ang dpl för Lytta 5:1, Uppsala kommun. Dnr 2007/20073-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                         2011-08-23

Stadsbyggnadskontoret

753 75 Uppsala

ang detaljplan för Lytta 5:1, Uppsala kommun. Dnr 2007/20073-1.  Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU har tagit del av rubr. förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2011-08-31. Planområdet ligger öster om länsväg 600 (gamla E4) och söder om Lövstalöt. Planförslaget innehåller 7 friliggande småhus.

FVU:s synpunkter

Som FVU framförde vid programsamrådet är det positivt med tillskott av bebyggelse i kommunens kransorter. Därmed kan kransorterna utvecklas till mera levande samhällen med både bostäder och verksamheter och exploateringstrycket på Uppsala samt på jordbruksmark kan minska. FVU ifrågasätter dock detta förslag av flera skäl.

I yttrandet vid programsamrådet ställde FVU frågan av vilka skäl detta område skall bebyggas med bostäder. Området är trafikbullerstört, närheten till väg 600 (gamla E4) innebär säkerhetsrisker, planområdet inkräktar på närrekreationsmark och är dessutom väl exponerat ut mot landskapet vilket kräver synnerligen god anpassning till platsen. I Översiktsplan 2010 redovisas ytterligare exploatering i Lövstalöt västerut mot Bälinge, ej öster om väg 600, varför förslaget strider mot översiktsplanen. Även om den fysiska kontakten med Lövstalöt sker planskilt är läget olämpligt eftersom bostadsgruppen kommer att bli åtskild från det övriga Lövstalöt av en barriär i form av en hårt trafikerad väg. Det valda läget innebär också onödigt långa gångavstånd till den service som finns framförallt i Bälinge, vilket  med all säkerhet kommer att innebära att många tar bilen i stället för att gå och cykla; hur rimmar detta med miljömålen i översiktsplanen?

Av samrådsredogörelsen framgår att Trafikverket anser att bullerutredningen bör uppdateras med aktuella trafiksiffror. Av samrådshandlingen framgår dock ej aktuella trafikmängder; förs planförslaget vidare utan att denna viktiga faktauppgift tagits fram? Däremot anges i planbeskrivningen att envåningshus ej bör planeras närmare vägmitt än 50 m (vid hastigheten70 km/tim) respektive 33 m (vid hastigheten 50 km/tim) för att de av riksdagen antagna riktvärdena för ekvivalent- och maxnivåer ej skall överskridas vid husfasad; på vilka trafiksiffror baseras dessa angivelser om minsta avstånd? De angivna minimiavstånden innebär att för hälften av tomterna är ca 2/3 respektive ca 1/3 av marken bullerstörd. Det anges också i beskrivningen att bullervallar eller plank är olämpliga med hänsyn till landskapsbilden. Eftersom husen av bullerskäl kommer att placeras nära tomternas östra gräns innebär detta att i stort sett hela den obebyggda delen av tomten blir bullerstörd. Det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunen planerar villatomter med så låg kvalité. Det bör också påpekas att många människor är störda även av bullernivåer som ligger under de antagna riktvärdena.

Sammanfattande kommentar

Planförslaget innebär att en ny bostadsgrupp etableras avskild från Lövstalöt av en kraftigt trafikerad väg samt ett intrång i kulturlandskapet och ett värdefullt närrekreationsområde. Dessutom kommer hälften av tomterna att få låg kvalité till följd av bullerstörningar. FVU ställer därför ånyo frågan varför inte kommunen i stället väljer att följa översiktsplanens inriktning genom att fortsätta att utveckla ett sammanhängande samhälle väster om vägen?

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                                                       Kristina Berglund, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *