Program för del av Salabacke (seniorboende i Källparken)

2005-10-02

ang. program för del av Salabacke 1:1 (seniorboende i Källparken),
dnr 2004/20074-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av samrådshandlingen rörande rubricerade program för del av Källparken mot Källparksgatan och ber härmed att få avge några synpunkter.

Läget är från seniorboendesynpunkt utmärkt med närhet till ett grönområde, där man lätt kan ta sig fram och därtill inte som i en del tidigare planer intill en trafikled eller annan bullersam miljö. Vi noterar dock, att det är ett stycke parkmark som än en gång naggas i kanten. Med tanke på ändamålet vill vi dock inte motsätta oss att det tas i anspråk, särkilt som det redan finns bebyggelse på ömse sidor om tomten. Det tänkta huset kommer att ligga i linje med denna. Det är dock viktigt, att intet av den intilliggande parken under arbetet med uppförandet används för upplag eller uppställning av maskiner eller liknande utan att den på intet sätt graveras eller fördärvas. Det rör sig nämligen om ett särskilt känsligt ställe av parken, där bl a ett källflöde och en cirkulär teaterplats finns.

Byggnadens storlek och form avviker markant från närmast kringliggande bebyggelse men tar upp dimensioner och formala drag från flerfamiljshusen lite längre bort, vid Ritargatan. Föreningen anser det som en fördel att det aktuella huset i just detta fall avviker från sina närmaste grannar. Därmed skapas en accent i den totala ensemblen av byggnader. Vi är däremot inte nöjda med att den nya byggnaden flyter ut i plan med flera byggnadsled av olika höjd, så som den visas i programmet i. Det skulle vara betydligt effektfullare med en mer samlad byggnadskropp i den planerade höjden. Den kunde ändå rytmiseras formalt och få en estetiskt markant karaktär. En stramare form i en eller ett par olika höjder skulle, som vi ser det, vara fördelaktigare. Tio våningar bör dock vara gränsen för den totala höjden av komplexet.

Föreningen Vårda Uppsala ställer sig sålunda positiv till bebyggelsen som sådan men finner det mycket önskvärt, att byggnaden får en annan och stramare gestaltning än den i programmet presenterade.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *