ang dpl för Näckvägen i Björklinge, dnr PLA 2012-020174. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                                       2014-05-05

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Näckvägen i  Björklinge, Uppsala kommun. Dnr PLA 2012-020174.  Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för samråd till 2014-05-22 och ber att få framföra följande synpunkter.

FVU:s synpunkter

Med hänsyn till det centrala läget i Björklinge avstyrks gles villabebyggelse. Det är angeläget att utveckla kransorterna till levande samhällen bl a genom att öka underlaget för service och kollektivtrafik. En expansion av kransorterna medför också minskat tryck på en alltför stark förtätning i staden. En högre exploatering bör därför väljas t ex i form av rad- eller kedjehus.

Planområdet ligger cirka 500 m sydost om Björklinges centrum och busslinje på gamla E4, dvs inom bekvämt promenadavstånd, 5-10 min, från dagligvarubutik och kollektivtrafik. I planen föreslås tomter för friliggande villor, i likhet med merparten av bebyggelsen på orten. Detta goda läge bör utnyttjas bättre genom en betydligt högre exploatering än den som föreslås.

Som FVU har påpekat i andra planärenden är det svårt att förstå att den mest ytkrävande av alla bostadsformer, ett eget hus på en stor tomt, föreslås i centrala lägen i kransorterna samtidigt som ambitionen i staden å andra sidan är en så kraftig förtätning att väsentliga stadsbyggnadskvaliteter åsidosätts. Dessutom bör man sträva efter en blandning av olika boendeformer, inte bara villor.

Trädgårdsstaden är en utomordentlig förebild för kransorternas utveckling. Trädgårdsstaden kännetecknas av en väl ordnad rumslighet,  måttlig skala, blandning av hustyper, blandning av bostäder och verksamheter, egna små trädgårdar samt tydliga gaturum inramade med grönska. En relativt hög täthet  kan uppnås samtidigt som resultatet blir en attraktiv stadsmiljö. Forskning visar att trädgårdsstaden är en mycket uppskattad stadstyp vilket inte minst framgår av de höga försäljningspriserna i både äldre och yngre trädgårdsstäder. Så varför inte inspireras av denna stadstyp och i detta läge i stället bygga kedjehus eller radhus och därmed fördubbla eller t o m tredubbla exploateringen?

Riktlinjer för husens utformning saknas i planförslaget. Erkänt attraktiva stadsmiljöer kännetecknas ofta av en helhetsverkan som uppnås genom en sammanhållen färgsättning,  gemensamma materialval och ordnad grönska i gaturummen. FVU föreslår därför att detaljplanen förses med vissa bestämmelser angående gestaltningen av byggnader och gaturum i syfte att få till stånd en behärskad variation inom en samordnande ram. Alternativt bör planen förses med ett gestaltningsprogram.

Enligt PBL 4 kap, 16 § får kommunen i detaljplan bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk. Vissa gemensamma riktlinjer för att uppnå en god helhetsverkan kan således inte anses strida mot 4 kap. 32§ där det anges att detaljplanen inte får vara mera detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte, vilket av kontoret i vissa planärenden har framförts som skäl att inte ange riktlinjer för utformningen. Kommunen har tvärtom ett stort ansvar för stadsmiljöns kvalitet, bl a genom detaljplanernas utformning, och bör därför använda sig av möjligheten till viss reglering.

Sammanfattning

FVU föreslår att exploateringsgraden ökas med hänsyn till det centrala läget i orten. Radhus eller kedjehus skulle innebära en välbehövlig variation av bostadstyper i Björklinge, som idag helt domineras av friliggande villor. Vidare bör planen förses med bestämmelser eller kvalitetsprogram för att uppnå en god helhetsverkan i stadsmiljön.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *