Ang dpl för del av kv Plantan, dnr PBN 2015-002019. Samråd

2017-05-17
Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnämnden@uppsala.se

Ang detaljplan för del av kvarteret Plantan, Uppsala kommun. Dnr. PBN 2015-002019

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade ärende och vill anföra följande.
FVU ser positivt på detaljplanen och den illustrerade arkitektoniska lösningen för fastigheten. De nedbrutna volymerna och variationen i fasadmaterial kan leda till en positiv förbättring av stadsmiljön. Särskilt tilltalande är glasfasaden mot Dragarbrunnstorg. Det är dock väldigt viktigt att de övriga stora ytorna utan fönster ges en tilltalande detaljering och finish.
Idag finns en upphöjd gård en våning upp med vissa planteringar. Den kommer enligt förslaget att minskas i storlek. Det ger enligt FVU två problem. För det första kommer ytan med varierande växtlighet att minskas. Växtligheten på den upphöjda gården kommer enligt handlingarna delvis att ersättas av en terrass med vegetation och att tak ska utformas med en täckning av sedum eller motsvarande. Vegetation i innerstaden är av stor vikt inte minst för insekter och fåglar. FVU anser därför att det ska anges i planen att vegetationstäckt yta inte får minskas. För det andra befarar vi att fasaderna mot student- och forskarhotellet i vinkelbyggnaden kan bli mycket trista. Enligt handlingarna kommer mellanrummet mellan biografen och hotellet endast bli 6,5–8 m vilket innebär att det enda man kan se från forskarhotellet är det nya husets fasad. FVU anser därför att krav måste ställas på att fasaden även åt detta håll får ett omsorgsfullt utförande.
Planområdet ligger nära Uppsala centralstation och har god tillgång till kollektivtrafik och relativt god anslutning med separata cykelvägar vilket är positivt. FVU anser däremot att befintliga cykelparkeringsplatser på Dragarbrunnsgatan och Klostergatan är otillräckliga utifrån det ökade behov som biografen kommer att generera, varför detta är en aspekt som borde tas med i planarbetet.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf. Mats Börjesson , styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *