ang områdesbestämmelser för Tuna kyrkomiljö, prästgård och del av Tuna by. Dnr 2009/20022-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                      2010-11-02                                                                                                                                        Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

Ang områdesbestämmelser för Tuna kyrkomiljö, prästgård och del av Tuna by, Uppsala kommun. Dnr 2009/20022-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till områdesbestämmelser, utställt t o m 26 november 2010. Områdesbestämmelserna innebär, utöver den generella bygglovplikten, även bygglovplikt för ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning till annan kulör på bostadshus och komplementbyggnader, samt rivning av bostadshus. Denna ytterligare lovplikt avses bli avgiftsfri.

FVU:s synpunkter

FVU föreslog vid samrådet att förslaget kompletteras med bygglovplikt för uppförande eller tillbyggnad av jordbrukets ekonomibyggnader samt ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning av dessa byggnader. Denna lovplikt skulle enkelt kunna ske som ”bygglov över disk” med en skriftlig bekräftelse på överenskommelsen upprättad vid dialogtillfället som enda handling. Av samrådsredogörelsen framgår att även länsstyrelsen vill “lyfta fram betydelsen av utökad bygglovplikt och rivningslov även för jordbrukets ekonomibyggnader så att placering och utformning av dessa också kommer att följa intentionerna i planen.”

Dessa synpunkter bemöts av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen med uttalandet “att ett fungerande jordbruk har en avgörande betydelse för områdets kulturhistoriska och upplevelsemässiga värden. Kontoret vill därför inte påföra ytterligare bygglovplikt utan visar i stället möjligheten till en bra dialog inför nya byggnaders placering och utformning.”

Som FVU anförde i utställningsyttrandet över Västeråkers kyrkomiljö delar FVU uppfattningen att det är synnerligen angeläget att jordbruksnäringen kan utvecklas på ett gynnsamt sätt vilket bl a innebär att inga hinder bör föreligga för uppförande av erforderliga ekonomibyggnader. Ej heller bör det finnas restriktioner som medför fördyringar av byggnadskostnaderna. Däremot kan en annan placering eller en annan färgsättning, som ej medför merkostnader, betyda mycket för helhetsintrycket i kulturlandskapet. Skulle det vara fråga om rivning eller ombyggnad i ett mycket känsligt läge kan en dialog med stadsbyggnadskontoret innebära ett ypperligt tillfälle att informera om möjlighet till bidrag från länsstyrelsen för fördyring till följd av det kulturhistoriska värdet. Den sökande kan också få goda råd som leder till lägre byggkostnader. Därför bör det finnas en garanti för att en dialog alltid kommer till stånd mellan markägaren och stadsbyggnadskontoret innan bygget genomförs. Det räcker inte med enbart ett till intet förpliktigande erbjudande om dialog.

FVU ställer ånyo frågan:

När nu kommunen upprättar dessa angelägna områdesbestämmelser, varför inte se till att de blir så effektiva som möjligt så att det goda syftet uppnås fullt ut? En garanti för att en timmes kostnadsfritt samtal verkligen kommer till stånd inför ny-, till- och ombyggnad samt rivning av ekonomibyggnader kan ge stor positiv effekt för kulturlandskapet och goda och kostnadsbesparande råd till den sökande. Ett sådan garanterad dialog kan rimligen inte innebära ett hinder för ett fungerande jordbruk!

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                        Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *