ang dpl för kv Torget, dnr 2004/20057-1

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Uppsala 2007-01-13
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående detaljplan för kv. Torget Dnr 2004/20057-1

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande:

Syfte
Programmet har till syfte att möjliggöra en påbyggnad av befintligt kontors- och affärs-bebyggelse med ytterligare kontorslokaler samt bostäder.

Förutsättningar.
För planområdet gäller ÖP för Uppsala stad 2002, där området anges som stadsbygd.

Gällande detaljplan PL 34D ger möjlighet till handel i en till fyra våningar.

Angränsande parkmark, Klosterparken, består av rester efter ett franciskankloster. Byggnadernas läge och form är markerade genom murar och stenläggning tillsammans med pergolor och växtlighet.

Befintlig bebyggelse inom planområdet ritades 1965 av Haubro Nielsen arkitektbyrå AB, Stockolm. Byggnaden ingår i den ännu inte färdigställda inventering av kulturarv som pågår i samarbete mellan Länstyrelsen, Upplandsmuseet och Uppsala kommun. Som framgår av planen kommer byggnadens särdrag i form av släta, ljusa fasader med mörka fönsterband att beskrivas som värda att beakta vid eventuell ombyggnad. Det bör tilläggas, att kvarterets inre för närvarande bildar en synnerligen välkomponerad ensemble av byggnader, där också den i sen tid tillagda institutionsbyggnaden bidrar till det estetiskt värdefulla intrycket.

Förslag till ny detaljplan.
Förslaget innebär att en byggnad i sex våningar placeras ovanpå en befintlig, tvåvånig butiksdel mot parken och Klostergatan samt att en från gatan indragen påbyggnad i två våningar placeras längs Svartbäcksgatan. De nya byggnadernas gestaltning skall anpassas till den befintliga byggnadens moderna formspråk.

Påbyggnaden längs Svartbäcksgatan kommer att inrymma kontor medan den höga byggnaden mot Klostergatan och Klosterparken föreslås innehålla hyresbostäder.

Föreningen Vårda Uppsalas synpunkter på förslaget
Förslaget utgör ett omfattande ingrepp i en känslig stadsbild, speciellt mot Klostergatan och Klosterparken. Samtidigt ligger planområdet i den kommersiella delen av stadskärnan med åtföljande expansionstryck och intentioner angående anpassning till de behov som stadens utveckling medfört sedan byggnaden uppfördes för fyrtio år sedan. Föreningen inser att en viss förtätning av City kan vara nödvändig för att öka attraktiviteten och utbudet av kommersiella lokaler. Det är av absolut största vikt att denna förtätning planeras och genomförs med respekt för befintliga miljöer och upplevelser genom siktlinjer domkyrkan och omgivande bebyggelse.

Den föreslagna tvåvåniga påbyggnaden längs Svartbäcksgatan är okontroversiell medan den höga påbyggnaden mot Klostergatan och Klosterparken medför ett oacceptabelt intrång, i såväl gaturummet som parkmiljön. Dessutom bryts siktlinjen från Svartbäcksgatan längs Klostergatan mot Domkyrkan, och en påtaglig obalans uppstår i det idag vackra och harmoniska gaturummet. En sexvånig påbyggnad kommer att upplevas som ett punkthus och därmed som en visuellt främmande kropp i förhållande till sin närmiljö. Den utskjutande byggnaden mot Klostergatan begränsades med all säkerhet till två våningar då den byggdes just för att utsikten mot Domkyrkotornen skulle behållas (se övre bilden sidan 3).

Oftast är det positivt att stadskärnan tillförs bostäder, men i detta fall och i anslutning till ett kommersiell A-läge syns det vara bättre att utnyttja läget för verksamheter, speciellt som den kontroversiella utformningen av bostadsbyggnaden är en följd av önskemålet att göra lägenheterna så attraktiva som möjligt och därmed också öka den pekuniära fördelen med projektet.

Omdaningen avseende skala och gestaltning av planområdet kommer sannolikt att bli vägledande för kommande detaljplaneförslag gällande City i allmänhet och de närmaste kvarteren i synnerhet, varför det är ytterst angeläget att planärendet bereds utifrån intentioner om hela stadskärnans framtida funktion, disposition och utformning.

För att möta kommunens och marknadens intentioner om framtida ökning av handel och service i ett expanderande City och samtidigt beakta stadsbilden, anser föreningen att planområdet kan tåla ett måttligt ökat exploateringstal. Den indragna påbyggnaden längs Svartbäcksgatan kan få uppgå till högst tre våningar plus en ytterligare indragen teknikvåning, under följande premisser:

a.. Skuggbildningen på Svartbäcksgatan beaktas.
b.. Avslutet mot Klostergatan blir indraget så att vyn från Svartbäcksgatan mot Domkyrkans båda torn inte skyms.
c.. Material och gestaltning håller högsta kvalitet, inte minst mot Klosterparken som härigenom får en östlig fond i form av en fasad med sex våningars höjd.
d.. Mot parken skall teknikvåningen vara indragen så långt som möjligt.
e.. Ingrepp i Klosterparkens utbredning, funktion och gestaltning får inte göras i något avseende.

Sammanfattning
Föreningen Vårda Uppsala (FVU) finner att föreliggande detaljplaneförslag inte beaktar anpassning till omgivande bebyggelse och möjligheter till utsikt mot en klassisk Uppsalavy. Utsikten, som utgör ett värdefullt avbrott i den omgivande kommersiella miljön, bör bevaras.

FVU ställer sig inte avvisande till en måttlig förtätning av City för att öka attraktiviteten och utbudet samt är öppen för ett omarbetat förslag med uppemot samma tillskott av lokalyta, men där höghusdelen med bostäder strukits. Vidare är det önskvärt att avvakta resultatet av den pågående inventeringen av det moderna samhällets kulturarv, där 1960- och 70-talens arkitektur utgör en viktig del.

FVU ställer sig avvisande till rubricerat detaljplaneförslag men ser gärna ett omarbetat förslag som bättre kombinerar ett centralt lokaltillskott med bättre anpassning till omgivningen och som tar vara på utsikten mot en klassisk stadssilhuett.

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala som ovan

Anna Nilsén, v ordf Lars Bagge
tf ordförande styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *