ang dpl för Rickomberga 21:5, dnr 2012/20140-1. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-06-06
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Rickomberga 21:5, Uppsala kommun. Dnr 2012/20140-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 2012-06-07 och vill avge följande synpunkter på planförslaget som framlagts i s.k. enkelt planförfarande.

Yttrande
FVU delar inte uppfattningen, att enkelt planförfarande är tillfyllest i detta fall. Planförslaget svarar således enligt FVU:s bedömning inte mot kriterierna i 5 kap. 7§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) för enkelt planförfarande, nämligen enligt paragrafens punkt1, att förslaget inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten. FVU vill särskilt framhålla följande till stöd för sin uppfattning:

Planområdet ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljö, vilket kortfattat redovisas i förslaget. Området innehåller fasta fornlämningar och ingår i en bytomt från 1300-talet, platsen har också en historia från 1880-talet som institutionsområde med bl.a. en q-märkt byggnad, rektorsvillan.

Rektorsvillan är belägen i mycket nära anslutning till nu aktuell komplettering av bebyggelsen. Av den miljöbedömning (dat. 2012-03-01) som utgjort underlag för planförslaget (dat. 2012-05-03) framgår, att det gröna stråket mellan Polhemsparken och Myrbergsparken där rektorsvillan är belägen bedöms ur landskapsbildssynpunkt värd att bevara. I planförslaget anges att byggrätterna för de nya husen placerats så att ett grönstråk hålls obebyggt runt rektorsvillan. Det är uppenbart, även om det inte uttryckligen sägs, att det grönstråk som var värt att bevara i miljöbedömningen har krympt i planförslaget, även om det inte avses bli helt igenbyggt.

En förtätning av området är väl möjlig om den följer det som framhålls i ÖP 2010 nämligen “att visa hänsyn till platsens karaktär och tillföra kvaliteter till närmiljön samt behålla/stärka väsentliga värden för stadens grönstruktur.” (Dp.s.4) För att uppnå detta anser FVU att det är viktigt att grönstråket bevaras och att eventuell tillkommande bebyggelse justeras i enlighet därmed. Förslaget innebär emellertid tvärtom att tilltänkta huskroppar A och B ställs som ett par grindstolpar mot villan, en stel uppställning som inte alls svarar mot landskapsbilden. Inte heller samverkar de tilltänka huskropparna med de befintliga. Den viktiga frågan om husens volymer tas inte upp i planbeskrivningen.

Eventuella nya hus bör utformas efter samma princip som de tidigare med triangel- eller Y-formad bas som kan ta större hänsyn till topografi och vegetation. De bör också dras upp mot väg och parkeringar varigenom redan ianspråktagen mark nyttjas vilket innebär att natur skonas och friområdet kring rektorsvillan ökar. Husen A och B bör placeras och riktas så att de idag mycket framträdande krökta rummen fullföljs, varvid helheten förstärks av föreslagen planform med triangel- eller Y-formad bas. Hänsynen till befintlig vegetation och förskjutningen av husen förutsätter att parkeringsfrågan kan lösas på annat sätt än genom utbredd markparkering. De nya husen bör hålla samma höjd som de befintliga, möjligen kan hus C, som kompensation för de mindre husvolymerna, göras något högre. Dess föreslagna plats är områdets lägsta nivå och ett något högre hus skymmer inte omgivningen eller bryter fondblicken in mot staden.

FVU anser, att ytterligare utredning behövs också i andra avseenden. Vad planförslaget inte utreder är de skyddsintressen som finns i närområdet till planområdet. Här finns även andra värden att respektera, bl.a. sådana som har anknytning till den mångsidigt intresserade professorn i exegetik, Otto Myrberg, och den prägel han satte på bebyggelsen och trädgårdsodlingen i området. Den gamla Linnéstigen har i och för sig fått namnet Otto Myrbergs väg i modern tid, och det må vara välförtjänt för den botaniskt intresserade Myrberg. Av stort naturvärde är vidare obebyggda delar av Otto Myrbergs egen tomt med en för sitt sammanhang unik rest av alsumpskog, i synnerligen känsligt läge alldeles intill Otto Myrbergs väg, mycket nära den tilltänkta bebyggelsen.

Effekten av ytterligare bebyggelse med åtföljande tryck och slitage på närområdet har alltså inte utretts alls. Planförfattarnas argument dels för den tilltänkta bebyggelsen som sådan, dels för det förenklade planförfarandet är i korthet, att eftersom områdets skyddsintressen redan till stor del förstörts av tidigare byggenskap på 1990-talet, så spelar ett tillskott ingen roll och därför är planförslaget inte av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan det antas medföra en betydande miljöpåverkan eller sakna intresse för allmänheten. Detta resonemang är vilseledande. Lika gärna kunde hävdas, att det mot bakgrund av de stora ingreppen tidigare är särskilt viktigt att bevara vad som finns kvar av skyddsvärda intressen inom och även i nära anslutning till planområdet.

Sammanfattande kommentar
FVU verkar för en långsiktigt hållbar stadsmiljö och god stadsbyggnad med tillvaratagande av stadens historiska och kulturella identitet. Detta planförslag uppvisar emellertid stora brister vad gäller hänsynen till platsen och dess kvaliteter. FVU anser att ytterligare utredning i form av en miljöbedömning enligt 6 kap. 11- 12§§ miljöbalken (1998: 808) krävs för att belysa effekterna av den tilltänkta nybebyggelsen och finner stöd för kravet i 4 kap. 34§ PBL. Kriterierna i bil. 4 f) – g) i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar behöver under alla förhållanden bedömas i enlighet med förordningens 4§ sista st. Ett eventuellt nytt förslag bör bli föremål för samrådsförfarande enligt huvudreglerna i PBL och inte hanteras i förenklad ordning.

För Föreningen Vårda Uppsala,
dag som ovan

Kristina Berglund Ulla Björkman Carl Erik Bergold Mats Wahlberg
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *