalaåsen – Fyrisån (1997), som skulle avse ett betydligt större område än det nu aktuella.
Det är dock andra prioriteringar som gäller numera i kommunen och FVU tillstyrker bildandet av ett naturreservat Årike Fyris för att hindra ytterligare exploatering av ett från natur- och kultursynpunkt klart värdefullt område. Också friluftslivets intressen, såsom skidåkningen vid Sunnerstaåsen, gynnas av ett fredande. FVU hoppas dock att naturreservatet i sig inte kommer att hindra en satsning på ett längdskidspår vid Sunnersta.

Man skulle dock kunna tänka sig en mer offensiv satsning på skötseln av våtmarkerna och t.ex. hämta inspiration från Örebro, där en sjönära f.d. avstjälpningsplats utvecklats till en stadsnära natur- och rekreationsmiljö. Sand- och grusmarkerna har uppmärksammas som speciellt skötselområde, men skulle kunna omfattas av mer offensiv satsning på dem. Det är motiverat speciellt eftersom denna naturtyp har minskat kraftigt i och med de senaste årtiondenas exploateringar runt Polacksbacken och Kronåsen. I det planerade reservatet skulle man kunna kompensera för en del av dessa förluster genom mer offensiva satsningar. Sunnerstagropens södra sluttning och många smärre områden i närheten av Ultuna lämpar sig för sådana projekt, och en fördjupad undersökning kan troligen definiera några till sådana områden.

Ett stort problem med förslaget är dock, att det i verkligheten blir två reservatsområden, det ena ganska litet om man ser till naturskyddets behov. En trafikled emellan kommer i sig att utgöra ett ytterligare intrång på flera sätt, inte minst genom att förstöra habitat för djurlivet kring ån och innebära risk för viltolyckor. Också rekreationsvärdena förstörs av trafikljud och byggnationerna som sådana.

Trafikledens närmare utformning framgår visserligen inte av detta förslag och inte heller vilka trafikslag som är aktuella. Men vare sig det blir bil- eller spårtrafik så måste framhållas, att intrånget av leden kommer att resultera i nya skador på de värden man säger sig vilja skydda.

I det fortsatta utredningsarbetet måste andra alternativ för trafiken utredas. Om planerna på en bro över Fyrisån kvarstår måste alternativ för en sådan presenteras, såsom att den flyttas eller förlängs och dras på pelare över det berörda området.

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Micro Vikstrand      Ulla Björkman    Mats Jonsell
Ordförande                         ledamot                ledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *