Överklagande av dpl i Ulleråker, Dnr KSN-2016-1556 och KSN- 2016-1256

2018-06-10

Till
Mark- och miljödomstolen
Nacka tingsrätt

Överklagande av detaljplanebeslut av Kommunfullmäktige i Uppsala kommun 2018-05-28, §§ 104 och 105, Dnr KSN-2016-1556 och KSN- 2016-1256
Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har anfört synpunkter på de rubricerade planförslagen under planförfarandet hos Uppsala kommun och överklagar nu besluten av kommunfullmäktige 2018-05-28 att anta detaljplaner för kv. Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken) respektive kv. Vinghästen m.fl. (f.d. Centrala Ulleråker).

FVU yrkar på upphävande, eventuellt återförvisande och åberopar talerätt med stöd av 13 kap. 2a§ plan- och bygglagen (2010:900) och art. 9.3 i Århuskonventionen, talerätten senast bedömd av Högsta förvaltningsdomstolen, dom 29 januari 2018 i mål 593-17.

FVU har följt och deltagit i den offentliga debatten om planeringen av området, som tidigare utgjort Ulleråkers sjukhus, alltsedan marken förvärvades av Uppsala kommun och har yttrat sig över de förslag som framlagts och även presenterat ett alternativt förslag för kommunen.

I korthet vänder sig föreningen mot den höga exploateringen av området vilken innebär skada för områdets karaktär i flera avseenden, främst avseende natur- och kulturmiljön, samt att den ökar risken för skador på grundvattentillgångarna.

Båda planområdena ligger inom områden som bedöms vara av stor sårbarhet vad gäller grundvattnet, kv. Sagan bedöms som mest sårbart från grundvattensynpunkt (stor sårbarhet och i vissa delar extrem sårbarhet enligt miljökonsekvensbeskrivning för kv.Sagan, s.26).

Föreningens överklagande tar fasta på grundvattenskyddet och FVU ifrågasätter om och hur kommunen beaktat förbudet i art. 4 i EU:s ramvattendirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 okt. 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område). Art. 4 innehåller regler mot att försämra statusen i grundvattnet, kvalitativt eller kvantitativt. Medlemsstaterna ska enligt dessa regler ”genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga eller begränsa att föroreningar kommer ut i grundvattnet samt förebygga en försämring av statusen i alla grundvattenförekomster”. EU-domstolen har i den s.k. Weserdomen (C-461/13, Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland) förklarat att art. 4 har effekt i enskilda fall och alltså inte innebär enbart en målsättning. En medlemsstat är således enligt domstolen skyldig att inte lämna tillstånd till en verksamhet i ett enskilt fall om den kan innebära en statusförsämring av grundvattnet.

Det ska sägas, att Uppsala kommun inför de beslut som nu fattats av fullmäktige till slut har presenterat en ganska omfattande utredning om grundvattenskyddet. Fokus förefaller dock ha varit på grundvatteneffekterna av den planerade bebyggelsen när denna väl är färdigställd. Det exempel som anförs i miljöbedömningarna som värsta scenario är en trafikolycka där en bil får skador på bensintanken så att bensinen rinner ut och når grundvattnet (miljökonsekvensbeskrivning för kv. Sagan, s. 28). Själva byggfasen berörs enbart kortfattat och motsvarande exempel anförs för det skedet (samma hänvisning). Ändå är det nog inte orimligt att tänka sig, att skadorna, om stora truckar och andra arbetsfordon råkar ut för motsvarande bensinhaveri, kan bli större och värre och även att risken för sådana händelser kan vara större under en stressig byggnadsfas med många entreprenörer i farten samtidigt jämfört med vardagstrafiken inom ett tämligen lugnt bostadsområde. Därtill kommer att privatbilstrafiken inom området avses begränsas. Exploateringstiden blir också lång med det stora utbyggnad som planeras vilket inte minskar skaderisken till följd av byggnadsarbetena.

Enligt FVU:s mening behöver miljökonsekvensbeskrivningen och bedömningen utvecklas innan slutligt planbeslut fattas. FVU ifrågasätter således om EU- rättens krav i det tidigare nämnda ramvattendirektivet fullt ut beaktats i planarbetet och hemställer om upphävande/ återförvisning av berörda planbeslut.

För Föreningen Vårda Uppsala

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, Ordf. för Föreningen Vårda Uppsala

Bilagor:
Stadgar för Föreningen Vårda Uppsala, lista över styrelsens medlemmar, styrelsens beslut att undersöka förutsättningarna för överklagande i detta fall.
Kontaktperson i detta ärende: föreningens sekreterare Ulla Björkman: ubjorkman@telia.com
Kopia f.k. till Länsstyrelsen i Uppsala län.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *