Program för småhusbebyggelse, Ulvs-Väsby


angående program för småhusbebyggelse på del av Ulvs-Väsby. Dnr 2004/20076

Föreningen Vårda Uppsalas huvudsakliga intresseområde är Uppsala stad. Som utvecklingen blivit är det emellertid idag av intresse för staden hur kommunens ytterområden gestaltas. Kommunen har just nu en plan för hela kommunen ute på remiss. Föreningen har i mångt och mycket ställt sig positiv till denna plan men också avgett en del synpunkter, bl a beträffande utbyggnadsprinci-perna. Bland annat har Föreningen önskat en större koncentration av utbyggnaden till vissa orter längs de “stråk“ som planen presenterar och förhåller sig negativ till en utströdd bebyggelse. I synnerhet bör, enligt Föreningens uppfattning, en ort längs varje stråk utbyggas med sikte på att bli ett lokalt centrum för orterna längs respektive stråk och kunna tillfredsställa ganska långt-gående behov av service. Almunge lämpar sig enligt föreningens uppfattning bäst för denna funktion när det gäller stråket Länna-Almunge-Knutby.
Den s k Ulvsbygden utgör ett avgränsat småskaligt odlingslandskap med enstaka moderna villor, som dock inte nämnvärt stör helheten, och det vore olyckligt om detta landskap splittrades av grupper med småhusbebyggelse. Den tänkta bebyggelsen är visserligen än så länge begränsad till sjutton tomter, som i och för sig är spatiösa och trevligt grupperade kring ett “torg“ med majstång – samt tänkt för “livsstilsboende“ för att citera programmet, men den utgör ändå ett främmande element i detta område.
Programområdet ligger därtill inte i anslutning till en tidigare utbyggnad utan är beläget intill en gård med stuteri. Det måste sålunda uppfattas som “utströdd bebyggelse“ i ovanstående bemärkelse. Närmaste större ort är Länna. Enligt programbeskrivningen är det tre kilometer dit från programområdet, som utgörs av ett ett rent jordbrukslandskap. Den planerade bebyggelsen är utlagd på en vik av slätten och omgivet av skog med berghällar. Trakten är rik på fornminnen dock utan kända sådana på själva utbyggnadsområdet. Området nås via småvägar. Närmaste busshållplats finns i Länna. Ingen exploatering bör enligt vår Uppfattning ske i denna bygd. Just genom sin naturliga avgränsning har den förutsättningar att förbli att värdefullt prov på ett i stort sett obrutet odlingslandskap.
Det är alltså inte bebyggelsen i sig som Föreningen anmärker på utan läget.

Mot bakgrund av ovanstående, anser Föreningen, att programområdet lämpar sig illa för utbyggnad med en koncentration av småhusbebyggelse. Föreningen önskar sålunda att 0-alternativet i programmet väljs, dvs att nuvarande markanvändning fortsatt består och att kommunen för vidare utbyggnad längs detta stråk inväntar utfallet av kommunplanssamrådet.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *