Ang dpl för kv Vapenhuset, med flera, dnr: PBN 2014-001703. Samråd

2017-08-23

Till Plan – och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för kvarteret Vapenhuset, med flera, Dnr: PBN 2014-001703. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerad detaljplan utsänd för samråd t.o.m. 2017-08-24 och vill avge följande synpunkter.

Planen hanterar en sista etapp i utbyggnaden av Norra Kvarngärdet/Kapellgärdet till en förtätad centrumnära stadsdel. Utbyggnaden väster om Vattholmavägen har skett ”fritt”, på ”råmark”, på industritomter och gränsande till transportleder och med en gradvis ökad och, närmast Gamla Uppsalagatan, extremt hög exploatering.

Utbyggnaden öster om Vattholmavägen sker med andra förutsättningar, på begränsat utrymme och med koppling till befintlig bebyggelse. 60-talets parkeringszon längs Vattholmavägen skall få ge plats för en randbebyggelse och på hörntomten där det tidigare låg en bensinstation kommer ett gårdsomslutande kvarter att byggas som fond vid utsparat torg och ”entréplats”. En av stadens nya noder enligt Innerstadsstrategin. I övrigt sker kompletteringar på kvartersmark i anslutning till 60- och 80-talets bebyggelse.

Vad gäller planens syfte, har FVU inga erinringar. Utrymmet för bilism måste krympa. Ytorna här för bilservice och parkering har länge framstått som impediment. Gestaltningsprogrammet för nybebyggelsen är också mer nyanserat, jämfört med tidigare delplaner inom stadsdelen. Vikten av hänsyn till kulturklassad bebyggelse (Djäknegatan) och etablerad grönska, Kapellgärdesstråket, alléstråket, gårdsplanteringar och Höganäsparken framhålls. Nybebyggelsen i kv. Vapenhuset tar dock delar av gårdsgrönska i anspråk, liksom parkytan nordost om kvarteret, som ger plats för förskolan som flyttas. Den befintliga hushöjden i området är mycket varierad, från 2 våningar till 5 våningars punkthus. Högst är de veckade skivhusen i kv. Vapenhuset med sina 6 våningar.

Sättning och gestaltning av bebyggelsen som tillkommer inom kvarteren blir en intrikat uppgift.
Här är nu tillfälle att pröva förhållningssättet i den nya arkitekturpolicyn. Sju nya, åtta våningar höga punkthus (i kv. Vapenhuset) är inte helt lätthanterligt. Punkthusen i förslaget står i tre av fallen så nära de befintliga sexvåningshusen att ett 11 resp. 12 m brett och 24 m högt schakt är allt som blir kvar mellan husen. Planen redovisar inte några skuggstudier, något som måste kompletteras, och som kommer att visa på bristfällig sol- och dagsljusbelysning här och i kvarteret Djäknen, där förskolan nu ligger. Punkthusen här och i kv. Djäknen visar huskroppar med ”klossformad” grundplan. FVU skulle vilja se alternativ med en friare sättning av grundformen, triangel eller en modifierad stjärnhustyp som medel att flexibelt utnyttja utrymmet, också med möjlighet att skapa lägenheter varierade i storlek och med goda ljusförhållanden.

Planens förslag för kv. Djäknen känns schematiskt och, bortsett från en mindre central gård, helt i avsaknad av gårdsmiljöer för utevistelse. 12–18 m höga byggnader står tätt med 8–12 m smala passager emellan. FVU finner valet av högsta höjd på huset i centralt och sydligt läge olämpligt. Byggnadernas gruppering verkar inspirerad av de kvadratiska grannhusen, vars gruppering dock är friare och framför allt, med sina glesare placerade 2½-planshus, utgör en god boendemiljö.

FVU ger ett plus till den föreslagna veckade huskroppen längs Vattholmavägen, som förtar en annars kompakt murverkan i gaturummet. Men varför inte också här pröva på att utveckla formen: i stället för räta vinkar, en mjuk slinga, som i Aaltos 40-talsbyggnad, studentbostadshuset i Cambridge (Mass.).

Sammanfattningsvis anser FVU att några av punkthusen i 8 våningar i kv. Vapenhuset ska tas bort och att den föreslagna planen för bebyggelsen i kv Djäknen helt arbetas om.

Uppsala dag som ovan

Ordf. Anna Micro Vikstrand           Carl Erik Bergold             PO Sporrong

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *