Program hösten 2013

FVU:s PROGRAM HÖSTEN 2013

Så vill vi ha Uppsala! De politiska partierna om stadens utveckling

Företrädare för de olika politiska partierna har inbjudits för att, två partier vid varje tillfälle med paus mellan framträdandena, redovisa sin syn på fortsatt stadsutveckling i staden och kommunen på grundval av fem frågor:

1.  Hur anser ditt parti att fortsatt tillväxt bör fördelas på stad och kransorter och i vilken omfattning anser ni att jordbruksmark bör bevaras?

2.  Vilka kriterier bör vara vägledande i fortsatt stadsutveckling för att uppnå god kvalitet i stadsmiljön t ex vad gäller förtätningsgrad, tillgång på grönområden och fördelning mellan cityhandel, lokal och extern handel?

3.  Vilka särdrag i Uppsalas stadsbild och stadsmiljö bör särskilt bevaras, utvecklas och stärkas för att staden ska behålla sin identitet?

4.  Hur kan kollektivtrafiken utvecklas lokalt och regionalt för att bli ett attraktivt resalternativ?

5.  Har ditt parti idéer om hur medborgarinflytandet i planeringen kan förbättras?

Dagar och tider för programpunkterna

2 oktober

kl 18.00–18.45   Liv Hahne, ordförande i plan- och byggnadsnämnden (m)

kl 19.00–19.45   Maria Gardfjell, kommunalråd (mp)

9 oktober

kl 18.00–18.45   Stefan Hanna, kommunalråd (c)

kl 19.00–19.45   Erik Pelling, kommunalråd (s)

13 november

kl 18.00–18.45  Ebba Busch, kommunalråd (kd)

kl 19.00–19.45   Pavel Gamov, ledamot i kommunfullmäktige (sd)

27 november

kl 18.00–18.45   Mohamad Hassan, kommunalråd (fp)

kl 19.00–19.45   Ilona Szatmari Waldau, kommunalråd (v)

Moderator: Sten Åke Bylund, 1:a vice ordförande i Föreningen Vårda Uppsala

Tid:                 kl 18.00 – 20.00

Lokal:                Träffpunkt Storgatan 11

Fritt inträde

PROGRAM HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALAS PROGRAM HÖSTEN 2012/VÅREN 2013

Hösten 2012

11/10 Elisabeth Fagerstedt, museichef, Uppsala konstmuseum:
Slottet som konstmuseum. Fördelar och nackdelar

25/10 Sten Bernhardsson, kulturchef, Uppsala kommun:
Slottet i ny gestalt blir nytt konstmuseum

Våren 2013

7 /2 Konstnären Anders Rönnlund, tf ordförande i Konstens Hus Nu:
Varför Uppsala bör bygga ett nytt hus för konsten

21/2 Daniel Werkmäster, konsthallschef, Norrtälje: Smultron i Uppsalas
konstträdgård. En presentation av konstsamlingar i Uppsala

7/3 Lars Lambert, författare, kulturdebattör mm:
Fem eller femtio favoriter bland Europas konstmuseer

Tid samtliga föreläsningar: Kl 18.30 – 19.30.
Lokal: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen. Hiss t h, 1 tr.
Inträde: Avgift per föreläsning: medlemmar 40 kr, icke medlemmar 60 kr.

PANELDEBATT OM KONSTMUSEIFRÅGAN

25 april kl 18.00 (precis): Hur kan konstmuseifrågan bäst lösas?
Paneldebatt med inbjudna inledare samt inbjudna intressenter i publiken.
Debattledare: Mats Törngren, journalist

Ingen inträdesavgift.

Lokal: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen. Hiss t h, 1 tr.

Presentation av boken Att planera för 2000-talet – exemplet Uppsala

A t t p l a n e r a f ö r 2 0 0 0 – t a l e t –– e x e m p l e t U p p s a l a

Så börjar 2011, det år då Föreningen Vårda Uppsala firat sitt 50-årsjubileum med arrangemang av olika slag – jubileumsfest vid årsmötet, broschyr med åtta punkter för god stadsplanering, föredrag och seminarier – nå sin ände, och det gör det med ännu en manifestation från föreningens sida, nämligen boken Att planera för 2000-talet – exemplet Uppsala, som skall presenteras för medlemmar och allmänhet fredagen den 25 november kl 15.30 – 17 i Kerstin Ekman-salen på Stadsbiblioteket.
Boken är skriven av sakkunniga författare, rikt illustrerad i färg och har ett påkostat yttre. Det är föreningens förhoppning, att den skall uppskattas både av dem som intresserar sig för stadsmiljön och dess utveckling och av dem som ansvarar för hur den formas i framtiden.
Vid releasen håller arkitekt SAR/MSA Kristina Berglund ett kort, illustrerat föredrag med utgångspunkt i sin uppsats i boken, “Stadsbygd för framtiden”. Föreningen kommer dessutom att vid detta tillfälle avyttra ett begränsat antal exemplar av boken till fördelaktigt pris i anledning av dagen.

INNEHÅLL

Anna Nilsén: Inledning

Kristina Berglund: Stadsbygd för framtiden

Lars Bagge: Spår och åter spår: Framtidens trafiklösningar i Uppsala
med kransorter

Johan Dellbeck: Att bevara för framtiden:
Bevarandefrågan i ljuset av erfarenheterna från det gångna seklet

Sven Georg Zeitler: Att formge staden – några reflexioner

Ingmar Messing: Uppsalaslätten i ett framtidsperspektiv

Henrik Widmark: Vision och verklighet:
Om tradition och innovation i synen på framtidens Uppsala

Bengt Jonsell: Grönyta mer än stadslunga: Kulturella och botaniska aspekter
på Uppsala

Kristina Dahlberg: Konstpromenad i Uppsala

Mats Wahlberg: Uppsalas kvartersnamn – ett kulturarv värt att vårda.
(inkl tio kartor över kvarteren med namnen utsatta)

Referenser
Register
Appendix med förteckning över de växter som nämns iartikeln Grönyta mer än stadslunga
Presentation av författarna

FÖRFATTARNA:

Lars Bagge, docent. forskare och konsult inom samhälls- och trafikplanering. Har bl a varit verksam som projektledare vid KTH och VTI, plan- och forskningsingenjör vid Lars Beskow Arkitektkontor AB, Stockholm samt anlitats som konsult vid Uppsala kommun och Banverket. Övrigt: Ordförande i Föreningen Vårda Uppsala (2009–10) och i Svenska spårvägssällskapets Uppsalaavdelning (2000). Har bl a författat Installation av Light Rail i Uppsala, VTI-notat 16-2000. (2000) och Framtida resmönster i Uppsala. Upplands lokaltrafik i flera omgångar, senast från 2006–.

Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA.
Utbildning: KTH, Konsthögskolans arkitekturskola, Nordiska Institutet för samhällsplanering samt konstvetenskap 60 p. Fd stadsarkitekt i Vallentuna, dessförinnan planchef i Täby, ledamot av Stadsmiljörådet 2000-2003. Publikationer: Hela staden – från mellanrum till stadsrum (2004), medförfattare John Sjöström och Birger Åström. Plan för byggd miljö, artikel i Bebyggelsehistoriskt tidskrift nr 55 (2008).

Kristina Dahlberg, arkitekt SAR/MSA, utbildad vid KTH (examen 1989) samt KKH (1986–87), fil kand i konstvetenskap, arkeologi och etnologi. Lärare vid SLU (1981), egen verksamhet. Medverkat i Polacksbacken och dess bebyggelse: från mötesplats till kasernområde (1982) samt skrivit uppsatsen ”Från mötesplats till campus” i boken Uppsala – då, nu och i framtiden (2004).

Johan Dellbeck byggnadsantikvarie på Bjerking AB i Uppsala. 1998-2009, tidigare vid Upplandsmuseet. Johan Dellbeck är utbildad vid Uppsala universitet och har en fil. kand. i konstvetenskap och etnologi. 1996-97 genomgick han Konsthögskolans arkitekturskola, avdelningen för restaureringskonst, i Stockholm. Han har bland annat medverkat med artiklar om stadsplanering och arkitektur i Uppsala i Upplandsmuseets årsbok Uppland 1990 och 2009 samt i boken Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala 2002.

Bengt Jonsell, professor Bergianus emeritus, föreståndare för Bergianska trädgården i Stockholm 1983 – 2002. Fil. dr och docent vid Uppsala universitet 1968. Omfattande författarskap i växtsystematik och växtgeografi samt i vetenskaps- och personhistoria, framför allt om Linné och dennes lärjungar.

Ingmar Messing, professor i markvetenskap. Agr dr. Utbildning: SLU (Agronom mark/växt 1981, disputation1993, docent 1998, professor 2004). Anställd på SLU sedan 1981. Forskning och undervisning med inriktning mot markfysikaliska processer och tillstånd av betydelse för uthållig markanvändning. Avhandling: Saturated and near-saturated hydraulic conductivity in clay soils (1993). Artiklar i dagspressen om behovet att undvika exploatering av åkermark för byggnadsändamål med tanke på dess betydelse i ett framtidsperspektiv.

Mats Wahlberg, fil dr 1988, docent, forskningschef vid SOFI (Institutet för bl a namnforskning). Omfattande författarskap inom namnforskning, bl a Gatunamnen i Uppsala (1994).

Henrik Widmark, fil dr i konstvetenskap 200x. Högskolelektor i konstvetenskap vid Högskolan på Gotland. Skrifter i urval: Föreställningar om den urbana världen. Identitetsaspekter i svensk stadsbild 1903-1955 med exemplet Helsingborg (Akad avh) Uppsala 2007, “Contested Spaces of Novelty and Heritage. Representing and Building New Universities in Post-war Britain and Sweden”, Finnish Quarterly for the History of Technology, 2/08 “Space, Materiality and the Politics of Leaving. Church of Sweden and Rosengård´s Social Segregation”, For the sake of the world: Theology, politics and the identity of the church, Eugene OR 2009.

Sven Georg Zeitler, FK, arkitekt SAR/MSA, verksam som arkitekt i Uppsala sedan 1977, numera inom Tengbom AB. Publikationer: “Gösta Wikforss – engagemang och realism” i Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala, “Normfritt byggande” (tillsammans med Örjan Wikforss) i Byggforskningens rapport R32:1986.

Diskussionsafton om kv Seminariet och Seminarieparken

Bostadsgård eller stadsdelspark, det är frågan:
Föreningen Vårda Uppsala anordnar torsdag 3 november kl 18 (precis) en diskussionsafton om kv Seminariet och Seminarieparken. Politiker och tjänstemän i Uppsala kommun inbjudna, liksom andra intresserade grupper. Alla intresserade uppsalabor är hjärtligt välkomna att säga sin mening!
Lokal: Stadsbibliotekets Kerstin Ekman-sal

Program för hösten 2011 och våren 2012

FÖRELÄSNINGSSERIE:

FVU anordnar under hösten och våren en serie föreläsningar under rubriken Uppsala: glimtar av historia och blickar mot framtiden. Serien ger som titeln antyder både tankar kring stadens framtida utveckling och blickar bakåt i tiden. De historiska glimtarna är tänkta att ge fördjupad kunskap om staden och bidra till att skapa förståelse för dess särart: Stadens förflutna bör tillåtas påverka stadens framtid. Att känna igen sig i sin omgivning är viktigt för trivsel och gemenskap. Genom bevarad kontinuitet bakåt och framhävande av stadens särdrag i kombination med hänsynsfull förnyelse kan oönskad anonymitet i stadsbilden undvikas. Allt behöver inte bevaras. Nya accenter kan tillföras, men det bör ske med respekt för det redan befintliga.

Uppsala: glimtar av historia och blickar mot framtiden

Hösten 2011

13/10  kl 18.30    Bengt Andrén, stadsbyggnadsdirektör: “Uppsala, stad med potential”

3/11   kl 18.30     Roland Agius, expert på lokal industrihistoria, “Ångkvarnen: ett stycke kulturhistoria”

Våren 2012

23/2  kl 18.30      Ingemar Ehlin, arkitekturskribent och bibliotekarie: “Uppsala universitet bygger: en arkitektonisk exposé”

8/3   kl 18.30       Gunnar Lund, uppsalaföretagare, om Petterslund på 40- och 50-talen: Miljö och människor

22/3  kl 18.30      Elsie Johansson, författare:  “Uppsala öster om ån – tankar, minnen”

***

LOKAL: Samtliga ovan nämnda arrangemang äger rum i Stadsbibliotekets Kerstin Ekman-sal.

TID: Alla ovan angivna tider är precisa.

INTRÄDE: 30 kr för medlem och för övriga 60 kr.

ANNONSER: Håll utkik i UNT under Föreningsnytt, där föreningen ger en blänkare före varje program samt meddelar eventuella ändringar.

***

Bokrelease: Preliminärt datum för presentationen av föreningens jubileumsskrift Att planera för framtiden: Fokus Uppsala, som utkommer med anledning av föreningens 50-åriga verksamhet, är satt till den 25/11  kl 15.30–17. Lokal: Stadsbibliotekets Kersin Ekman-sal. Mer om denna skrift finns att läsa under fliken Böcker på denna sajt.

Uppsala – stad med anor och ståtliga hus

FÖRELÄSNINGSSERIE
hösten 2010/våren 2011:

Uppsala – stad med anor och ståtliga hus

To 21 oktober Docent Anna Nilsén
Om mystiska väsen och sköna blad.
Uppsala domkyrka och dess dolda skatter

Lokal: Stadsbiblioteket

To 4 november Docent Torbjörn Fulton
Från borgen vid Domkyrkan till slottet på Kasåsen. Tre sekel av
kunglig närvaro i Uppsala

Lokal: Stadsbiblioteket

To 10 februari Överbibliotekarie Ulf Göranson
Carolina Rediviva – dam med förflutet. Om
universitetsbiblioteket och dess lokalisering
i staden genom tiderna

Lokal: Stadsbiblioteket

To 3 mars Museichef Ing-Marie Munktell
Gustavianum – monument med anrik historia

Lokal: Stadsbiblioteket

To 17 mars Akademiintendent Per Ström
Alma mater och dess boningar genom tiderna

Lokal: Universitetet. Deltagarantal i detta fall begränsat till 50.

Förhandsanmälan till e-post: anna.nilsen@konstvet.uu.se eller
tel: 018-105046.

OBS! Denna föreläsning med visning är öppen för icke
medlemmar endast i mån av plats.

Tid: Kl. 18.30 – 19.30 för samtliga föreläsningar.

INTRÄDE: För att ha råd med lokal mm måste vi ta ut en liten avgift per
föreläsning: för medlemmar 30 kr, för icke medlemmar 60 kr.

Välkomna!