ang dpl för kv Munken, del av, dnr 2006/20181-1. Planbesked.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-12-06
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun.
Dnr 2006/20181-1. Planbesked.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade tjänsteskrivelse/planbesked. Uppsala akademiförvaltning önskar utveckla fastigheten genom att upprusta befintliga byggnader och komplettera med tre nya byggnader. Planområdet innehåller flera äldre institutionsbyggnader och är en av stadens äldsta universitetsmiljöer. Fyra av byggnaderna är klassade som byggnadsminnen.

De befintliga byggnaderna omfattar 6000 kvm BTA och är tänkta att användas för undervisning, kontor och hotell. Bebyggelsen avses kompletteras med 1500 kvm för verksamhet samt, i norra delen av fastigheten, 3900 kvm för bostäder. Området ingår i den historiska stadskärnan som är förklarad som särskilt värdefull bebyggelsemiljö och för vilken gäller särskilda riktlinjer enligt kommunfullmäktiges beslut 1988.

FVU:s synpunkter
FVU anser att det är positivt att byggnaderna upprustas samt att området väl kan kompletteras med ny bebyggelse. De riktlinjer som anges för planarbetet – utifrån områdets kulturhistoriska värden – innebär höga krav på placering och arkitektonisk utformning, vilket är utmärkt. FVU vill dock ändå ifrågasätta en del av förslaget enligt förslagsskissen, nämligen den bostadsbyggnad som föreslås förläggas mellan ”Olympen” och Laboratorium Chemicum mot Västra Ågatan.

Planområdet, kvarteret Munkens södra del, är en institutionsmiljö som kännetecknas av en öppen karaktär, vilket gäller även kv Fågelsången på andra sidan Trädgårdsgatan. Det är alltså fråga om ett sammanhängande stadsparti med fristående byggnader och mycket grönska. Det anges i tjänsteskrivelsen att förslaget innebär att den öppna karaktären behålls mot Trädgårdsgatan. Mot Västra Ågatan däremot stängs öppenheten in mot kvarteret och dess grönska genom det tilltänkta bostadshuset. Kvarterets öppna karaktär förändras härigenom på ett avgörande sätt. Detta strider mot en av riktlinjerna för planläggning i ÖP 2010; riktlinjen anger att när institutionsstaden kompletteras med ny bebyggelse, ”ska den utformas så att området behåller sin karaktär av institutionsmiljö med parkliknande grönytor och rikligt med uppvuxna träd” (sid 76).

Årummet är en stor tillgång i Uppsalamiljön. Angränsande stadsmiljöer på ömse sidor om ån avgränsar årummet och utgör därmed en viktig del av upplevelsen. Västra Ågatans fasadlinje varierar mellan bebyggelse, plank och grönska – liksom på många andra sträckor utmed ån. Ett nytt hus mellan ”Olympen” och Chemicum skulle genom förändringen till sammanhängande husfasader bryta en vacker rytm mellan högre och lägre avgränsning av årummet och träden bakom planket skulle försvinna. Förslaget innebär härigenom en påtaglig förändring av karaktären i ett centralt avsnitt av årummet.

Från Östra Ågatan öppnar sig en vacker vy mot slottet över planket mellan Chemicum och ”Olympen”. Denna vy är värdefull för stadsbilden, även kvällstid eftersom slottet är belyst när det är mörkt. Att bygga igen denna öppning med ett bostadshus innebär således att en siktlinje byggs för. Detta strider mot en annan av riktlinjerna i ÖP 2010 där det anges att ”de viktiga siktlinjerna ska värnas” vid planläggning (Sid 42).

” Olympen” är en monumental fyravåningsbyggnad, Uppsalas första exempel på ett stort hyreshus som senare skulle bli allt vanligare, och blev därmed en sorts stilikon. Laboratorium Chemicum, är en karaktäristisk välbevarad 1700-tals byggnad med mansardtak, en byggnad av högt kulturhistoriskt värde och klassad som byggnadsminne. Den utgör en av stadens äldsta institutionsbyggnader för universitet. Att sammanlänka dessa båda radikalt olika byggnader på ett harmoniskt sätt, utan att skada upplevelsen av deras särart är en näst intill omöjlig arkitektonisk uppgift. Detta framgår också med all tydlighet av illustrationen på sid 4 i tjänsteskrivelsen. Framförallt är det av stor vikt att Chemicum får ligga fritt och att gården med planket mot gatan bevaras, något som också hävdas i ”Stadsbildens framtid”, det betänkande om kulturminnesvården i Uppsala som utkom 1964 (sid 23).

Sammanfattning
FVU anser att kvarteret mycket väl kan kompletteras med bebyggelse under förutsättning att de riktlinjer för fortsatt arbete som anges i tjänsteskrivelsen beaktas. Riktlinjerna bör dock kompletteras med ett förbud mot att binda ihop ”Olympen” och Chemicum med ett nytt hus. Planket och gården bör bevaras för att bibehålla kvarterets öppenhet mot ån och inåt kvarteret i enlighet med institutionsstadens karaktär, för att vyn från Östra Ågatan mot slottet ska bestå samt för att ge Chemicum det friutrymme som denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad kräver. Kanske kan exploateringen i stället ökas något inne i kvarteret.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund,
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *