Ang dpl för kv Oden mm, dnr PBN 2014-000019. Samråd

2017-05-17
Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang detaljplan för kv Oden mm, Uppsala kommun, Dnr PBN 2014-000019

Föreningen Vårda Uppsala vill anföra följande synpunkter:
FVU välkomnar att f.d. Tingshuset förses med skydd i detaljplan för dess kulturhistoriska värden.

FVU menar att det skulle vara fördelaktigt ur stadsmiljösynpunkt att bevara även den del av Sparbankshuset som avses rivas. Anledningarna är flera; Sparbankshuset är uppfört som en arkitektonisk enhet med utpekade bevarandevärda kulturhistoriska uttryck. Enligt Plan- och bygglagen får inte dylik bebyggelse förvanskas. Den nybyggnad som man planerar är voluminöst avsevärt mycket större än befintlig byggnad och omgivande byggnader vilket kommer att upplevas som en avvikelse på platsen. Den nya byggnaden planeras med ett avsevärt överhäng med flera våningar ut mot gatan vilket är ett främmande inslag längs stråket och inte i överensstämmelse med övrig närliggande bebyggelses placering, storlek eller form. FVU förespråkar gärna bruk av ny arkitektur men denna måste inpassa sig i gällande lokala strukturer som t.ex. placering längs gatustråk, höjder och byggnadsvolymer. På det viset byggs en stad med många årsringar som får leva sida vid sida med respekt för historien och utvecklingen.

Rivandet och nybyggnationen förvanskar det befintliga sparbankshuset och kan inte betecknas som varsam vid en sakkunnig bedömning. FVU menar att sparbanksbyggnaden kan kompletteras på ett varsamt vis om förslaget omarbetas. Till exempel bör fasaden och hushöjden mot Kungsgatan bevaras som helhet. Anledningen är att byggnaden är en av de få modernistiska byggnaderna i centrum som är välbevarade. Byggnaden kan istället byggas till på gården med ett voluminöst mindre men till stadsmiljön mer anpassat förslag. Tillbyggnaden förläggs med fasad mot St Persgatan och tillåts byggas ihop med Sparbankshusets norra gavel där det idag är en bredare trottoar så att byggnaden kommer att utgöra hörnbyggnad mellan St Persgatan och Kungsgatan. Detaljstudier skulle kunna påvisa om hörndelen av byggnaden kan tillåtas nå en något högre höjd än sparbankshuset. Vårt förslag skulle visserligen ge en mindre expolateringsgrad till förmån för ägaren men FVU menar att allmänhetens intresse av att stadsmiljön vårdas måste väga tyngre i bedömningen.

FVU menar att även Sparbankshuset ska bevaras och förses med skydds- och/ eller varsamhetsbestämmelser i linje med byggnadens utpekande och lagens intentioner. Att överhuvudtaget inte förse Sparbankshuset med bestämmelser, som i förslaget, ens för de delar som avses bevaras är inte ett konsekvent förhållningssätt till utpekad skyddsvärd bebyggelse.

För det fall kommunen väljer att inte ändra detaljplanen i syfte att bevara hela byggnaden menar FVU att även den del av Sparbankshuset som bevaras ska förses med skydds- och/ eller varsamhetsbestämmelser i linje med byggnadens utpekande och lagens intentioner. Att inte förse Sparbankshuset alls med bevarandebestäm¬melser riskerar att i längden urholka de kulturhistoriska värden som den exteriört opåverkade sparbanksbyggnaden kommer att ha kvar trots tillbyggnaden. Förutom ovanstående har FVU inget att erinra vad gäller den nya byggnadens placering utmed St Persgatan förutom att byggnaden kommer mycket nära Tingshusets västra långsida. Detta inverkar menligt på upplevelsen av Tingshuset. FVU ser en uppenbar risk i detta. Gården kommer att reduceras till en liten bakgård med få attraktiva drag. Den idag stora gård som är placerad längs västra tingshusfasaden reduceras till en mycket liten gård omgiven av en i sammanhanget mycket hög byggnad som kommer att ge skugga över gården stora delar av tiden. FVU förordar en några våningar lägre byggnad med kortare fasad mot St Persgatan och mer indragen i kvarteret.

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande anmärkt på att kommunen måste beakta de kulturhistoriskt viktiga siktlinjerna in mot några av stadens viktigaste märkesbyggnader. FVU noterar att kommunen enbart fotoredovisat en av de siktvinklar som Länsstyrelsen påtalat behov av förstudier för. FVU ställer sig tveksam till om samtliga nödvändiga siktlinjestudier verkligen utförts och om konsekvenserna av förslaget utretts tillräckligt. För det fall inte alla föreskrivna siktlinjer studerats kan inte förslagets inverkan på riksintresset fullt ut uppfattas vilket är otillräckligt för att kunna slutgiltigt ta ställning till den mycket höga byggnad som avse på platsen. I alla fall bör byggnaden sänkas med hänvisning till ovanstående resonemang om påverkan i kvarterets omedelbara närområde.

FVU vill påminna om gällande lagstiftning till skydd för kulturmiljöer
Kvarteret utgör en del av riksintresset för kulturmiljövård kopplat till Uppsala stad. Enligt Miljöbalken får riksintresseområden inte påtagligt skadas. Kommunen ska inom ramen för den kommunala planeringen tillse att detta inte sker.
Enligt 8 kap Plan- och bygglagen får kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inte förvanskas. Ombyggnad av dylik bebyggelse ska enligt samma lagstiftning ske varsamt. Detta gäller obeaktat om bebyggelsen omfattas av skydd i gällande detaljplan eller inte.
FVU kan inte avgöra utifrån materialet om fast fornlämning enligt 2 kap kulturmiljölagen berörs, FVU erinrar om att kommunen enligt nämnda kapitel ska samråda med Länsstyrelsen för att utröna detta.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf. Patrick Björklund , styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *