ang ansökan om wakeboardkabelpark i Fyrisån mellan Eddaspången och Haglunds bro

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                2016-03-03
753 75 Uppsala

Ang ansökan om wakeboardkabelpark på Fyrisån mellan Eddaspången och Haglunds bro.

Föreningen Vårda Uppsala framförde i ett brev från april förra året sina synpunkter på ansökan om wakeboardbana på Fyrisån. (Inkopierad nedan.)

Föreningen har förståelse för intresset hos utövare av denna relativt nya sport och att den även kan vara underhållande för en intresserad publik. Men vår samlade bedömning är trots detta att den föreslagna platsen är olämplig och att verksamheten kan upplevas som störande för såväl närboende som den allmänhet som idag njuter av Fyrisåns rekreativa lugn. Det är också på ömse sidor om Haglunds bro som ån är som vackrast. Det är också mycket stor risk att både flora och fauna skadas.

FVU föreslår därför att kommunen utreder förutsättningarna för att bedriva denna sport på annan plats där det finns bättre möjligheter att tillgodose behovet av de arrangemang som själva verksamheten kräver samt åtföljande behov av parkering, toaletter, omklädning mm och där den blir mindre störande. Vi har tidigare föreslagit Ekoln vid Graneberg eller möjligen Fyrisån vid Fyrishov.

Våra argument och synpunkter framgår mer utförligt av vår tidigare skrivelse och inget nytt har framkommit som ger anledning att ompröva detta ställningstagande. Vi ber alltså att få hänvisa till det tidigare yttrandet och aktualiserar härmed detta.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong,                                        Olof Antell,
tf ordf                                                    styrelseledamot

…………………………………………………………………………………………………………….

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                       2015-04-02                                    753 75 Uppsala

Ang ansökan om att anlägga en wakeboardkabelpark i Fyrisån, Uppsala kommun.

Med anledning av ansökan till plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun om att få anlägga en wakeboardkabelpark vill Föreningen Vårda Uppsala, FVU, framföra följande synpunkter.

En kabelpark med sk wakeboard, som på sistone ordnats i flera städer, är säkert angelägen att få till stånd också i Uppsala, och kommer nog att attrahera många i lägre åldrar. Den aktuella ansökan avser en kabelpark i Fyrisån mellan Eddaspången och Haglundsbron i centrala Uppsala. Den skulle innebära uppförande av ett torn i vardera änden samt en wire mellan dem, därtill hinder av olika slag som kan flyttas och bytas ut. Eventuellt kan tornen avlägsnas efter säsongens slut.

Ansökan är ytterst summarisk och tycks alltför oprecis som underlag för beslut. Man får inte reda på höjd och placering av de tilltänkta tornen, inte heller hur wire- anordningen kommer att se ut i praktiken. Endast en principskiss över dessa är bifogad till ansökan jämte en karta över det årum man hoppas få utnyttja. Inte heller anges vilka kabelparken i första hand ska vara avsedd för, inget om vilka tider eller under vilken säsong den tänks vara öppen. Vem ska ansvara för verksamheten, som kan innebära olycksfall och aktualisera försäkringsfrågor?

Fyrisån är det vattendrag som motiverat staden Uppsalas uppkomst vid Östra Aros. En viktig farled historiskt sett och samtidigt ett naturområde med viktiga värden. På senare år har t.ex. mycket kommunala pengar satsats på att gynna fiskarter som Aspen och genom landskapet utgör ån en viktig förutsättning för många arter, fåglar inte minst. För stadsmänniskan utgör ån en plats mitt i stadsbruset där man kan njuta av en stunds stillhet och av naturen. Strax kommer andungarna att snurra omkring på vattenytan till mångas glädje. Det är dock sköra värden som kräver vårt skydd. Vi bör alltid vara aktsamma om och tacksamma för den natur som finns i vår närhet och inte minst inne i staden.

Anläggningar i vatten bör inte byggas för tillfälliga företeelser utan det bör röra sig om mer permanenta behov av betydelse för viktiga samhällsintressen som bryggor, hamnar mm.  Arrangemang för mer flyktiga företeelser som uppdykande äventyrslekar som blir snabbt populära och lika snabbt försvinner bör inte få göra intrång i ett så viktigt vattendrag som Fyrisån med tillhörande strandzon, som i sig är känslig på många sätt. Här bör inte minst erosionsrisken betänkas i perspektiv också av att det rör sig om marker som översvämmas återkommande. Vilda lekar bör förläggas till mer oömma platser där de inte stör det naturlivet. Den föreslagna platsen är av många skäl olämplig för en kabelpark:

• Den är en viktig plats för rekreation, där under ljusa årstider dagligen hundratals personer i alla åldrar, söker ro och vila, promenerande eller sittande på de bryggor kommunen nyligen anlagt för att göra årummet attraktivt för sådana ändamål. Kvarteren längs Fyrisån ingår för övrigt i det bevarandeområde som beslutades av kommunfullmäktige 1980.

• Årummet från järnvägsbron i norr till hamnen i söder utgör en sammanhängande kulturmiljö som inte får brytas.

• Anordningar av det slag som en kabelbana kräver är alltför främmande inslag för att kunna accepteras i denna miljö.

• Fågellivet är känsligt – skrattmåsar, gräsänder m fl – liksom fiskbeståndet, bl a aspen, som man byggt trappor för till stora kostnader. Detta innebär att ett ev. beslut om kabelpark måste föregås av en miljökonsekvensbeskrivning.

• Vattenståndet måste beaktas. Det är under torra somrar (t ex 2014) så lågt och åfåran så smal att en kabelpark knappast får tillräckligt utrymme.

• Hänsyn måste tas till andra existerande verksamheter. På senare år har årummet livats av trafik med hyrda roddbåtar och staketförsedda flottar drivna av tysta motorer. Hur skall denna trafik utan problem kunna förenas med kabelparken?

• Det måste beaktas att den tilltänkta verksamheten inte påverkar endast själva ån. Kabelparken fordrar uppförande av någon form av paviljong för duschning och klädbyte, toaletter, biljettförsäljning mm.  En sådan kommer inklusive kringutrymmen vid entréer med cykelparkering etc, att ta betydande plats och bli ett oönskat inslag i en känslig miljö.

• Hänsyn måste tas till parkeringsfrågan. Parkeringsmöjligheterna är i kvarteren på ömse sidor om den tilltänkta kabelparken mycket begränsade. Även om många reser kollektivt får man vid den tillströmning tillskyndarna väl hoppas på, räkna med talrika biltransporter.

• Bulleralstrande faktorer från själva anläggningen, de agerande samt ev publik måste vägas in. Bullret från anläggningens motorer anges i ansökan som lågt och underskridande trafikbullret. Detta är i området  mestadels mycket lågt och även ett lågt motorljud i viss tonhöjd kan komma att upplevas som störande.

Årummet har skilda kvaliteter längs skilda sträckor. Den föreslagna lokaliseringen ingår i ett större sammanhängande område som bör bevara sin karaktär och inte splittras upp av blandade aktiviteter. Fyrishovsområdet, något längre norrut, är däremot anlagt och anpassat för sport och träning och har goda parkeringsmöjligheter. Där finns raka åsträckor som borde vara tillräckliga för projektet, om man nu över huvud taget ska använda ån för ett dylikt ändamål och om nu ån alls räcker till under sommartorkan. Ljud- och ljuseffekter som kan väntas i samband med denna typ av anläggning, kan utan nämnvärd störning ordnas i det området. Ett bättre alternativ skulle kunna vara vid badplatsen vid Lyssnaängen i Graneberg vid Ekoln.

Sammanfattning

FVU finner detta projekt alldeles otillräckligt utrett i många väsentliga avseenden. Med hänsyn till områdets kultur- och naturvärden, fågelliv och fiskbestånd är det nödvändigt att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas som underlag för beslut. FVU avvisar bestämt placering i det läge som ansökan föreslår. Däremot skulle eventuellt ett läge vid Fyrishovsområdet, eller ännu hellre vid badplatsen vid Lyssnaängen, kunna utredas och prövas.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund                                       Anna Nilsén

Ordförande                                                  Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *