ang dpl för kv Bernadotte, dnr 2012/20120-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

2012-12-28

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang. detaljplan för kv Bernadotte, del av Valsätra 1:11, Uppsala kommun.
Dnr 2012/20120-1. Samråd.
Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 2012-12-28. Planförslaget med illustrationer innehåller 30-40 bostäder i 2-4- våningshus, huvudsakligen radhus. I planområdets västra del föreslås en förskola. Exploateringen sker på mark som enligt gällande detaljplan är avsedd för allmänt ändamål och till en liten del parkmark.
FVU:s synpunkter
Mot syfte och huvuddrag i planen finns egentligen inga invändningar, men vi föreslår ändå att man prövar en något högre exploatering, med hänsyn till platsens närhet till service och kommunikationer och önskemålet om ökad stadsmässighet.
Förslagsvis skulle genomgående 3-4-våningshus i slutna kvarter kunna vara lämpligt, och varför inte hus av samma karaktär som i illustrationen mot Bernadottevägen, d.v.s. 2-3-våningshus med inredd vind och takkupor, i Studentstadens anda och tradition. Flerfamiljshus i stället för radhus skulle ge variation i området som nu är så dominerat av villor, radhus och kedjehus, och dessutom ge flera bostäder.
För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan,

Kristina Berglund, ordförande
PO Sporrong, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *