Ang yttrande rörande kammarrättens dom i mål 2417-16, Mikaelsparken

Uppsala den 24 augusti 2017

Högsta förvaltningsdomstolen

Yttrande i mål nr 593-17 rörande tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950), överklagande av Kammarrättens i Stockholm dom den 11 januari 2017 i mål 2417-16.


Föreningen Vårda Uppsala (FVU) vill anföra följande med anledning av yttrande i målet av Uppsalahem AB den 12 juli 2017.
Uppsalahem anför inledningsvis att det kan ifrågasättas om Mikaelskyrkan utgör riksintresse för kulturmiljövården.
Länsstyrelsen har i rapporten Uppsala stad C40A, Riksintresse för kulturmiljövården, Fördjupat kunskapsunderlag. Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:1 nyligen publicerat aktuella kunskapsunderlag för riksintresset. Mikaelskyrkan beskrivs här som en del av riksintresset (s.39).
Uppsalahem hänvisar till prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik när det gäller tolkningen av begreppet kyrkotomt men måste konstatera, att propositionen inte ger någon närmare vägledning för fastställandet av en kyrkotomts gränser. Dock anser Uppsalahem att den egna ansökan ligger väl i linje med de kulturarvspolitiska prioriteringar som anförts i propositionen.
Uppsalahem anför i sin skrivelse under 3.1 att samtliga kommande åtgärder i parken skulle kräva tillståndsprövning från Länsstyrelsen. Påståendet är inte korrekt, jfr 4 kap 5 § kulturmiljölagen.
Vidare anför Uppsalahem att kyrkans påstådda underhållsbehov är skäl för syn. Kyrkans underhåll utgör inte en bedömningsgrund i sammanhanget. Ägaren är oavsett dessutom skyldig enligt 4 kap 4 § kulturmiljölagen att underhålla kyrkan så dess kulturhistoriska värden inte minskar.
FVU vidhåller sin tidigare anförda inställning och hänvisar i sak till inlaga 2017-04-03. Domen i målet blir desto viktigare för kommande rättstillämpning eftersom inte heller de nya reglerna i kulturmiljölagen ger tydligare anvisningar än tidigare regelverk vad gäller tolkningen av kyrkotomtsbegreppet.
FVU har som anförts i tidigare inlaga närmare utvecklat sin syn på hur kyrkotomten bör bestämmas i det aktuella fallet angående Mikaelskyrkan i Uppsala och vill också ansluta sig till den utförliga tolkning som Riksantikvarieämbetet gjort i yttrandet av den 20 februari i år.
FVU delar Uppsalahems uppfattning såvitt gäller behovet av syn på stället.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand             Ulla Björkman                 Patrick Björklund
FVU:s ordf.                                Styrelseledamot               Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *