ang detaljplan för del av kv Ångkvarnen, Kungsängen 21:4 och 21:7. Dnr 2008/20034-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                         2010-12-16

Stadsbyggnadskontoret

753 75 Uppsala

ang detaljplan för del av kv Ångkvarnen, Kungsängen 21:4 och 21:7. Dnr 2008/20034-1. Utställning.

Planen omfattar ett område som är planlagt för industriändamål och idag innehåller en brädgård. I planen redovisas tre bostadskvarter i sju våningar med inslag av verksamheter i bottenvåningarna. Jämfört med samrådsförslaget har bl a kvarteret närmast Kungsängsesplanaden utökats söderut över parkmarken och de planerade envåningsbyggnaderna mot väster i de båda södra kvarteren har ersatts av byggrätt för sjuvåningshus vilket innebär att dessa båda kvarter kan byggas helt slutna.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, anförde sammanfattningsvis vid samrådet att exploateringen blir alldeles för hög för att kvaliteten skall bli godtagbar. Därför bör hushöjderna sänkas i syfte att få en mera behaglig skala och mera sol i gatu- och gårdsrum. Förutom lekplatser behövs även uteplatser med mycket sol på gårdarna bl a som kompensation för de lägenheter som endast kan förses med inglasade balkonger till följd av höga bullervärden. FVU:s synpunkter omnämns överhuvudtaget ej i samrådsredogörelsen.

FVU:s synpunkter

Även om exploateringen är alldeles för hög är planförslaget bra i många avseenden; den traditionella kvartersstrukturen utvecklas vidare i stadsdelen Kungsängen, en blandning av bostäder och arbetsplatser eftersträvas, vissa gestaltningsprinciper anges i syfte att få en vacker stadsmiljö och industribyggnaden Åsikten bevaras.

Förändringen att ersätta envåningsbyggnaderna mot väster i de båda södra kvarteren med sjuvåningshus och sluta kvarteren innebär en kraftig försämring. Solinfallet  på gårdarna, framförallt vår och höst, minskar ytterligare och i stället för en mjuk övergång mot Årummet blir det en hög vägg i sex våningar med en sjunde, eventuellt indragen, våning.

Nettoexploateringsgraden närmar sig den högsta nivån i den gamla stenstaden (ca 1,9) om byggrätten tas i anspråk fullt ut vilket säkerligen blir fallet. Bebyggelsen får en dominerande skala inte minst i förhållande till Årummet. Det är ytterst oroande att väsentliga kvalitetskrav som tillräckligt med sol i gatu- och gårdsrum och antagna riktlinjer för buller i bostadsmiljön åsidosätts. Den i skala bristande anpassningen till Årummet är oacceptabel. I detta och i flera andra pågående projekt i Uppsala ställer FVU frågan: Varför inte ta vara på Uppsalas egenart och inspireras av stadens alla fina bostadsområden i måttlig/mänsklig skala med riklig solbelysning och mycket grönska?

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                         Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *