Respektlöst agerat (UNT Debatt 2015-10-02)

R E S P E K T L Ö S T  A G E R A T   (UNT Debatt 2015-10-02)

Kommunen påstår att syftet med planförslaget för Södra staden är att ta ett helhetsgrepp på stadsutvecklingen och driva en process som kännetecknas av öppenhet, delaktighet och samverkan – samtidigt föregrips resultatet av planeringen av grundläggande beslut mitt under den pågående demokratiska processen.

Just när det första steget i planprocessen för Södra staden avslutats, det offentliga samrådet, får vi läsa i UNT (2015-09-21) att nu sker ”startskott för utbyggnad i storformat”, detaljplaneringen påbörjas omgående i Ulleråker med ett flervånings parkeringshus för upp till 700 bilar och drygt 600 bostäder. Enligt Erik Pelling, plan- och byggnadsnämndens ordförande, är det helt i sin ordning att på detta sätt föregå den översiktliga planeringen vilket han menar kan ge både snabbare bostadsbyggande och bättre kvalitet.

Detta är ett makalöst uttalande mot bakgrund av kommunens påstådda ambition att ta ett helhetsgrepp och värna om en dialog med medborgarna. Pelling har uppenbarligen inte heller förstått att syftet enligt PBL med en fördjupad översiktsplan är att utifrån en analys av områdets förutsättningar forma en framtidsbild som innebär en god avvägning mellan bebyggelse, kulturmiljö och naturvärden och som härigenom ger riktlinjer för efterföljande detaljplanering. I stället för att avvakta denna framtidsbild utifrån en helhetssyn, som den demokratiska processen skulle syfta till, fortsätter kommunen alltså att frimärksplanera vilket till och med framhålls av Pelling som en fördel (!)

Ett annat exempel på beslut i förtid är att kommunen har bestämt att 34 äldre vårdbyggnader i Ulleråker ska rivas, varav många av hög arkitektonisk och medicinhistorisk kvalitet. Dessa planerade rivningar, varav rivningslov redan meddelats för fyra byggnader, är ytterst anmärkningsvärda då de strider mot den uttalade ambitionen för Ulleråker – att tillvarata områdets kulturmiljövärden och dess flerskiktade historia.

Rosendal och Bäcklösa är andra exempel på detaljplaner som tagits fram innan inriktningen beslutats för fortsatt stadsutveckling i Södra staden. Dessa planer, med hög exploatering för ”tät stad” och med åsidosättande av kultur- och naturvärden, innebär liksom planstarten i Ulleråker tidiga låsningar som föregriper en allsidig prövning av olika alternativ och försvårar en planering där områdets unika värden tillvaratas. Hanteringen strider mot lagens plansystem som bygger på en stegvis precisering från översiktsplan – vid behov via fördjupad översiktsplan – till detaljplan.

Kommunens agerande genom besluten i Ulleråker, visar en häpnadsväckande brist på respekt för en ansvarsfull planering och för den demokratiska processen. Demokrati förutsätter kunskap hos beslutsfattarna, god information till väljarna om alternativen samt att väljarna känner att de blir hörda. Föreningen Vårda Uppsala uppmanar Uppsalas politiker att ta medborgardialogen på allvar och att i fortsättningen bedriva planeringen för Södra staden på ett sätt som överensstämmer med de vackra orden i plandokumenten!

För Föreningen Vårda Uppsala

Kristina Berglund               Ulla Björkman

Styrelseledamot                  Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *