Program för Vårdsätra och Skarholmen

2005-10-02

ang. program för Vårdsätra och Skarholmen, dnr 1999/20016-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av samrådshandlingen gällande program för Vårdsätra och Skarholmen i Uppsala kommun och ber att få avge några synpunkter på detsamma.

Vi har i detta fall att göra med ett av uppsalaborna synnerligen uppskattat och mycket frekventerat friluftsområde med inslag av bebyggelse, den senare än så länge i måttlig omfattning. Området är också ett av de mest natursköna i stadens närhet. Vid Skarholmen mynnar den s k Gula stigen, som sista biten går genom ett långsträckt skogsområde, kallat Vårdsätra skog. Denna skog gränsar till programområdet. Samma skog innehåller också den skogsslinga som kallas Röda stigen. Ett likaledes långsträckt naturreservat med tillträdesförbud ligger inom själva programområdet, strax norr om Skarholmen och sträcker sig ut till vattnet. Det har närmast Skarholmen formen av en sank strandäng. Ett badställe finns vid Vårdsätra, medan stranden vid Skarholmen stupar brant eller på annat sätt ter sig otillgänglig. Vid Skarholmen finns småbåtshamn och bryggor.
För detta område har kommunen nu planer på omvandling med motiv att förbättra betingelserna för friluftslivet samt pröva möjligheterna till kompletterande bebyggelse. Programmet uppger också, att särskild hänsyn skall tas till områdets höga kultur- och naturmiljövärden.

Badplatser
En stor tillgång för friluftslivet var länge Vårdsätra f d akademigård, vilken dock genom försäljning och åtföljande privatisering blivit mindre tillgänglig för allmänheten. Strandremsan har dock hållits tillgänglig genom strandskyddet, vilket säkrat badplatsen för allmänt bruk. Ytterligare badplatser planeras nu längre söderut, vid Ekolsnäs. Detta får ses som förtjänstfullt med tanke på det ringa antalet narurbad nära staden.

Strandens tillgänglighet
Nya bryggor kan tillkomma vid Skarholmen, och vid Vårdsätra skall en omdisponering av det befintliga antalet ske. Föreningen har ingenting att invända mot detta. Att återskapa en tilläggsplats för ångbåtarna finner Föreningen vara en mycket trevlig idé.
Enligt programmet skall strandlinjen från Skarholmen till Vårdsätra göras framkomlig genom anläggandet av en “strandpromenad“ med en bro över Hågaån, där gångvägen är tänkt att fortsätta till Lurbo. Detta kan ses som positivt, förutsatt att inte själva strandens utseende omvandlas från vattnet sett. Över den sanka strandängen inom reservatet avser man att låta vägen gå på bryggor och bräder. Detta är kanske möjligt, men det vill till att det görs snyggt och med känsla för ängens naturskönhet, så att den inte kommer att se ut som på illustrationen, s 11 i programmet, där brädvägen på ett synnerligen oskönt sätt knixar sig fram rakt genom ängen. Det kan dock knappast vara nödvändigt att stigen hela tiden går nära vattnet. Kanske kan man lägga passagen i kanten mot den fasta marken längre in i reservatet, men det måste i så fall ske med största hänsyn och omsorg även här med tanke på den områdets känsliga karaktär.

Bebyggelse
I planen finns dels förslag till förtätning i anslutning till den befintliga bebyggelsen i Vårdsätra, dels en mindre, småskalig sjöstad vid Skarholmen. I anslutning till den senare föreslås Vårdsätravikens vatten dras in till en konstgjord, hamnbassängliknande vattenspegel, kring vilken den nya bebyggelsen skulle grupperas. Exempel på bebyggelsens möjliga utformning presenteras. Exemplen har det gemensamt, att bebyggelsen är tät och småskalig.
Föreningen kan tänka sig en begränsad förtätning inom Vårdsätraområdet. Däremot vill Föreningen bestämt motsätta sig den föreslagna “sjöstaden“. Den skulle avgjort te sig som ett främmande element som närmaste granne till naturreservatet och Skarholmens friluftsområde. Området närmast Skarholmen bör under inga omständigheter bebyggas. Låt Skarholmen förbli ett odelat rekreationsområde!
Ett annat förslag som Föreningen finner mindre lämpligt är det koloniområde som är inlagt i programområdets norra del. Intilliggande bebyggelse har egna tomter, där behovet av odling rimligen är uppfyllt. Enligt programmet skulle odlingslotterna i fråga tillgodose ett allmänt behov, men som detta främst rör möjligheten att ha en tillhörande stuga och endast ett begränsat antal av lotterna tillåts ha sådan, anser Föreningen att det är onödigt att alls placera ett koloniområde här. Denna typ av markanvändning drar med sig diverse nödvändiga arrangemang och tenderar som helhet att framstå för ögat som plottrig och skräpig. Rimligen kan detta i och för sig behjärtansvärda behov tillgodoses bättre på annat håll. Vi föreslår sålunda att denna del av programmet utgår.

Sammanfattningsvis kan sägas, att Föreningen i mångt och mycket är positiv till programmet men gärna skulle se en revision beträffande ovan berörda punkter:

• “Strandpromenaden“ bör inte okänsligt passera rakt över strandängen nära Skarholmen.

• “Sjöstaden“ bör i egenskap av främmande element i omgivningen utgå.

• Koloniområdet bör också utgå, eftersom det inte bidrar tillräckligt till behovet för att kunna motiveras i ett så känsligt område.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *