ang dpl för kv Haubitsen och kv Fältläkaren. Dnr 2009/20031-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2011-12-07
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för kv Haubitsen och kv Fältläkaren. Dnr 2009/20031-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubr förslag till detaljplan, utställd t o m 2011-12-07. I planen föreslås att mark som idag är avsedd för allmänt ändamål tas i anspråk för bostäder. Planens genomförande förutsätter att arkitektonisk värdefull bebyggelse rivs längs Döbelnsgatan och att outnyttjade byggrätter upplåts för ändamålet längs med Dag Hammarskjölds väg.

FVU välkomnar den ökning av avståndet från hus C till befintliga hus som visas i den utställda planen. Då våra synpunkter vid samrådet inte blivit tillgodosedda upprepar vi dem i skrivelsen nedan:

FVU:s synpunkter

FVU ser det som ytterst tveksamt att riva den befintliga byggnaden som är markerad som C i planen. Byggnaden är ritad av uppsalaarkitekten Sten Hummel-Gumaelius och besitter stora arkitektoniska kvaliteter där ett strängt modernistiskt formspråk kombinerats med få men väl genomtänkta detaljer som fönster- och balkongfälten. Resultatet är en arkitektur som uppvisar omsorgsfullhet i gestaltning och uttryck trots sitt mycket stränga och symmetriska formspråk.
Huset bildar tillsammans med övriga byggnader i kvarteret en arkitektonisk helhet. Den rumsliga form och de kvaliteter som planutnyttjandet skapar tillhör i övrigt de främsta från samma tidsperiod i Uppsala. Idag är dock gårdsutrymmenas kvaliteter delvis förstörda genom bland annat parkeringar. Därtill skulle det behöva genomföras ett omfattande underhåll och stora förbättringar av områdets uterum.

Byggnadens underhåll är idag eftersatt och behöver omfattande upprustning. Detta är dock inte i sig en orsak att riva byggnaden. FVU finner den föreslagna byggnadsvolym som skulle ersätta hus C som alltför kompakt och omfattande vilket medför att en liten sluten innergård skapas omgiven av en byggnadskropp som i flera partier är högre än den befintliga. Därmed har också en för området onödigt stor täthet föreslagits. Om en ny byggnad ska uppföras på området kan den med fördel följa det mönster som redan finns på platsen med sin vinklade plan som skapar relativt slutna gårdsutrymmen. Ett annat alternativ är också att skapa två byggnadskroppar som grupperas enligt ett liknande mönster som det befintliga.
Vidare bör höjden på undervisningshuset, markerat som byggnad A, och de närliggande bostadshusen följas så att det femvåningshus (byggnad B i planen) som föreslås sparas förblir en accent i kompositionen genom sin höjd och de strävbågar i bottenplan som så förtjänstfullt idag ger byggnaden en luftig resning i kvarterskompositionen.

Om rivningsalternativet genomförs förblir det dock av yttersta vikt att de kvarvarande byggnadernas yttre gestaltning förblir intakta. De har höga kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter som även skulle förbli viktiga i en ny sammansättning av byggnader i kvarteret.
De byggnader som föreslås tillkomma längs med Dag Hammarskjölds väg (D och E i planen) skapar en relativt tät vägg där denna sida av vägen uppvisar ett mera öppet institutionsfält. Att vägens andra sida utgörs av det tidigare regementets täta byggnadsväggar är inte här en orsak att bebygga båda sidor på ett likartat sätt. Regementsbyggnaderna utgör ett kulturhistorisk värdefullt inslag i stadsbilden som inte relaterar till ett tätt stadsrum utan företer de monumentala former som förväntades av den militära bebyggelsen, då belägen i stadens utkant. När Uppsala har vuxit har deras monumentala verkan förblivit genom den luftiga öppenhet som funnits på motstående sida av vägen.

FVU föreslår att dessa byggnader (D och E), om de byggs, minskas i volym och att avståndet dem emellan ökas. Det är också av stor vikt att en omsorgsfull gestaltning av fasaderna genomförs varvid både Hummel-Gumaelius undervisningshus (byggnad A), försvarsläroverket på samma sida vägen ritad av Gunnar Leche och regementsbyggnaderna på andra sidan Dag Hammarskjölds väg beaktas.

Sammanfattning
FVU framhåller värdet av den befintliga bebyggelsen på platsen och dess kvaliteter som en samlad arkitektonisk komposition.

FVU framhåller även att om byggnaden C rivs bör den ersättande byggnaden följa den planform och höjd som finns i dag. Ett alternativ kan också vara att uppföra två byggnader i samma höjd som dagens. De byggnader som är föreslagna längs med Dag Hammarskjölds väg bör, om de byggs, bli mindre. Därtill bör ett större mellanrum mellan dem skapas.

FVU framhåller slutligen att en omsorgsfull gestaltning är av yttersta vikt för området, vidare att de byggnader som sparas bör få behålla sin idag mycket väl komponerade yttre utformning.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong Henrik Widmark
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *