Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut att anta dpl för Sydöstra Fullerö, 28 maj 2012.

Föreningen Vårda Uppsala

Till länsstyrelsen i Uppsala län 2012-06-06

ÖVERKLAGANDE

Beslut som överklagas
Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut att anta detaljplan för Sydöstra Fullerö, Uppsala kommun, den 28 maj 2012, § 119, ärende Ser A nr 88.

Klagande
Föreningen Vårda Uppsala, FVU, är en ideell och partipolitiskt obunden förening vars mål är att verka för en god och långsiktigt hållbar stadsmiljö i Uppsala, dess kransorter och landsbygd samt att bevara Uppsalas särprägel. Föreningen bildades 1961 och har idag ca 200 medlemmar. Stadgar och andra uppgifter är tillgängliga på föreningens hemsida www.vardauppsala.se.

Yrkande
FVU yrkar att ovan nämnt beslut upphävs.

Motivering

Kulturmiljön och jordbrukslandskapet
Riksintresseområdet ”Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar” (K 30) är enligt motivtexten ”centralbygd av stor betydelse för rikets historia med kontinuitet sedan bronsåldern och med monumentalt och traditionsbärande rikspolitiskt centrum under forn- och medeltid …”. Utmed Fyrisåns dalgång möter vi Uppsala högar, Gamla Uppsala medeltidskyrka, båtgravfältet vid Valsgärde, naturreservatet och gravfältet Fullerö backar, bronsåldersmiljön vid Fjuckby, Vattholmaåsen med Husby och Ekeby gravfälten, Vattholma bruk, Lena medeltida kyrka, Salsta slott och Salsta fornborg. Denna unika kulturmiljö ingår i en öppen odlingsbygd med inslag av hag- och ängsbackar och knyts härigenom samman till en väl sammanhållen helhet. Denna miljö är ett internationellt känt kulturarv.

Den nödvändiga E4-utbyggnaden innebar ett avsevärt ingrepp i denna värdefulla kultur- och landsbygd, även om stor omsorg lades ner på en så god anpassning som möjligt till det omgivande kulturlandskapet. Projektet Sydöstra Fullerö innebär ytterligare ett svårt ingrepp, denna gång dock inte alls motiverat av tunga skäl med hänsyn till samhällsutvecklingen. En storskalig anläggning etableras på ett höjdparti i detta vackra till stor del opåverkade jordbrukslandskap intill område av riksintresse för kulturminnesvården. Det är ofrånkomligt att denna exploatering så småningom omgiven på flera sidor av en minst 20 m hög trädplantering (”städsegrön”, främst gran och tall) och med ett uppstickande taklandskap kommer att innebära en oacceptabel påverkan på det omgivande landskapet. Även om inte själva riksintressezonen för kulturmiljövård kring Fyrisån direkt berörs breder exploateringen ändå ut sig i landskapet och kommer att bilda ett storskaligt inslag i landskapsbilden och en abrupt avgränsning mot åmiljön. Den planerade exploateringen av det inledningsvis beskrivna kulturområdets närmiljö kommer att uppfattas som chockerande brutal och påtagligt störa upplevelsen av kulturmiljön. Dessutom kommer denna stora investering med all sannolikhet att så småningom generera nya exploateringsbehov, behov som kan vara svåra att avstyra med hänsyn till redan gjorda investeringar, med ytterligare skada på riksintresset som följd.

En aspekt är också att projektet Sydöstra Fullerö medför att en stor del av ett större sammanhängande innehållsrikt fornlämningsområde RAÄ 602:1 (60000 – 70000 m²) måste grävas ut vilket innebär en mycket omfattande arkeologisk insats. Kostnaden härför kommer sannolikt att bli mycket hög. Stora utgrävningar pågår nu för Ostkustbanan. Till skillnad mot E4- och Ostkustbaneprojekten kan projektet Sydöstra Fullerö inte anses vara ett samhällsintresse som motiverar ytterligare stora utgrävningar av fornlämningsmiljöer. Ett förhållande som också bör beaktas är att det kan vara ett värde i att ett så pass viktigt fornlämningsområde lämnas ifred med tanke på att framtida undersökningsmetoder kan förväntas ytterligare förbättras och förhoppningsvis bli effektivare och därmed mer informationsgivande än de som för närvarande står till buds.

Även om projektet Sydöstra Fullerö inte direkt ingår i riksintresseområdet K30 kommer exploateringen genom sin stora skala i plan och höjd att innebära ett oacceptabelt ingrepp i kulturmiljön och i landskapsbilden och därmed medföra påtaglig skada på riksintresset.

Miljökonsekvenser av ökad biltrafik
I planbeskrivningen anges att den begränsande faktorn för utbyggnaden av Fullerö Park är trafikkapaciteten i befintlig trafikplats samt att kollektivresorna till Fullerö Park bedöms utgöra en mycket liten del av det totala transportarbetet. Trafikplatsen kommer att byggas om till ungefär dubbel kapacitet, d.v.s. kapaciteten höjs till ca 24000 fordon/vardagsmedeldygn. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen innebär denna ökning av trafiken att koldioxidutsläppen för Uppsala kommun ökar med 3,6 % helt i strid med kommunens klimatmål. Av Uppsala kommuns hållbarhetsbokslut 2011 framgår att utsläppen av växthusgaser i stället för att minska visar en tendens att öka varför åtgärder för att minska utsläppen, speciellt från trafiken, kommer att vara en av de större uppgifterna framöver.

I planhandlingen anges att det är en ambition att genom klimatkompensationsåtgärder minska klimatpåverkan. Å andra sidan konstateras att kommunen saknar möjlighet att i exploateringsavtalet ställa krav på sådana bindande åtgärder, då exploateringen kommer att ske på privat mark.

Projektet Sydöstra Fullerö innebär en kraftigt ökad biltrafik och därmed ökade utsläpp, en utveckling som går i helt motsatt riktning jämfört med målet ”Uppsala är på väg mot klimatneutralitet”. Det är dessutom osannolikt att på frivillig grund få till stånd någon form av klimatkompensation som ger en märkbar effekt.

Handelsetablering
I Storvreta finns ett väl utformat ortscentrum med bra basservice i anslutning till järnvägsstationen. Detta centrum innehåller en stor livsmedelsbutik, apotek, en restaurang, småbutiker, skola och bibliotek och fungerar som en mötesplats i orten. I ortens södra del finns ytterligare en livsmedelsbutik. Dessutom finns Handelsknuten med viss sällanköpshandel.

Efter etableringen av Sydöstra Fullerö handelscentrum (6000 m² dagligvaruhandel och 27000 m² sällanköpshandel) kommer den befintliga servicestrukturen i Storvreta att försvagas eller helt slås ut, även om kransorten expanderar enligt fördjupningen av översiktsplanen för orten. Det är dagligvaruhandeln som är motorn för samhällets mötesplatser. Slås denna handel ut dör platsens funktion som lokalt centrum. Storvreta riskerar att bli ett sovsamhälle i skuggan av ett storskaligt externcentrum.

Söder om Fullerö ligger Gränby centrum som nu expanderar. Om planerna för Sydöstra Fullerö förverkligas skulle ännu ett stort bilorienterat handelscentrum etableras endast ca 5 km norr därom. Dessutom planerar kommunen ytterligare ett bilorienterat handelscentrum i Danmarks-Kumla, (11000 m² dagligvaruhandel och 19000 m² sällanköpshandel). Utslagningen av butiker i lokala centra i staden och i kransorterna är redan märkbar, en utveckling som sannolikt accelererar om dessa nya handelscentra kommer till stånd.

Planerna på etablering av externcentrum efter externcentrum utmed E4 inom Uppsala kommun kommer troligen också att påverka handeln i angränsande kommuner på ett negativt sätt. Enligt en utredning 2009 av Handelns Utredningsinstitut, HUI, har framförallt sällanköpshandeln i andra mindre kommuner i Uppland påverkats på ett negativt sätt av stora etableringar i Uppsala kommun, t.ex. Tierp och delar av Östhammar.

Handeln är en viktig motor för stadsliv. Det är därför nödvändigt att kommunen i planeringen stödjer en utveckling av levande lokala centra, i goda kollektivtrafiklägen, som erbjuder god närservice och trivsamma mötesplatser för kommuninvånarna. Etableringen av ett handelscentrum i Sydöstra Fullerö går i helt motsatt riktning, främst när det gäller effekten för Storvreta.

Stöd i mål, lagar mm för vårt yrkande
Projektet Sydöstra Fullerö gränsar till kulturmiljö av riksintresse (K30). Även om planområdet inte ingår i själva riksintresseområdet kommer etableringen att kraftigt påverka helhetsmiljön för kulturintresset. Enligt 3 kap 6§ MB ska ett riksintresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada riksintresset. Bestämmelsen ska enligt 2 kap 2§ PBL tillämpas i ärenden enligt PBL.

Enligt 3 kap 1§ MB ska företräde ges sådan markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Bestämmelsen ska enligt 2 kap 2§ PBL tillämpas i ärenden enligt PBL. I detta ärende är effekten av etableringen motsatt lagregeln.

Enligt 2 kap 7§ punkt 5 PBL ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. I detta ärende finns stor risk att närservice slås ut.

Enligt 5 kap 11§ PBL ska kommunen vid detaljplanering samråda med andra kommuner som berörs av förslaget. Så har ej skett enligt utlåtandet trots att etableringen sannolikt kommer att påverka handeln i grannkommunerna.

Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” är ett etappmål att utsläppen år 2020 ska vara 40 % lägre än år 1990. Planförslaget går i motsatt riktning.

I kommunens Översiktsplan 2010 anges:
• som övergripande inriktning för kulturmiljön: “Att vårda och bruka det lokala kulturarvet och göra det synligt” samt “att upprätthålla och varsamt utveckla den lokala historiska kulturmiljön och göra den tillgänglig” (s 77).
• som inriktning för trafiken: ”Trafikens klimatutsläpp ska minska i samma takt som kommunens övergripande klimatmål”. Kollektivtrafikandelen ska enligt översiktsplanen öka från 13 % år 2009 till 29 % år 2030.
• som inriktning för närservice: ”Flera mindre tätorter bör fortsättningsvis kunna erbjuda basservice …Det gäller … Storvreta …Särskilt fokus ligger på befintliga och potentiella stationsområden längs Ostkustbanan” (s 28). ”För invånare som lever sitt dagliga liv huvudsakligen utanför staden är tillgång till dagligvarubutik i bostadens närhet särskilt viktig. Butikerna har även roll som mötesplats och informationscentral för vad som pågår i bygden/orten”(s 73)

Detaljplanen för Sydöstra Fullerö strider i flera avseenden mot den inriktning som anges i översiktsplanen – när det gäller bevarande av kulturmiljön, när det gäller tillgodoseende av närservice och lokal mötesplats i Storvreta samt när det gäller målet att minska trafikens utsläpp. Även om översiktsplanen inte är bindande i juridisk mening så är det lagens avsikt att planen ska vara vägledande för de kommunala besluten.

Föreningen Vårda Uppsala finner mot bakgrund av ovanstående att

detaljplanen strider mot de nationella miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” och mot viktiga principiella ställningstaganden i kommunens översiktsplan.

detaljplanen strider mot 3 kap 6§ MB genom att den innebär åtgärder som påtagligt bedöms skada kulturmiljö av riksintresse.

detaljplanen strider mot 3 kap 1§ MB genom att den inte innebär en markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Planen medför betydande miljöpåverkan till följd av en kraftig ökning av biltrafiken.

detaljplanen strider mot 2 kap 7§ PBL genom minskade förutsättningar för en rimlig kommersiell service, främst dagligvaruhandel, i kransorten Storvreta men även i andra lokala centra.

handläggningen av detaljplanen strider mot 5 kap 11 § PBL genom att samråd ej skett med berörda andra kommuner i Uppland med anledning av den omfattande handelsetableringen.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Kristina Berglund
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *