ang dpl för Norra Kvarngärdet, dnr 2012/20047-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2013-01-18
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang. detaljplan för Norra Kvarngärdet, Uppsala kommun.
Dnr 2012/20047-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 2013-01-18. Planförslaget gäller nybebyggelse utmed Råbyvägen, i söder på mark som idag är parkeringsytor, i norr på ett begränsat område, en friyta med funktion av park. Planen avser bostäder, ca 400 lgh, jämte ”torg” samt ca 4000 m² BTA för kontor, butiker och lokaler. I planen ingår också vägavsnitt med justering av förbindelser mellan huvudväg och omgivande lokalgator.

FVU:s synpunkter
Mot syfte och huvuddrag i planen finns inga invändningar. Planförslaget överensstämmer med strategin i ÖP, att förtäta områden längs huvudleder: att aktivera mark och omvandla trafikytor till ”stadsstråk” kopplade till innerstaden. Man vill här också återskapa karaktären hos den traditionella staden, med dess variation, blandning av verksamheter och tydliga gaturum – ett billandskap förvandlat till flanörstråk. Råbyvägens motorled skall översättas till storstadsboulevard med en välavvägd uppdelning av trafikslag med prioritet för kollektiv- och gc-stråk. Thunmansgatan i parallelläge, tidigare matargatan till den anslutande äldre låghusbebyggelsen, blir breddad med ökat utrymme för trottoar och kantstensparkering, i anslutning till raden med lokaler i nybebyggelsens bottenplan – en riktig ”stadsgata”. Mellan kvarteren går sedan stråk utformade som ”gränder”. Bilen är förd ut ur gatubilden till plats i källarplan och garagehus.

Kvalitetsaspekter på bebyggelse, gatu- och gårdsrum framhålls särskilt, liksom vikten av anpassning till anslutande låghusbebyggelse, med plan och byggnader som är bedömda att ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Ambitionerna i planen är höga och väl formulerade i text. Överförda till planbilder är de svårare att tolka. Situations- och illustrationsplaner är inte entydiga. Det är svårt att avgöra om framställningen gäller en principiell eller en fastslagen nivå. Vad FVU skulle vilja se tydligare studerat, är gestaltningsfrågor som gäller bebyggelsens, kvartersblockens, volymer och konturer. Råbyvägen med sin bredd tillåter en högre bebyggelse. En hänsyn att ta är dock att den inte stör perspektivet in mot den klassiska Uppsalasilhuetten. Höjden 4-5 våningar är rimlig, lägre än kvartershöjden norr om leden.

Kvarteren är lagda längs leden som block, med sockelvåning från vilken reser sig huskroppar, gavlar på lameller, enkla eller parkopplade, i 3-4 våningar över sockelplanet. In mot låghusområdet tar kvarterssidan med sin volym en tung plats vid småstadsgatan. Byggnaderna med parställda kroppar är betecknade ”punkthus”, två lameller åtskilda av en smal glasad spalt, ett gemensamt trapphus, enligt planen med ca 22 meters bredd – ett ”tjockhus”! I dokumenten framgår inte dispositionen av våningsplanen. Om trapphuset är genomgående ger punkthuslösningen, med den riktning den har i planen, mycket ogynnsamma lägen för den östra huskroppen. Punkthus bör ha lägenheter lagda mot två ljusa väderstreck.

FVU skulle vilja se alternativ med friare sättning och artikulering av byggnadskropparna, som därmed bidrar till den eftersträvade variationen och som samtidigt kunde ge möjlighet till en differentiering med lägenheter av olika storlek. Ett motiv med lameller kunde utformas med byggnadskroppar snedställda, med läge sv-no, som tar vara på kvaliteter med eftermiddagssol liksom utsikt mot innerstaden. Ett punkthus med utpräglad form kunde få ge en accent åt varje kvarter, gärna med en våning ytterligare jämfört med planens förslag. En lösning som har sin motsvarighet i ”författarkvarteren” högre upp längs Råbyleden, utmed Bruno Liljeforsgatan (Stig Ancker 1965). FVU skulle också gärna se att byggnadshöjden trappas av mot Thunmansgatan, till tre och två våningar. Istället kunde sockeln mot Råbyvägen höjas till generellt två våningar.

Det centrala kvarteret med torgplats har i planen fått en livligare volymverkan. Här kan man ställa sig frågan om torgets läge. Kommer torget att exponeras mot norr, i ett klimat- och trafikmässigt utsatt läge, eller mot söder, med väderskydd och en mer intim inramning, då med god skylt- och vägledning från hållplatser vid ”Boulevarden”?

Sammanfattning
FVU är positiv till huvudtankarna i förslaget, att komplettera bebyggelsen med bostäder och verksamheter och att utveckla ett stadsstråk av hög kvalitet. Stadsbilden, och även möjligheterna att åstadkomma goda lägenhetslösningar, skulle dock vinna på att de parställda sammankopplade husen ersattes av smala lamellhus, kanske med ett en våning högre punkthus i varje kvarter. En snedställning av husen i sv-no skulle ge mera solbelysta gårdar jämfört med förslaget. Byggnadshöjden kan också med fördel trappas ner mot Thunmansgatan. FVU föreslår därför en bearbetning av planförslaget enligt dessa synpunkter.

Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Kristina Berglund Carl Erik Bergold
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *