ang dpl för kv Städet m.fl. Brillinge, dnr PLA 2012-020104. Granskning.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                        2015-06-01

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv Städet m.fl. Brillinge, Uppsala kommun.

Dnr PLA 2012-020104. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av granskningsförslaget. FVU framförde vid samrådet sammanfattningsvis att niovåningshuset skulle komma att sticka upp som en jättelik flyttkartong, ingalunda som en ”markör” utan som ett brutalt ingrepp i miljön kring Vaksala kyrka samt att höga hus inte passar på detta avstånd från ”stadsväven”. FVU föreslog i stället en horisontell linje av två längor med 2-3-våningshus, som nätt och jämnt når över trädtopparna för att ge ett harmoniskt intryck och för att få mera sol för kvarterets gårdar och trädgårdarna på andra sidan Storkällsvägen.

Även om det planerade niovåningshuset nu glädjande nog tagits bort kvarstår den höga exploateringen i övrigt, med fem- och fyravåningshus. FVU anser i motsats till plan- och byggnadsnämnden att området inte ligger inom den s.k. stadsväven. Brillinge ligger i ett naturskönt hagmarksområde kring Vaksala kyrka, som varit sig likt i hundratals år. Området har således en helt annan karaktär och utgör en välgörande kontrast mot Gränby i sydost, som är synnerligen hårdexploaterat med köpcentrum, sport och flervåningshus, och mot Årsta i sydväst, vars bebyggelse gränsar till detta öppna landskap.

Även om det nya förslaget med försök till variation i välstuderade fasader går åt rätt håll, så är det fortfarande för stort och ganska trist. FVU vill se planförslaget ännu mer bantat, med högst tre till fyra våningars höjd. Då kan garaget minskas och endast halva ytan behöva grävas ut. Ett ännu bättre förslag skulle vara att med inspiration av trädgårdsstaden begränsa hushöjderna till 2-3 våningar med trädgårdar, mindre ytkrävande än det befintliga villaområdet, och harmoniskt insmältande i landskapet! Med en sådan mera småskalig bebyggelse får man en betydligt högre kvalitet för Brillingeområdet som helhet, jämfört med planförslaget, och en betydligt bättre anpassning till stadsbilden och det omgivande kulturlandskapet utanför stadsväven. Vi ska vara rädda om denna kulturbygd!

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Kristina Berglund                                Kristina Dahlberg

t.f.  ordförande                                     Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *