ang dpl för kv Leopold. Dnr 2008/200-64-1

Föreningen Vårda Uppsala

Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                          2011-08-31

Stadsbyggnadskontoret,  753 75 Uppsala

ang. detaljplan för kv. Leopold. Dnr 2008/200-64-1

Med anledning av byggnadsnämndens remiss i rubricerade ärende får Föreningen Vårda Uppsala anföra följande:

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) tillstyrker kommunens ambition att med det föreliggande planförslaget stärka områdets stadsmässighet genom att skapa intressantare gaturum och samtidigt åstadkomma skyddade bostadsgårdar – storgårdar. Nyby – Lerdammsområdet inbjuder till förtätning utan att attraktiva grönytor och vistelseytor behöver tas i anspråk. FVU anser att detaljplaneförslaget i såväl skala som utformning har stora förtjänster och det kan med små medel utvecklas vidare för att öka kommunens måluppfyllelse.

Solstudierna visar att den föreslagna byggnadshöjden på 3-4 våningar, med hörnaccenter i 5, ger ljus och goda solvärden åt gårdarna. Det är viktigt att planen genomförs i den anda som illustrationerna visar för att garantera denna kvalité

Möjligheten att planlägga för lokaler i bottenvåningarna bör tillvaratas, särskilt mot de större gatorna såsom Österleden och Gamla Uppsalagatan. Området kring Nyby- Heidenstam är en del av staden som på sikt bör få ett mer blandat innehåll och en mer stadslik karaktär.

När det gäller gaturummet visar fasadillustrationerna en varierad, men tack vare de markerade hörnen, ändå stram komposition. Den föreslagna utformningen av Gamla Uppsalagatan med kantstensparkering, trädrad och gång- och cykelbana ger en stadsmässig karaktär åt gaturummet.

Ett på detta sätt omsorgsfullt utformat planförslag för kv. Leopold kan bli ett första steg till en önskvärd och angelägen förbättring av stadsmiljöns kvalitet i de nordöstra stadsdelarna av Uppsala.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong                                                                                                          Sten Åke Bylund

Ordförande                                                                                                              Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *