ang dpl för Norra Bäcklösa, dnr PBN 2014-000032. Samråd 2 (ny planpr)

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                       2015-10-27                                                                                                                 753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Norra Bäcklösa, Uppsala kommun.

Dnr PBN 2014-000032. Samråd 2 (ny planprocess).

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 2015-11-27.

Planförslag avseende samma projekt antogs av kommunfullmäktige 2015-02-23. Efter överklagande på grund av formaliafel tas dock planprocessen om på nytt från samrådsskedet.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) avger följande samrådsyttrande över rubricerade planförslag.

FVU:s synpunkter

Förslaget avstyrks på i huvudsak samma grunder som tidigare, varför i sak hänvisas till föreningens tidigare granskningsyttrande 2014-03-21 (bif.).

I ett avseende kan man visserligen säga, att FVU numera fått visst gehör för i tidigare yttrande och i andra sammanhang framförda krav på en fördjupad översiktsplan för de södra delarna av staden, eftersom ett sådant arbete pågår inom kommunen för närvarande. Självklart grundar sig föreningens inställning i den delen på insikten att helheten av ett område bör kartläggas och analyseras innan delarna exploateras. FVU vill därför nu uttrycka förvåning över hanteringsordningen i förevarande fall.

Visserligen har detaljplaneförslag beträffande Norra Bäcklösa redan behandlats av kommunfullmäktige en gång, men medan tiden har gått har alltså även förslag till en fördjupad översiktsplan för Södra staden, innefattande Bäcklösaområdet, varit utsänt för samråd.

Enligt FVU:s mening hade det funnits anledning att nu avvakta slutförandet av processen för den fördjupade översiktsplanen innan detaljplaner inom det berörda området i sin tur läggs fram för beslut. Om inte annat så för att upprätthålla kommunmedlemmarnas respekt för plansystemet och den kommunala beslutsordningen, vilket är nog så viktigt och bör ligga i kommunens egenintresse.

Men det finns därtill goda sakliga skäl till omtag av såväl de båda planförslagen som gäller Bäcklösaområdet som detaljplanen för Rosendal efter det att översiktsplanearbetet gett ett bättre helhetsperspektiv. Även planstarterna i Ulleråker borde avvakta genomförandet av processen för den fördjupade översiktsplanen. Faktorer som då behöver utredas och granskas på nytt har framförallt med skyddet för natur och miljö att göra samt även viktiga försörjningsresurser som vatten. Bebyggelseutvecklingen och byggnadernas närmare utformning, karaktär och helhetsintryck hör också till de faktorer som får bättre belysning i ett vidare perspektiv.

Sammanfattning

FVU vill avslutningsvis än en gång, vad gäller Norra Bäcklösa, betona risken för allvarliga skador på de höga naturvärdena inom såväl Natura 2000-området som den Genetiska trädgården samt björkallen utmed Dag Hammarskjölds väg. En helhetssyn utifrån en bedömning av ett större område skulle kunna resultera i modifieringar som innebär ett större hänsynstagande.

I sak avstyrks alltså detaljplaneförslaget för Norra Bäcklösa.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Olof Antell                         Ulla Björkman

Ordförande                         Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *