ang dpl för Kvarngärdet 6:2 m fl.Yttrande.


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 070318
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Kvarngärdet 6:2 m fl. Dnr 2004/20091-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del an kommunens förslzg tll detaljplan för Kvarngärdet 6:2 m fl (dnr 2004/20091-1) och ber att få avge nedanstående yttrande.

Med den rubricerade planen avser Uppsala kommun att reglera en omfattande bebyggelse.
Planen innebär, att det tillkommer

* Ca 225 bostäder, ca 25 000 m2

* Ett nytt parkeringshus, ca 2 500 m2

* En tillbyggnad på Ringarens förskola ca 500 m2

225 lägenheter är drygt en femtedel av ett planerat årligt bostadstillskott på minst 1 000 m2
Den nya bebyggelsen skall placeras mellan Väktargatan och Råbyvägen på den yta som idag används för parkering.

Gränderna mellan de befintliga tvåvåningshusen NO om Väktargatan skall enligt förslaget utgöra skelett i den nya bebyggelsen genom att gränderna dras fram mot Råbyvägen och avgränsar fem nya bostadskvarter. Bostädernas bottenvåning kommer i höjdled att få en nivå ca en meter över gatunivån. Därigenom skapas möjlighet att arrangera parkeringsgarage under varje nytt bostadskvarter samtidigt som bostäderna bättre fredas från insyn än om de befunnit sig på marknivån. Förslaget syns vara väl studerat med redovisning i sektion och fasad av
den nya bebyggelsen och de nya förhållandena för gatorna.

Föreningen Vårda Uppsala anser, att en bebyggelse enligt förslaget är ett bra sätt att skapa fler bostäder i ett relativt centralt läge.

I samrådsmaterialet ingår ett gestaltningsprogram enligt vilket målet är att skapa ett samordnat och genomtänkt arkitektoniskt uttryck av hög kvalitet. Gestaltningsprogrammet innehåller många inspirationsbilder från olika nybyggda miljöer som alla tycks påfallande väl formgivna och genomförda. Föreningen Vårda Uppsala hoppas, att den höga ambitionsnivån
kan förverkligas.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Anna Nilsén, tf ordf Sven Georg Zeitler, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *