Ang. detaljplan för Norra Hovstallängen, PBN 2017–000789

2021-02-10

Till Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Syftet med detaljplanen är att lösa Kungsängens behov av förskola och skola, inklusive idrottshall, samt möjliggöra ytterligare kontor och centrumfunktioner i innerstaden. Planen ska ge möjlighet till att skapa ett livgivande inslag i stadsmiljön och att Kungsängen länkas samman med innerstaden. Syftet med planen är också att bevara värdefull bebyggelse med höga kulturvärden.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) är mycket positiva till att behovet av skola och förskola tillgodoses i Kungsängenområdet. Utformningen med en sammanhängande varierad fasad mot Kungsgatan och en väl skyddad gård innanför denna är mycket tilltalande. Vi uppskattar även ambitionen att bevara Navet, Busstornet och Köttinspektionen. Hörnet med Navet i korsningen Kungsgatan Strandbodgatan är en spännande korsning i centrala Uppsala som gärna får framhävas ytterligare. Enligt planförslaget riskerar Navet upplevas inklämt och nedtryckt av omgivande byggnaders höga höjd och dominerande volym. De närmast liggande byggnaderna på Kungsgatan och Strandbodgatan bör därför minskas i höjd och dras in några meter så att Navet kan bibehålla sin karaktär av ett fristående hörnhus.

FVU uppskattar att den långa fasaden mot Kungsgatan bryts upp med entréer till skolan och även öppnas för ett stråk mellan Kungsgatan och Islandsgatan. En liknande öppning i fasaden mot Strandbodgatan bör kunna skapas i Dragarbrunnsgatans förlängning. En sådan öppning skulle starkt öka sambandet mellan kvarteren i centrum och skapa en ny och attraktiv siktlinje längs södra Dragarbrunnsgatan.

Kommunen avser att sälja marken till en byggaktör som kan bygga skola, förskola, garage och kontor. I samband med försäljningen planeras en hyresupphandling av de pedagogiska lokalerna och garaget att göras. FVU är ur hållbarhetssynpunkt ytterst tveksam till detta förfarande när det gäller de fastigheter som kommunen långsiktigt ska bedriva verksamhet i, t.ex. skola och barnomsorg. Detta med hänsyn till att det erfarenhetsmässigt och ur fastighetsekonomisk synpunkt är ekonomiskt mer förmånligt att äga än att hyra fastigheter, lokaler för dessa ändamål. En långsiktig kostnads-jämförelse mellan dessa bägge alternativ bör därför lämpligen genomföras före beslut.

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund
Ordförande
     Bo Aronsson
Styrelseledamot
  Mats Börjesson
Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *