ang dpl för bost. vid Stenhagen centr. samt dpl för 11:33, del av, dnr 2012/20015-1 rsp 2012/20017-1. Granskn.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-11-04
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang detaljplan för bostäder vid Stenhagens centrum samt detaljplan för Berthåga 11:33, del av, Uppsala kommun. Dnr 2012/20035-1 resp. 2012/20017-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplaner, utsända för granskning t o m 2012-11-05.

FVU:s synpunkter
Stadsdelen ifråga har tillkommit och vuxit kraftigt under en relativt kort tidsperiod. Detta har inte skett utan sociala problem. Viktigt är, att det nya områdets utformning inte bidrar till en negativ utveckling. FVU anser att det finns goda skäl att markera entréläget till området genom även annan bebyggelse än den som idag möter besökaren i form av den dominerande anhopningen av ”köplador” med tillhörande stora parkeringsytor. FVU är därför positiv till ytterligare bebyggelse av bostäder och verksamhetslokaler för att förstärka områdets stadsdelskaraktär, i vart fall i lägena utmed Herrhagsgatan och Stenhagsvägen. För att förstärka stadsdelens identitet att det då väsentligt att den nya bebyggelsen får en uttrycksfull och god arkitektur som ger Stenhagens centrum en attraktiv särart.

Den nya bebyggelsens utbredning kräver dock ytterligare övervägande och FVU vill förorda en begränsning av ytan för tillkommande bebyggelse. En blandad bebyggelse av såväl större flerfamiljshus som lägre bebyggelse av villor och parhus kan bidra positivt till att hindra segregering och annan negativ social utveckling, men det är då viktigt, att inte villabebyggelsen upplevs som privilegierade isolat. Detta kan lätt bli fallet om villabebyggelsen, som förslaget indikerar, ianspråktar och privatiserar tidigare grönområden, som varit tillgängliga för alla som närströvområde. Inte minst kan skillnaderna mellan boendeslagens tillgång till fria ytor bli ytterligare markerad.

I det aktuella fallet tas den sista resten av den tidigare skogsmarken i anspråk för bebyggelse utan närmare utredning av områdets användning idag. Det sägs, att det är oklart hur området används för lek och rekreation, och det talas i allmänna ordalag om att Stenhagen är välförsett med rekreationsskog. Det sägs vidare, att nya lekplatser ska anläggas och att idrottsplatser mm finns i närheten, varför förslaget anses tillgodose barnperspektivet i tillräcklig mån. Men varken lekplatser och andra anläggningar eller den snabbt krympande skogsmarken inom den alltmer växande stadsdelen kan ge samma frihet till barnens egna lekar och äventyr som en bit ”riktig” skog! Särskilt inte nära de bostadsområden som idag ligger intill det aktuella skogspartiet som försvinner och i huvudsak blir trädgårdar för villabebyggelsen. Barn ska inte berövas kontakten med naturen utan tvärtom lära sig att umgås med och ha glädje av den, som vi haft i alla tider i vårt land.

För att tillgodose behovet av närgrönområde för både den befintliga och den nya bebyggelsen föreslår FVU därför att kvarteren med tvåvåningsbebyggelse minskas till drygt halva utbredningen och i stället ersätts med tätare bebyggelse i två-fyra våningar. Härigenom kan ett närparkområde på ca 2000 m2 bevaras vilket innebär att den unika kvaliteten i naturnära boende består samtidigt som den nya bebyggelsen får en mera stadsmässig karaktär i närområdet till Stenhagens centrum. Skogspartiet mellan husen skulle då kunna bli en fin liten ”stadsskog” genom enkla åtgärder, som att glesa ut barrskogen och härigenom öppna för mer ljus samt genom att anlägga några stigar, lämpliga för barnvagnar och rullatorer! Ett ytterligare skäl att ersätta den planerade småhusbebyggelsen med tätare bebyggelse i form av flerbostadshus i 2-4 våningar är den planerade spårvägen utmed Enköpingsvägen jämte planerad station enligt översiktsplan 2010.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund Ulla Björkman
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *