Yttrande över detaljplan för kvarteret Siv, PBN 2019- 001087

2021-02-11

Till Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Med anledning av remissen av rubricerade detaljplan får Föreningen Vårda Uppsala anföra följande:

På flera ställen i planbeskrivningen betonas vikten av att den nya byggnaden inte skymmer utsikten ut över taken mot silhuetten sedd från UKK. Av de angivna plushöjderna kan man räkna ut att byggnadskroppen mot Vaksalagatan kommer att skymma utsikten för en person kortare än 1,8 m. Byggnadskroppen mot Roslagsgatan kommer att skymma delar av utsikten för alla utom de som är ca 2,2 m eller längre.

Bilden på sid 13 redovisar att den 1,8 m långe betraktarens ögonhöjd ligger i nivå med båda taken, trots att det vänstra borde sticka upp ytterligare ca 40 cm. Bilden återger alltså inte verkligheten korrekt, vilket är av vikt i en planhandling.

Det vore önskvärt att höjden på båda huskropparna sänks till ca +30,0, för att med viss marginal uppfylla den i planen utlovade utsikten.

 

För Föreningen Vårda Uppsala

Sten Åke Bylund                    PO Sporrong                              Tomas Klang

Ordförande                             Vice ordförande                         Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *