Ang dpl för del av kv Dagfrid, dnr PBN 2014-001126. Samråd

2017-06-10

Till Plan-och byggnadsnämnden i Uppsala kommun

Ang. detaljplan för del av kvarteret Dagfrid, dnr. PBN 2014-001126,  samråd

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade förslag till plan och vill framföra följande synpunkter.

Planen hanterar förtätning av ett kvarter inom Eriksdal, i Bortre Luthagen. Området, tidigare ett oreglerat utomplansamhälle, förnyades under 1970-talet med bostäder, radhus och flerfamiljshus i 2-2,5 våningar. I kv. Dagfrid tillkom också ett butikshus, en paviljong i läge hörnet Ringgatan/ Jumkilsgatan. Den vill nu fastighetsägaren ersätta med en ny butikslokal påbyggd flera bostadsvåningar.

FVU motsätter sig inte initiativet. Närbutiken bidrar till att vitalisera stadsdelen och tillskott med lägenheter ryms också. Ett fullt rimligt innehåll. Hur är då utförandet? Där skall som det skrivs i planens syfte (s.4), vara en ”säkerställ(d) hög arkitektonisk kvalitet”. Byggnaden framstår i illustrationer också med en mer nyanserad fasadverkan mot gata, jämfört med de nya kvarteren i ytterstaden.

Men situationen i Eriksdal är annorlunda. Huset skall här bli tillägg till en bebyggelse med måttfull skala. Fastighetsägaren, inte kommunen, är det som angett ramarna för planen, som syftar till hög utnyttjandegrad. På den begränsade tomtytan föreslås en volym som bryter radikalt mot mått och dimensioner inom området. Byggnaden, i princip ett punkthus, med entré till bostadsvåningarna från ett ensamt trapphus via loftgångar, framstår som en solitär. Våningshöjden, 5 våningar, står i brutal kontrast mot grannhusen, särskilt påtaglig i det nordöstra tomtavsnittet, där byggnaden är utdragen med full höjd mot den trånga kvartersgränden, bara drygt 4 m bred. Kvarteren i Eriksdal har inga baksidor. Här bryter den nya byggnaden det mönstret. Med sin höjd, och loftgångarna som ger gårdsfasaden monoton karaktär, och framför allt 5-våningsflygeln med sin brandgavel in mot radhusen, skapar byggnaden just en bakgårdsmiljö, skuggar omgivningen och står också som en oangenäm visuell skärm.

I sitt läge bryter byggnaden också mot helheten längs Ringgatan. I kvarteren söder om Ringgatan med föreningshus från 20- och 30-talen, gäller våningshöjd om 3,5 våningar. Undantag är huset närmast Kyrkogårdsgatan med fasaden uppdragen till fyra fulla våningar för fondverkan mot Tegnérparken. Rondellen utgör också en slags entréplats in mot centrum. Nybyggnadens läge vid Jumkilsgatan är i jämförelse underordnad. Här finns inget fog för motsvarande markering.

FVU anser att 5 våningar är främmande i området. Vi föreslår en reduktion med en våning, så att byggnaden har tre fulla våningar och en fjärde något indragen våning endast längs Ringgatan. Flygeln in i kvarteret skall hålla tre våningar och trappas ned till två mot de likaledes tvåvåniga radhusen. En likadan avtrappad flygel byggs mot Jumkilsgatan, som därmed får ett helare och mer stadsmässigt gaturum. Ett tillägg med bostäder som inte inskränker gårdens användning eller skymmer motstående lägenheter. Härigenom uppfyller man också kommunens krav i Arkitekturpolicyns riktlinjer, framför allt då i avsnitten Sammanhang och Skala – samspelet med platsens förutsättningar. Samspel i stället för intrång. I allt en intim stadsmässighet – som det gamla Eriksdal.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand                                       PO Sporrong                                      Carl Erik Bergold
Ordförande                                                         2 v ordförande                                    Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *