ang dpl för Danmarks-Kumla. Dnr 2010/20045-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2011-10-26
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Danmarks-Kumla. Dnr 2010/20045-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2011-11-28. Planområdet ligger öster om Gnistarondellen mellan väg 282 och E4.65 och föreslås nyttjas för ett handelsområde om 30500 m² BYA (byggrättsarea). Området kommer att innehålla befintlig restaurang (500 m²), en butik för dagligvaror (11000 m²), butiker för volymhandel (19000 m²) samt ca 1000 parkeringsplatser. Tillfart till handelsområdet planeras från de båda angränsande vägarna. En kommunal gata genom planområdet avses ingå i en nordsydlig länk mellan Östra Fyrislund i norr och E4.65.

FVU:s synpunkter
Genom beslutet att anta Översiktsplan 2010 har kommunfullmäktige angivit inriktningen för den fortsatta stadsbyggnaden i Uppsala och i kommunen i övrigt; Stadsbygden ska utformas för det goda pulserande stadslivet genom täthet, blandstad, mötesplatser och grönska. Kommunen anges vara på väg mot klimatneutralitet genom att utveckla attraktiva alternativa färdsätt till bilen. Detta planförslag strider i alla avseenden mot dessa målsättningar.

Planförslaget innebär att ytterligare ett stort handelsområde med bl a dagligvaruhandel etableras utanför stad och kransorter i ett läge med god tillgänglighet för bil. Samtidigt har stora handelsetableringar utanför stadskärnan, stadsdelar och kransorter sedan länge dränerat underlaget i lokala centra vilket lett till nedläggning av butiker i bostadsområdenas närhet. Alltfler tvingas ta bilen för göra sina matinköp. Hushåll utan bil, inte minst äldre, kan inte längre göra sina dagliga inköp. Utvecklingen går tvärs emot miljömålen.

Handeln är en viktig motor för stadsliv. Därför är lokalisering av handel en grannlaga uppgift för kommunen. Vilka överväganden ligger till grund för detta förslag till lokalisering? Det blir alltmer uppenbart att kommunen i planeringen av handelsstrukturen måste stödja en utveckling av levande lokala centra i goda kollektivtrafiklägen som erbjuder god närservice och trivsamma mötesplatser för kommuninvånarna. Målet kan väl ändå inte vara att lokala mötesplatser tappar livskraft och att alla till sist måste ta sina bilar till närmaste trafikplats för att handla mjölk och bröd?

Planförslaget innebär att det redan utbredda verksamhetsområdet bestående av Boländerna och Fyrislund utökas ytterligare med detta planområde; en fortsatt planering enligt 1960-talets princip att lägga ut stora funktionsseparerade enklaver. Denna tendens att lägga verksamhetsområden utanför den egentliga staden innebär också ett hot mot ett av Uppsalas viktigaste kännemärken, stadens tydliga möte med det omgivande jordbruks- och kulturlandskapet. Även om det finns ambitioner i planförslaget att få till stånd en viss arkitektonisk samordning av de nya hallarna kan det ändå aldrig bli fråga om den stadsmässiga bebyggelse som är önskvärd utmed två av de viktigaste infarterna mot staden.

Sammanfattning
Planförslaget strider i alla avseenden mot den beslutade inriktningen för fortsatt stadsutveckling; Bilanvändningen ökar, lokala centra dräneras på underlag och tappar livskraft och denna funktionsseparerade enklav innebär ytterligare ett steg från blandstaden.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Kristina Berglund, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *