ang. förslag till dpl för Husbyborg 1:82 m.fl., dnr 2012/20136-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

2012-11-12

Plan och byggnadsnämnden
Kontoret för Samhällsutveckling
75375 Uppsala

Ang. förslag till detaljplan för Husbyborg 1:82 m.fl., Uppsala kommun.
Dnr: 2012/20136-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 2012-11-20. Aspholmen AB har inkommit med en ansökan till kommunen om förvärv av del av Husbyborg 1:82 dels för hyresgäst med expansionsbehov dels för att kunna erbjuda andra företag ändamålsenliga lokaler för industri och kontor.

FVU:s synpunkter.
I översiktsplan 2010 anges Husbyborg som ett område möjligt för expanderande verksamheter. Samtidigt innebär detta att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Enligt 3 kap 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse ”endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. FVU förutsätter därför dels att föreslagen ändring av markanvändningen i detta fall noga prövats och bedömts som nödvändig i miljöbalkens mening och dels att kommunen, om så ej är fallet, är beredd att ompröva planförslaget till förmån för en detaljplanering av ett mindre värdefullt markområde.

Planförslaget innebär fortsatt utveckling av ett verksamhetsområde intill en av stadens entrévägar. Det tidigare planlagda området föreslås såväl utvidgas som ge möjlighet till högre exploateringsgrad än gällande plan, med en ökning av byggnadshöjderna från 7-10 meter till 10-13 meter. Planområdet ingår i den zon där stadens bebyggelse möter slätten. Den karaktäristiska egenarten i Uppsala – det direkta mötet mellan koncentrerad och samordnad stadsbebyggelse och öppet jordbrukslandskap suddas nu ut i plan efter plan genom tillkomsten av bebyggelse utan ambitioner när det gäller utformningen. Miljön kring stadens infarter har stor betydelse för totalintrycket av stadsbygden men i planförslaget redovisas inga särskilda utformningskrav för bebyggelsen i syfte att skapa samordning och arkitektonisk kvalitet. Trots föreslagen ny trädplantering innebär planförslaget därför en stor risk för uppkomsten av ännu ett område med en osammanhängande ful bebyggelse i ett känsligt läge i stadsbygdens utkant.

FVU ställer därför samma fråga i detta planärende som i förslag till detaljplan för Börje-Hässelby 1:2; varför inte införa planbestämmelser om placering, skala, takform, material och färg med syftet att utveckla en väl sammanhållen bebyggelse som förhöjer kvaliteten i stadsmiljön utmed en av stadens entrévägar och som innebär en garanti för ett harmoniskt och tydligt möte mellan staden och slätten som är en viktig del av Uppsalas identitet?

FVU föreslår vidare att Uppsala kommun inte säljer mer mark än som behövs för exploatering i närtid för olika ändamål. Härigenom ökar möjligheterna att säkra att försäljning av mark sker till fastighetsägare som vill etablera verksamheter som överensstämmer med Uppsalas långsiktiga mål att slå vakt om stadens egenart.

Sammanfattning
Med hänvisning till ovanstående hemställer FVU i första hand att behovet av exploatering på jordbruksmark i detta läge noga prövas. Om planändringen ändå efter prövning bedöms nödvändig föreslår FVU att planförslaget förses med planbestämmelser när det gäller hushöjder, placering, material, takform, färg m.m. i syfte att uppnå en hög arkitektonisk kvalitet och en sammanhållen stadsbild.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Kristina Berglund Sten Åke Bylund
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *