ang Förslag till riktlinjer för Uppsala stadsmiljö. Dnr GSN-2012-0194. Remiss.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Gatu- och Samhällsmiljönämnden 2013-01-27
753 75 Uppsala

Ang Förslag till riktlinjer för Uppsala stadsmiljö. Dnr GSN-2012-0194. Remiss.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till riktlinjer för Uppsala stadsmiljö utsänt på remiss t o m 2013-02-01. Riktlinjerna ska enligt missivskrivelsen bidra till att stadskärnans identitet bevaras, förstärks och utvecklas till en levande och attraktiv miljö. Riktlinjerna omfattar den offentliga miljön och ska ge vägledning för alla aktörer i stadskärnan.

FVU:s synpunkter
Det har kommit till FVU:s kännedom att olika typer av program/riktlinjer – parkprogram, cykelplan, parkeringspolicy samt dessa riktlinjer för Uppsala stadsmiljö – nu utarbetas. Det är utmärkt att på detta sätt se till helheten i de offentliga rummen för att åstadkomma en attraktiv och väl fungerande stadsmiljö. Inför fortsatt bearbetning vill FVU framföra följande synpunkter och förslag:

Varför inte ett stadsmiljöprogram?
Riktlinjerna avser främst möbleringen av gaturummet och svarar i ringa grad mot det angivna målet enligt missivskrivelsen. Begreppet stadsmiljö omfattar betydligt mer än möblering av gaturummet. Ett fullständigt program för hantering av stadsmiljön brukar baseras på en utförlig beskrivning av stadens identitet och de unika dragen i olika distrikt och innehålla analys och förhållningssätt till stadens kulturarv, beskrivning av arkitekturen från olika perioder, gestaltningsprinciper i grova drag för nybebyggelse, utformning av stadens entréer, planering av parker och övrig grönska i staden, detaljhandels- och torghandelspolicy, belysning, tillgänglighet mm (Se t ex Lunds stadsmiljöprogram ”Värna och vinna staden”).

Ett sådant genomarbetat stadsmiljöprogram skulle kunna utgöra ett bra underlag för kommande detaljplanering i stadens olika delar. Härigenom skulle troligen planprocesserna kunna förkortas avsevärt vilket skulle innebära god beredskap och snabbare genomförande när olika projekt aktualiseras. FVU föreslår därför att uppdraget till kontoret för samhällsutveckling utvidgas till att upprätta ett mera fullständigt stadsmiljöprogram.

Varför begränsas dokumentet till stadskärnan och hur definieras denna?
Programmet avser främst stadskärnan med den avgränsning som redovisas i ÖP 2010. Ett viktigt stadsrum som hamnen saknas exempelvis och befinner sig faktiskt inom den gamla stadskärnan. FVU konstaterar liksom tidigare att utkantsområdena och kransorterna ofta är bortglömda när det gäller uttalade ambitioner för stadsmiljön, konstnärlig utsmyckning, planteringar mm. FVU vill därför föreslå att programmet utökas inte bara innehållsmässigt utan också geografiskt till att omfatta all befintlig och planerad tätortsbebyggelse i kommunen.

Hur kommer olika dokument för stadsmiljön att kopplas till varandra?
Ett kulturmiljöprogram är under utarbetande. Hur sker samordningen med detta program? I förslaget till riktlinjer sker hänvisningar till belysnings- och skyltprogram, trädhandbok, anvisningar för evenemang och uteserveringar samt föreskrifter om allmänna försäljningsplatser. Det lär även finnas äldre program för stadsmiljön bl a ett kvalitetsprogram från 2001 för stadskärnan. I förslaget till riktlinjer berörs stadens grönska ytterst summariskt. Här vill FVU hänvisa till Bengt Jonsells artikel ”Grönyta mer än stadslunga – kulturella och botaniska aspekter på Uppsala” i boken ”Att planera för 2000.talet – exemplet Uppsala” (sid 117-148) utgiven av FVU 2011.

Det är väsentligt att alla dokument som rör stadsmiljön kopplas till varandra på ett tydligt sätt. Annars finns det en stor risk att de inte får avsedd effekt i det praktiska handlandet.

Hur ska dokumentet benämnas?
Dokumentet benämns ”Riktlinjer för Uppsala stadsmiljö” och omnämns dessutom på sid 5 som ”Stadsmiljöprogram”. Denna rubricering svarar, som ovan nämnts, inte mot innehållet och är missvisande. En mera adekvat titel på dokumentet i nuvarande omfattning skulle exempelvis kunna vara ”Riktlinjer för möblering av de offentliga rummen i Uppsalas stadskärna”.

Till vem riktar sig dokumentet?
Riktlinjerna är delvis i huvudsak interna för kontorets verksamhet vad gäller utformning av stadens golv och gaturummets möblering med soffor, papperskorgar, planteringsurnor, cykelställ mm. Andra avsnitt riktar sig i första hand till olika aktörer – butiks-, kafé- och restaurangägare samt ansvariga för evenemang, torghandel m fl – med riktlinjer, uppgifter om vilka tillstånd som krävs och hänvisningar till andra dokument.

En samlad information till dessa marknadens aktörer är utmärkt. Ett förslag, för att göra denna information mera tydlig och lättillgänglig, skulle kunna vara att bryta ut den utåtriktade informationen och sammanställa tillstånds- och byggregler, principer för skyltar mm, i en broschyr. Med en generös spridning av en sådan broschyr skulle säkert många problem kunna undvikas, som uppstår till följd av åtgärder som sker på grund av okunskap.

Många olika parter bör kunna bidra med goda idéer
Av förordet framgår att riktlinjerna har tagits fram i samråd med en referensgrupp bestående av olika kommunala företrädare samt av privata aktörer genom Uppsala Handelsförening och Uppsala City. Det finns många parter utanför denna krets som säkert skulle kunna bidra med kunskap i processen t ex polisen. Föreningen Vårda Uppsala bidrar gärna med synpunkter och förslag i det fortsatta arbetet.

Sammanfattande kommentar
Att bevara, stärka och utveckla städernas unika kvaliteter har blivit en allt viktigare framgångsfaktor i konkurrensen mellan stadsregionerna. I första hand föreslås därför att uppdraget utökas till att gälla ett betydligt mera omfattande program för stadsmiljön, både för hela staden och för kransorterna. Om uppdraget ej utökas och riktlinjerna bearbetas vidare i nuvarande omfattning bör de få en mera adekvat rubricering, förslagsvis ”Riktlinjer för möblering av de offentliga rummen i Uppsalas stadskärna”, varvid information avsedd för dem som vill etablera butiker mm med fördel skulle kunna sammanställas i en lättillgänglig broschyr.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund,
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *