ang dpl för Vretgränd, dnr 2005/20102-1.


Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 061003
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående detaljplan för Vretgränd, del av kv Svanhild. Dnr 2005/20102-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av ovanstående detaljplan. Föreningen finner det positivt, att Vretgränd i angivet läge åter öppnas. Dels återställs därmed en del av den gamla rutnätsplanen från 1600-talet, dels torde det vara ett allmänt önskemål att kunna passera genom gränden och slippa ta omvägar förbi detta stora bostadsblock.
Ytterligare en fördel som vinns med denna åtgärd är, att Kungsgatans miljö, som just här tett sig ensidig till utformningen och i avsaknad av livande inslag, kommer att te sig mindre tröttande för ögat. Det skulle därtill gå att vinna ytterligare estetiska poänger, om den planerade muren på ömse sidor om passagen genom gränden inte gjordes i den maximalt tillåtna höjden om 1,8 meter utan att höjden begränsades till ungefär hälften samt att, i stället för den slutenhet som en mur skulle åstadkomma, blommande buskar, alternativt lågväxande och blommande träd på insidan om muren fick markera gräns mot cykel- och gångtrafiken. Med en låg mur blir också risken för nedsprayning mindre.

För Föreningen Vårda Uppsala,
Uppsala dag som ovan

Anna Nilsén, v ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *