ang detaljplan för Ostkustbanans sträckning förbi Gamla Uppsala. Dnr 2009/20056-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                              2010-11-29

Stadsbyggnadskontoret

753 75 Uppsala

ang detaljplan för Ostkustbanans sträckning förbi Gamla Uppsala. Dnr 2009/20056-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubricerade förslag till detaljplan, utställt t o m den 12 december 2010. Planförslaget omfattar nytt läge genom Gamla Uppsala för järnväg med dubbelspår, delvis i tunnel, samt den del av Vattholmavägen som får ny sträckning till följd av flyttning av järnvägen.

FVU anförde vid samrådet att det är positivt att tunnelalternativet ligger till grund för fortsatt planering och att förslaget i många avseenden synes innebära en förbättring av miljön i Gamla Uppsala. FVU konstaterade dock att det återstår många frågor att lösa, frågor som rimligen borde behandlas i detaljplanen. FVU föreslog därför att som underlag för fortsatt arbete med detalj-, järnvägs -, och arbetsplanerna borde en fördjupning av översiktplan eller åtminstone ett planprogram upprättas för hela orten i syfte att analysera och tillvarata de nya möjligheter som dessa ombyggnader kan ge för att förbättra stadsmiljön.

Frågor att studera: I samband med ombyggnaden är det synnerligen önskvärt att en tågstation kommer till jämte ytor för bil- och cykelparkering, bussangöring, servicefunktioner mm. Andra angelägna åtgärder för att knyta ihop orten och få till stånd en mera levande stadsmiljö är att möjliggöra ökad närservice, utveckla mötesplatser, omforma Vattholmavägen till en lugn stadsgata på ortens villkor, anlägga attraktiva gång- och cykelstråk mm.

FVU:s synpunkter

I den nyligen antagna Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun anges i “Vision Uppsala 2030” att “Uppsala är sammanhållet” vilket beskrivs med ord som gemenskap, hembygdskänsla samt kvalitet i den byggda miljön som gör att vardagslivet fungerar för alla åldrar. Vidare deklareras att “Uppsala är på väg mot klimatneutralitet” som bl a är tänkt att uppnås genom att kollektivtrafik ska vara förstahandsvalet vid arbetsrelaterade resor och för många andra vardagsärenden.

På sid 57 i översiktsplanen anförs: “Tåguppehåll är önskvärt i fler orter bl a i Bergsbrunna, Gamla Uppsala … Med en sådan utbyggnad får järnvägen betydelse som del av kollektivtrafiken i kommunen och i staden.” På sid 61 anges att kommunen ska aktivt arbeta med “att koordinera stads- och landsbygdslinjer samt pendeltågen i regionen” och “att underlätta kombinationsresor med kollektivtrafik och bil eller cykel”.

De synpunkter FVU framförde vid samrådet bemöts i samrådsredogörelsen med följande text: “En snäv tidplan knuten till citybanan medger inte något omfattande planarbete. Planen innebär inte något hinder för framtida stationsläge…” I miljökonsekvensbeskrivningen anges att “stationen som föreslogs i förstudien är för närvarande inte aktuell”. Av planhandlingen framgår att ett gestaltningsprogram avses upprättas för Vattholmavägen men att detta ännu ej föreligger.

FVU konstaterar att trots att processen att ta fram en ny översiktsplan nyligen avslutats med höga mål om levande orter och ökning av kollektivtrafikens andel så avfärdas frågan om ett bredare planarbete i syfte att nå dessa mål med tidsbrist som skäl.

Det råder således en stor brist på samstämmighet mellan den inriktning som redovisas i översiktsplanen och praktisk planering. Som FVU anförde vid samrådet kan det finnas en risk att enskilda projekt styr utvecklingen i fel riktning om det inte finns underlag för att bedöma konsekvenserna för helheten. Om översiktsplanens visioner ska kunna infrias och resultatet ska bli en attraktiv och långsiktigt hållbar stadsbygd krävs därför det helhetsgrepp på planeringen som FVU efterlyser i stället för att upprätta en detaljplan i taget.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                         Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *