ang förslaget till nytt busslinjenät i Uppsala (Linjenät 2017, dnr KTN2015-0020)

Föreningen Vårda Uppsala

Till                                                                                                                           2016-02-26

Upplands linjetrafik UL

ang förslaget till nytt busslinjenät i Uppsala (Linjenät 2017 – Ett utvecklat linjenät för Uppsalas Stadsbussar dnr KTN2015-0020).

Synpunkter

Föreningen Vårda Uppsala har, så långt möjligt med det diffusa kartmaterial som varit tillgängligt på nätet och presenterats i dagstidningarna, tagit del av av förslaget till nytt busslinjenät i Uppsala. Vi har också beaktat de påpekanden som från resenärers sida kunnat läsas i UNT och UT. De nyligen timade informationsträffarna, där den sista var så sent som den 18 februari, låg alltför tätt inpå den 28 februari då synpunkter förväntades vara inkomna. En så viktig fråga får inte hastas igenom utan fordrar tid för eftertanke.

Vi anser alltså som första synpunkt att tiden för inkommande med synpunkter bör utsträckas med minst ett par veckor, så att alla berörda hinner komma till tals, samt att ett tydligare kartmaterial måste offentliggöras och bli tillgängligt för alla. Den enda förstoringsmöjlighet som medges för den lilla översiktskartan på nätet är för stor och inte användbar för den som inte kan dra upp den på en vägg. De flesta har kanske bara mobil eller powerbook att tillgå. Även de bör få möjlighet till överblick över linjerna. Än värre är det för dem som ännu inte är datoriserade. En papperskarta i lämplig storlek med hållplatserna utsatta bör snarast tryckas upp och finnas att hämta hos UL i Resecentrum och på andra ställen där biljetter säljs eller, än bättre, distribueras till hushållen.

På sistone har det blivit tydligt i trafiken, att kommunen satsar på stora bussar som ska rymma många passagerare och som kräver stort utrymme i gatumiljön, inte minst för att ta sig igenom de ibland i förhållande till stora fordon mycket små rondellerna. En annan viktig synpunkt på de ledade ”dubbelbussarna” är att de är alldeles för stora i förhållande till innerstadsgatorna, något som blev uppenbart under den långa tid som ombyggnaden av Drottninggatan tog och trafiken måste ta andra vägar. En bättre storleksvariation i fordonsflottan borde övervägas också av det skälet att det under perioderna av glestrafik räcker med mindre fordon, som drar mindre drivmedel.

Ledbussarna har blivit fler och fler och UL vill naturligtvis dels fylla bussarna, dels komma upp i fart vid körningen. Det är därför ingen överraskning, att det nya förslaget främst bygger på dessa förutsättningar och innehåller bl.a. utglesning av både bussleder och hållplatser. Från effektivitetssynpunkt och ekonomisk synpunkt, om man bara ser till busstrafiken som sådan, är det begripligt. Men det perspektiv som kommunen borde anlägga måste vara vidare än så och utgå från vad som är bra och önskvärt för kommunens invånare i alla åldrar i deras vardagliga resande och inte minst från vad som kan bidra till att minska biltrafiken.

Med den åldersstruktur som vi ser i den närmaste framtiden handlar det bl a om att få en allt större pensionärsgrupp (40-talisterna) att ta bussen i stället för bilen. Inte minst som det allra hälsosammaste alternativet, cykling, blir allt vanskligare för äldre i dagens trafikmiljö som främjar höghastighetscykling men utan att ha satsat på trafikregler för sådan. Pensionärerna, i alla fall de yngre i gruppen som ofta är någorlunda pigga, kan nog nicka bifall till UL:s uppmaningar att ta sig en promenad, men knappast i de situationer då de behöver förflytta sig längre sträckor, kanske med bagage, shoppingkassar mm. Då är klämmiga slogans om att gå 400 meter till och från hållplatsen inte något man är benägen att ställa upp på, utan då tar man hellre den egna bilen. Och de äldsta i pensionärsgruppen kommer i stället att behöva färdtjänst i än större omfattning. Inget av alternativen är önskvärt varken från miljösynpunkt eller samhällsekonomisk synpunkt.

Inte bara de äldre är en viktig målgrupp för busstrafiken utan också småbarnsfamiljerna, som numera allt oftare har, inte bara ett utan ett par tre småbarn att transportera till daghem, vårdcentral mm. Inte heller den gruppen gynnas av förslaget om glesare mellan hållplatserna.

När det gäller stadskärnan, inte minst väster om ån har det länge varit ett önskemål att en eller ett par mindre bussar (20/30 personer) nonstop och med täta hållplatser skulle trafikera mål som Upplandsmuseet, Slottet, Domkyrkan, Saluhallen, Universitetet m fl. En del av dessa mål kan nås endast med en – om man bär tungt eller är äldre eller handikappad – förhållandevis lång promenad. En sådan slinga kunde också underlätta för turister, som inte sällan har packningar att bära på. Vore det alltså inte läge precis nu för att lägga in en slinga i planen som trafikerar västra delen av centrala staden. Så länge konstmuseet blir kvar på slottet skulle en en sådan slinga vara av stor betydelse för museet. Den bör starta vid Resecentrum, gå över Stora Torget och nå västsidan av centrum via Nybron, sedan Fyris torg  –Upplandsmuseet – S:t Eriks torg med Saluhallen – Domkyrkan och Gustavianum – Universitetet via Sankt Larsgatan/Sankt Olofsgatan (ev 2 hållplatser, en vid Sankt Olofsgatan, en vid Ö Slottsgatan bakom Universitetet för att försörja universitetets båda ingångar)   – Carolina – Slottet – Nedre Slottsgatan – Flustret (närhet till Akademiska sjukhuset) – Islandsbron – Bäverns gränd – Resecentrum.

Det ser ut som om två linjer passerar Stora Torget. Det är bra. Det bör vara möjligt att ta sig dit med åtminstone ett par busslinjer. De nuvarande busskurerna är mycket eleganta och kandelabern utgör en attraktiv trafikdelare. Väntande resenärer befolkar torget, vilket är bra för ordningen. Också med tanke på bussarnas storlek är det bra att hållplatserna blir på torget och inte i något av de förhållandevis trånga gaturummen närmast torget, dvs Drottninggatan före Nybron eller Vaksalagatan före Kungsgatan.

För Föreningen Vårda Uppsala

Uppsala dag som ovan

PO Sporrong,                                           Ulla Björkman,                   Anna Nilsén,

tf ordförande                                            ledamot                               ledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *